• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System zarządzania bazą danych

  Przeczytaj także...
  Wielodostępność (z ang. multiuser) - cecha, umożliwiająca wielu użytkownikom pracę na jednym systemie w tym samym czasie.Rozproszona baza danych - baza danych istniejąca fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Rozproszone bazy danych są stosowane ze względu na zwiększoną wydajność przetwarzania na wielu komputerach jednocześnie.
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

  System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.

  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Niezbędne mechanizmy[]

 • środki do administrowania zapisanymi na nośnikach zbiorami danych,
 • środki zapewniające integralność i bezpieczeństwo danych,
 • środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii,
 • narzędzia programistyczne wykorzystujące język programowania i API,
 • dostęp do danych poprzez język zapytań bazy danych np. SQL,
 • wielodostępność danych, np. poprzez transakcje,
 • środki pozwalające na autoryzację dostępu do danych,
 • środki do zarządzania metadanymi,
 • środki optymalizujące wykorzystanie pamięci operacyjnej,
 • środki optymalizujące czas dostępu do danych, np. indeksy,
 • środki do pracy w środowisku rozproszonej bazy danych.
 • Dodatkowe mechanizmy[]

 • zarządzanie wersjami i danymi nietrwałymi,
 • przechowywanie i udostępnianie danych multimedialnych,
 • graficzne środowiska do tworzenia aplikacji dla użytkownika,
 • pomosty do współpracy z innymi systemami baz danych, np. poprzez konwersję danych,
 • obsługa widoków, procedur składowanych i aktywnych reguł,
 • pakiety statystyczne
 • pakiety do analizowania danych,
 • pakiety do tworzenia hurtowni danych,
 • środki udostępniające bazę danych w sieci Internet.
 • SZBD działające w architekturze klient-serwer[]

  Większość obecnie spotykanych systemów działa w trybie klient-serwer, gdzie baza danych jest udostępniana klientom przez SZBD będący serwerem. Serwer bazy danych może udostępniać dane klientom bezpośrednio lub przez inny serwer, np. poprzez serwer WWW lub serwer aplikacji.

  Integralność danych, także spójność (ang. data integrity) – funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób.Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.

  Systemy bazy danych w architekturze klient-serwer to m.in.:

 • DB2
 • Informix Dynamic Server
 • Firebird
 • MariaDB
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • SZBD bez podziału na klienta i serwer[]

  Istnieją bazy danych, które nie muszą być współdzielone przez wielu użytkowników jednocześnie. W takim przypadku używa się SZBD nierozróżniających podziału na klienta i serwer, np.

  Język zapytań (ang.) query language – język stosowany do formułowania zapytań w odniesieniu do baz danych. W odpowiedzi uzyskuje się zestawienia danych, zwane raportami. Najbardziej znane języki zapytań to SQL oraz xBase.Informix – rodzina produktów Systemów Zarządzania Bazami Danych (SZBD) firmy IBM. Informix jest oferowany jako flagowy serwer dla przetwarzania transakcyjnego (OLTP) jak i rozwiązań zintegrowanych. IBM nabył technologię Informix w 2001 od Informix Software.
 • Microsoft Access – zgodny z SQL, korzystający z Microsoft Jet
 • Kexi – zgodny z SQL, korzystający z SQLite
 • Zobacz też[]

 • relacyjna baza danych
 • obiektowa baza danych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).
  Microsoft Access - system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej.
  SQLite – to system zarządzania bazą danych oraz biblioteka C implementująca taki system, obsługująca język SQL (ang. Structured Query Language). Została stworzona przez Richarda Hippa i jest dostępna na licencji public domain. Projekt został rozpoczęty w roku 2000.
  Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.
  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
  Oracle Database – to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzonego przez firmę Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.
  MariaDB – baza danych stworzona przez grupę (głównie) byłych pracowników MySQL AB, pod przewodnictwem Michaela Wideniusa, współtwórcy MySQL. Celem głównym projektu jest współpraca ze społecznością wolnego oprogramowania i udostępnianie jej na licencji GPL, w przeciwieństwie do niepewnego statusu licencji MySQL, która zależy teraz od firmy Oracle.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.