• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szczawnica - gmina  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Wąwóz Homole – wąwóz na terenie południowej Polski w Pieninach, a dokładniej w Małych Pieninach, w miejscowości Jaworki koło Szczawnicy. Nazwa pochodzi od ruskiego słowa homoła, gomoła, które oznacza obły, bezrogi (nawiązanie do kształtu doliny). Ma długość ok. 800 m.Czarna Woda – część wsi Jaworki w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie miejsko-wiejskiej Szczawnica.
  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Parki Narodowy[ | edytuj kod]

  W południowo-zachodniej części gminy jest zlokalizowany Pieniński Park Narodowy.

  Parki Krajobrazowe[ | edytuj kod]

  Północny obszar gminy zajmuje Popradzki Park Krajobrazowy.

  Pomniki przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajduje się 26 pomników przyrody, w tym 22 przyrody ożywionej i 4 nieożywionej.

  Obszary NATURA 2000[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy zlokalizowane są częściowo obszary Natura 2000:

  Rezerwat przyrody Wysokie Skałki – rezerwat przyrody na terenie województwa małopolskiego, w gminie Szczawnica, położony na najwyższym szczycie Pienin – Wysokiej (1050 m n.p.m.). Znajduje się na obszarze Małych Pienin, na granicy ze Słowacją, na wysokości 900-1050 m n.p.m. Jest rezerwatem krajobrazowym i leśnym, utworzony został w 1961 r. Początkowo miał obszar 10,9 ha, później powiększono go do 13,9 ha. Ochronie podlega tu jedyny zachowany w Pieninach fragment górnoreglowego naturalnego lasu świerkowego. W latach 1947-1957 podczas zagospodarowywania opuszczonych przez Łemków terenów Pienin, został silnie przetrzebiony, jednak po kilkudziesięciu latach odtworzył się. W runie leśnym i na niewielkich niezalesionych miejscach występują m. in takie rzadkie rośliny, jak: lilia złotogłów, powojnik alpejski, tojad dzióbaty, wawrzynek wilczełyko, jaskier platanolistny, modrzyk górski. Bogata jest też fauna ptaków; gniazdują tu m. in. puchacz, myszołów zwyczajny i orlik krzykliwy.Czajakowa Skała – wybitna skała w górnej części Wąwozu Homole w Małych Pieninach (Jaworki, województwo małopolskie). Ma wysokość 707 m n.p.m.
 • część północna Ostoja Popradzka (PLH120019) SOO
 • część południowa Małe Pieniny (PLH120025) SOO
 • część południowo-zachodnia Podkowce w Szczawnicy (PLH120037) SOO.
 • Rezerwaty przyrody[ | edytuj kod]

  Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

 • Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem – chroni pierwotny fragment puszczy karpackiej regla dolnego w postaci typowo wykształconej buczyny karpackiej
 • Rezerwat przyrody Biała Woda – chroni cenny krajobraz, elementy przyrody nieożywionej (skały wapienne i turnie, kamieniste koryto potoku z kaskadami) oraz florę naskalną roślin wapieniolubnych i innych rzadkich roślin
 • Rezerwat przyrody Wąwóz Homole – skalny wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych Pieninach
 • Rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka – chroni krajobraz oraz cenne naskalne i ciepłolubne zespoły roślinności porastających wapienne skały i strome zbocza
 • Rezerwat przyrody Wysokie Skałki – chroni fragment górnoreglowego naturalnego lasu świerkowego
 • Obszary chronionego krajobrazu[ | edytuj kod]

  Południową część gminy zajmuje Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

  Biała Woda (w języku łemkowskim Biła Woda) – część wsi Jaworki w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Szczawnica. Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004 r.:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Szczawnica w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Szczawnica.png

  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Piwniczna-Zdrój (do końca 2001 gmina Piwniczna) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Piwniczna-Zdrój.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Gmina Stary Sącz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Stary Sącz.
  Szczawnica – miasto uzdrowiskowe w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Szczawnica. Położone w Beskidach Zachodnich, nad potokiem Grajcarkiem.
  Gmina Rytro – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Utworzona została 30 grudnia 1994 roku po odłączeniu się od gminy Piwniczna i do reformy administracyjnej (1998) znajdowała się w granicach województwa nowosądeckiego. Siedzibą gminy jest Rytro.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.