Definicja sytuacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Sytuacja)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Definicja sytuacji – określenie przez partnerów interakcji dyspozycji do działania w danej sytuacji społecznej oraz uświadomienie sobie własnego położenia w niej. Zdefiniowanie sytuacji zależne jest od jej percepcji oraz wartości, jakie dana jednostka posiada. Dla osób biorących udział w interakcji wybór sposobu definiowania sytuacji zależy od położenia jednostek w strukturze społecznej.

Chłop polski w Europie i Ameryce (ang. The Polish Peasant in Europe and America) – socjologiczna analiza wiejskich emigrantów polskich w Ameryce autorstwa Florian Znanieckiego i Williama Thomasa. Wydana w języku angielskim w 1920-22 r. a w języku polskim w 1976 r.Paweł Śpiewak (ur. 17 kwietnia 1951 w Warszawie) – polski socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, poseł na Sejm V kadencji.

Pojęcie definicji sytuacji zostało wprowadzone do socjologii przez Williama Thomasa. Po raz pierwszy explicite pojawia się w publikacji Chłop polski w Europie i Ameryce. Używał go zamiast określeń takich jak „reguły zachowania się”, ponieważ chciał przez to podkreślić podmiotowość człowieka. Odnosząc się do popularnych wówczas eksperymentów behawiorystów, Thomas postulował badania eksperymentalne w taki sposób, aby badać reakcje nie na zachowania, ale na znaczenia przypisywane innym osobom, a więc sposoby definiowania sytuacji.

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.Behawioryzm (ang. behavior lub behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA.

Problem ten był szczegółowo analizowany przez Ervinga Goffmana. Podczas interakcji, opisywanych przez niego jako występy, jednostki wybierają dla siebie odpowiednie fasady, dostarczające podstawowych elementów definicji sytuacji, przy czym narzucanie innym własnych definicji sytuacji jest celem występów. Sposób zachowania jednostki wynika ze sposobu zdefiniowania własnego położenia. W procesie interakcji definicje te są negocjowane między aktorami w takim stopniu, w jakim pozwalają na to ramy. Wyjście poza ramy powodowałoby, że sytuacje byłyby nierozpoznawalne i interakcje nie byłyby możliwe. Negocjacje prowadzą z kolei do instytucjonalizacji działań we wzory zachowań, czego początkowym etapem są procesy nawykania. Dzięki nawykom sytuacje nie muszą być definiowane ciągle na nowo. Powtarzając nawykowo te same aktywności, jednostka ugruntawia wzory zachowań, które stają się podstawą porządku społecznego.

Przekładalność perspektyw w interakcjonizmie symbolicznym to założenie, że w trakcie interakcji aktor społeczny stawia się w sytuacji drugiej jednostki, z którą wchodzi w interakcje i jest w stanie zrozumieć sens jej działania. W szerszym rozumieniu przekładalność perspektyw oznacza umiejętność rozpoznawania i przyjmowania roli osoby, z która dany aktor społeczny wchodzi w interakcje. Dzięki temu możliwy jest konsens społeczny oraz w ujęciu makrospołecznym ład społeczny.Fasada – termin wprowadzony do socjologii przez Ervinga Goffmana oznaczający sposób kreowania własnego wizerunku przez jednostkę w trakcie interakcji mający na celu manipulacje wrażeniami jakie odnosi partner interakcji. Na fasadę składają się trzy elementy: dekoracja, powierzchowność jednostki i sposób bycia.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • przekładalność perspektyw
 • typizacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szacka 2003 ↓, s. 129.
  2. Szacki 2002 ↓, s. 849.
  3. Szacki 2002 ↓, s. 576.
  4. Szacki 2002 ↓, s. 576-577.
  5. Goffman 2000 ↓, s. 57.
  6. Goffman 2010 ↓, s. 10.
  7. Szacka 2003 ↓, s. 131.
  8. Szacka 2003 ↓, s. 131-132.
  9. Berger i Luckmann 2010 ↓, s. 80.
  10. Zemło 2003 ↓, s. 255.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Józef Niżnik (tłum.). Warszawa: PWN, 2010, seria: Biblioteka Socjologiczna. ISBN 978-83-01-16376-1.
 • Erving Goffman: Człowiek w teatrze życia codziennego. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000. ISBN 83-86989-77-7.
 • Erving Goffman: Analiza ramowa. Stanisław Burdziej (tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2010, seria: Współczesne teorie socjologiczne. ISBN 978-83-7688-041-9.
 • Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003. ISBN 83-88164-66-X.
 • Jerzy Szacki: Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 83-01-13844-0.
 • Mariusz Zemło: Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej. Lublin: TN KUL, 2003. ISBN 83-7306-135-5.
 • Interakcja społeczna - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii.Porządek społeczny (ład społeczny) – stan funkcjonowania i przebiegu zachowań jednostek zapewniający istnienie, trwanie i rozwój zbiorowości jako całości. Opiera się na współpracy i konsensusie. Z ładem społecznym związane jest pojęcie równowagi społecznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Instytucjonalizacja – proces przechodzenia od niesformalizowanych sposobów działania społecznego do uregulowanych, względnie stałych form aktywności, podlegających społecznym sankcjom. Jest to też nadanie charakteru instytucji istniejącym formom działania, dzięki czemu stają się one obowiązujące. Instytucjonalizacja jest jednym z ważniejszych procesów pozwalających regulować życie społeczne.
  Jerzy Ryszard Szacki (ur. 6 lutego 1929 w Warszawie) – polski socjolog i historyk myśli socjologicznej. Od 1973 jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zaliczany do warszawskiej szkoły historii idei. Mąż Barbary Szackiej.
  Podmiotowość to poczucie bycia kimś, posiadanie tożsamości odróżniającej jednostkę od innych. W jej ramach człowiek wierzy, że własna aktywność w znacznym stopniu zależy od niego samego. Aby stać się podmiotem trzeba dokonać świadomych założeń dotyczących samego siebie i wybrać własną drogę rozwoju. Poczucie podmiotowości rozszerza możliwości edukacyjne człowieka i pozwala na rozkwit jego osobowości.
  Thomas Luckmann (ur. 14 października 1927 w Jesenicach w Słowenii) był profesorem socjologii na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech. Od 1994 jest profesorem emerytowanym. Jego najbardziej znane książki to Społeczne tworzenie rzeczywistości (The Social Construction of Reality, 1966, współautor Peter L. Berger, wyd. pol. 1983) oraz Struktury świata przeżywanego (Structures of the Life-World, 1982, współautor Alfred Schütz).
  Wydawnictwo KR powstało w lutym 1993 roku. Debiutowało opublikowaniem pracy Sigmunda Freuda Kultura jako źródło cierpień. Jak okazało się w miarę upływu czasu, dzieło Freuda miało stać się główną osią zainteresowań wydawnictwa, które podjęło inicjatywę opublikowania polskiej edycji jego Dzieł zebranych.
  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.
  Erving Goffman (ur. 11 stycznia 1922, zm. 19 listopada 1982) – amerykański socjolog i pisarz pochodzenia kanadyjskiego.

  Reklama