• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System prawny Szwecji  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Vänersborg – miasto portowe w południowo-zachodniej Szwecji, nad jeziorem Wener. W 2008 r. miasto to na powierzchni 11,57 km² zamieszkiwało 21 607 osób.Zgwałcenie – zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności przez jedną lub wiele osób, posługujących się siłą fizyczną, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę. Sprawca zgwałcenia nazywany jest gwałcicielem.
  Gałęzie prawa[ | edytuj kod]

  Prawo konstytucyjne[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Konstytucja Szwecji.

  Konstytucja Szwecji ma charakter pisany. Opiera się na czterech aktach: Aktu o sukcesji tronu (1810), Ustawy o wolności prasy (1949), Aktu o formie rządów (1974) i Podstawowym prawie swobody wyrazu (1991).

  System prawny w Szwecji charakteryzuje się szczególnie wysokim rozwojem praw i wolności obywatelskich. Charakterystyczna dla tego kraju jest również instytucja Ombudsmana, mającego dbać o ich przestrzeganie. Instytucja ta, ustanowiona w 1809 r. została następnie przejęta przez wiele systemów prawnych (m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce).

  Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.

  Prawo cywilne i handlowe[ | edytuj kod]

  Od pierwszej dekady XX wieku rozwijała się współpraca pomiędzy legislaturami krajów skandynawskich, która doprowadziła do zbliżenia tych systemów prawnych (szczególnie w zakresie prawa prywatnego). Prawo w Szwecji nie jest skodyfikowane, lecz ma charakter rozproszony. Na kształt prawa cywilnego i handlowego duży wpływ miało prawo niemieckie.

  Nacka – część obszaru tätortu Sztokholm stanowiąca jednocześnie centrum i siedzibę władz (centralort) gminy Nacka, położonej w regionie Sztokholm (Södermanland), ok. 5 km na południowy-wschód od centrum stolicy Szwecji w kierunku wyspy Värmdö.Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.

  Prawo karne[ | edytuj kod]

  Szwedzkie prawo karne oceniane jest jako łagodne. Wynika to z założenia, że wiele przestępstw ma podłoże społeczne i ekonomiczne i nie powinno się za nie obciążać pełną odpowiedzialnością jednostki. W Szwecji nie ma kary śmierci, a za zabójstwo grozi kara od 10 do 18 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Ważną rolę pełni system resocjalizacji więźniów.

  System prawa kontynentalnego (łac. ius civile) – system funkcjonowania prawa typowy dla krajów Europy kontynentalnej, obecny także w krajach Ameryki Łacińskiej, Szkocji i Luizjanie.Sąd administracyjny – jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Zasadą jest bezwzględny zakaz rozstrzygania przez sądy administracyjne spraw cywilnych, objętych kognicją sądów powszechnych (art. 58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jednakże sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z powołaniem się na brak swej kognicji (właściwości), jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się już za niewłaściwy (art. 58 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

  Szwecja wyróżnia się stosunkowo wysokim współczynnikiem zgłaszanych gwałtów (46 na 100 tys. mieszkańców) w porównaniu do innych krajów UE (np. 23 w UK).

  Sądownictwo[ | edytuj kod]

  Sądy, stanowiące podstawową część szwedzkiego systemu wymiaru sprawiedliwości, są niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ustrój sądownictwa jest regulowany ustawami Riksdagu. Sprawy dotyczące sądownictwa, m.in. organizacja sądów i kodeksy postępowania, należą w ramach rządu do kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości (Justitiedepartement). Urzędem odpowiedzialnym za nadzór nad sprawami związanym z administracją sądów jest Krajowy Urząd Sądownictwa (Domstolsverket) z główną siedzibą w Jönköping. Wyróżnia się trzy typy sądów: sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy szczególne, wyodrębnione ze względu na specyfikę rozstrzyganych spraw.

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.

  Sądy powszechne działają w ramach systemu trójinstancyjnego. Pierwszą instancją sądów powszechnych są sądy rejonowe (tingsrätt) w liczbie 48 (stan na rok 2016), które rozstrzygają w sprawach karnych i cywilnych. Przy pięciu sądach rejonowych z siedzibą w Nacka, Vänersborgu, Växjö, Umeå i Östersundzie działają sądy ds. gruntów i ochrony środowiska (mark- och miljö domstol) zajmujące się sprawami związanymi z ochroną środowiska, gospodarką wodną i przestrzenną, prawem budowlanym itp. Od wyroków sądów rejonowych przysługuje w większości spraw apelacja do sądów II instancji (hovrätt). Są to: Svea hovrätt w Sztokholmie, Göta hovrätt w Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge w Malmö, Hovrätten för Västra Sverige w Göteborgu, Hovrätten för Nedre Norrland w Sundsvall i Hovrätten för Övre Norrland w Umeå. Do obszaru apelacji (domkrets) każdego z nich należy od pięciu do czternastu (dla Svea hovrätt) sądów rejonowych. Ostatnią instancją odwoławczą jest Sąd Najwyższy (Högsta domstolen).

  Prawa obywatelskie – konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.Konstytucja pisana – ustawa zasadnicza w formie jednego lub kilku aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, szczególnej treści oraz specjalnym trybie uchwalania i zmiany. Do konstytucji pisanych zalicza się większość współczesnych konstytucji.

  W sprawach związanych administracją publiczną rozstrzygają zorganizowane w systemie trójinstancyjnym sądy administracyjne o właściwości ogólnej. Sądami pierwszej instancji są powszechne sądy administracyjne (förvaltningsrätt; do 2010 roku jako länsrätt) w liczbie 12 (stan na rok 2016). W sprawach migracyjnych rozstrzygają cztery działające w ramach sądów administracyjnych w Sztokholmie, Malmö, Göteborgu i Luleå sądy ds. migracji (migrationsdomstol). Od rozstrzygnięć sądów administracyjnych przysługuje odwołanie do czterech sądów administracyjnych II instancji (kammarrätt) z siedzibami w Götborgu, Jönköping, Sztokholmie i Sundsvall. Najwyższą instancją odwoławczą od decyzji sądów migracyjnych jest Migrationsöverdomstol przy Kammarrätten w Sztokholmie. Ostatnią instancją odwoławczą w hierarchii sądów administracyjnych jest Najwyższy Sąd Administracyjny (Högsta förvaltningsdomstolen; do 2010 roku Regeringsrätten).

  Malmö – miasto (tätort) w południowej Szwecji i port morski położony nad cieśniną Öresund w południowo-zachodniej części prowincji historycznej (landskap) Skania. Siedziba władz (residensstad) regionu administracjnego (län) Skåne, powstałego w 1997 po połączeniu dotychczasowych regionów Malmöhus i Kristianstad. Ośrodek administracyjny (centralort) gminy Malmö (Malmö kommun lub Malmö stad). Do obszaru tätortu Malmö zalicza się także Arlöv, siedzibę władz (centralort) sąsiedniej gminy Burlöv.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Do sądów szczególnych zalicza się Sąd Pracy (Arbetsdomstolen), Försvarsunderrättelsedomstolen (rozstrzyga m.in. w sprawach związanych z SIGINT) oraz powołane decyzją Riksdagu 1 września 2016 roku Patent- och marknadsdomstolen (sąd I instancji, stanowiący część Stockholms tingsrätt) i Patent- och marknadsöverdomstolen (apelacyjny, część Svea hovrätt), które rozstrzygają m.in. w sprawach handlowych i patentowych.

  Konstytucja Szwecji – konstytucja obowiązująca na terytorium Szwecji i będąca podstawą szwedzkiego prawa. Nie jest jednolitym aktem prawnym, ponieważ w jej skład wchodzą oddzielne dokumenty:Jönköping – miasto w południowej Szwecji, ośrodek administracyjny regionu Jönköping, port nad południowym krańcem jeziora Wetter.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Umeå to miasto w północnej Szwecji, ośrodek administracyjny regionu (län) Västerbotten, port nad rzeką Ume, w pobliżu jej ujścia do Zatoki Botnickiej.
  Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.
  Kodyfikacja – termin prawniczy, oznaczający proces jednorazowego połączenia dużego zespołu przepisów prawnych w jednolity, usystematyzowany zbiór, z którego można interpretować podstawowe normy danej gałęzi prawa. Zadaniem kodyfikacji jest uporządkowanie wszystkich norm tworzących daną gałąź prawa.
  Göta hovrätt – jeden z sześciu szwedzkich sądów (hovrätt) rozstrzygających sprawy w II instancji, powołany w 1634 r. z siedzibą (kansliort) w Jönköping.
  Prawo prywatne (łac. ius privatum) – jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa publicznego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu jednostek i regulacja stosunków pomiędzy nimi
  Sundsvall – miasto portowe w północno-środkowej Szwecji nad Zatoką Botnicką. Według danych z roku 2008 posiada 56 397 mieszkańców.
  SIGINT – w znaczeniu ogólnym należy rozumieć jako prowadzenie działalności rozpoznawczej w dziedzinie widma elektromagnetycznego. W potocznym języku występuje także jako rozpoznanie radiowe, chociaż wyrażenie to nie w pełni oddaje sens SIGINT. Słowo SIGINT jest skrótem pojęcia używanego w NATO – Signals Intelligence.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.