• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System prawny Grecji

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:
  System prawa kontynentalnego (łac. ius civile) – system funkcjonowania prawa typowy dla krajów Europy kontynentalnej, obecny także w krajach Ameryki Łacińskiej, Szkocji i Luizjanie.

  System prawny Grecjisystem prawa należący do typu kontynentalnego obowiązujący w Grecji. Na jego kształt duży wpływ miały prawo niemieckie i francuskie.

  Gałęzie prawa[]

   Osobny artykuł: Konstytucja Grecji.

  Konstytucja Grecji pochodzi z 1975 roku. Była trzykrotnie nowelizowana: w 1986, 2001 i 2008 roku.

  Prawo zobowiązań – dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług. Reguluje obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego.Prawo spadkowe – gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Także stosunki cywilno-prawne istniejące w chwili śmierci z reguły przechodzą na inny podmiot, a nie wygasają. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

  Grecki Kodeks Cywilny pochodzi z 1940 roku. Na jego kształt duży wpływ miał niemiecki BGB. W pewnym zakresie greckie prawo cywilne zachowało pewne pozostałości instytucji prawa bizantyńskiego, szczególnie w postaci zasad ogólnych i klauzul generalnych. Grecki Kodeks Cywilny dzieli się na pięć części: część ogólną, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo rodzinne i prawo spadkowe.

  Sądowa kontrola konstytucyjności prawa – instytucja ustrojowa, zgodnie z którą sądy są uprawnione do kontroli aktów prawnych pod względem ich zgodności z konstytucją.Klauzula generalna – zwrot lub wyrażenie niedookreślone, zawarte w akcie normatywnym, umożliwiające zastosowanie pewnego stopnia dowolności w wykładni prawa.

  Wzorce prawa handlowego zostały natomiast e na prawie francuskim. W 1828 r. Grecja przyjęła napoleoński Code de commerce z 1807 r. Chociaż formalnie obowiązuje on do dzisiaj, to z powodu wielu nowelizacji, niewiele w nim pozostało z dawnej kodyfikacji.

  Prawo karne oparte jest na Kodeksie Karnym i Kodeksie Postępowania Karnego z 1950 r. Wcześniejsze kodyfikacje (Kodeks Karny z 1833 r. i Kodeks Postępowania Karnego z 1834 r.) były oparte na prawie bawarskim, a ich podstawy zostały opracowane przez bawarskiego prawnika Georga Ludwiga von Maurera.

  Konstytucja Grecji została utworzona i wprowadzona w życie w 1975 roku. Jest najwyższym prawem i podstawą greckiego systemu prawnego. Przepisy konstytucji były trzykrotnie zmieniane: w 1986, 2001 i 2008 r.Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (gr. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) – największy grecki uniwersytet państwowy z główną siedzibą w Salonikach. Powstał w 1925, decyzją rządu republikańskiego, kierowanego przez Aleksandrosa Papanastasiu. Początkowo nosił nazwę Uniwersytetu Salonik (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

  23 grudnia 2015 parlament uchwalił ustawę umożliwiającą zawieranie rejestrowanych związków jednopłciowych.

  Oficjalnym wydawnictwem publikującym akty prawne jest Efimerida tis Kiwerniseos.

  Sądownictwo[]

  Sądownictwo dzieli się na dwie gałęzie: cywilną (obejmującą sądy cywilne i karne) i administracyjną.

  W sądownictwie cywilnym, na najniższym poziomie są sądy pokoju, rozpatrujące sprawy drobne. Ponad nimi są sądy pierwszej instancji. Odwołania od nich rozpatrują sądy apelacyjne, których jest w całym kraju 14. Na szczycie hierarchii sądowej stoi Sąd Kasacyjny (Άρειος Πάγος, Arios Pagos) z siedzibą w Atenach.

  Rada Stanu – we francuskim porządku prawnym organ opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów autorstwa rządowego.Prawo handlowe – jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W ustawodawstwach kontynentalnego systemu prawa bywa z reguły ujęte w odrębny kodeks, noszący zwykle nazwę kodeksu handlowego (niem. Handelsgesetzbuch, fr. Code de commerce). Są jednak systemy prawa, które nie wydzielają prawa handlowego w odrębny akt prawny - np. włoski Codice civile zawiera przepisy normujące obrót powszechny i obrót profesjonalny (obrót konsumencki również).

  W sprawach administracyjnych najwyższym sądem jest Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας, Simwulio tis Epikratias), utworzona w 1928 r. Organ ten został ukształtowany na wzór francuskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat).

  Trzecim najwyższym organem sądowym jest Trybunał Obrachunkowy (Ελεγκτικό Συνέδριο, Elengtiko Sinedrio) zajmujący się kontrolą wydatków publicznych i odpowiedzialnością wojskowych i funkcjonariuszy publicznych. Kontrola konstytucyjności prawa ma charakter rozproszony - nie jest powierzona odrębnemu sądowi konstytucyjnemu, lecz wchodzi w zakres kompetencji sądów powszechnych.

  Prawo rodzinne – wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy – np. użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes – wobec wszystkich.

  Edukacja prawnicza[]

  Zgodnie z art. 16 Konstytucji Grecji edukacja na poziomie wyższym może być prowadzona tylko przez uczelnie publiczne. Jedynie więc na takich uczelniach kształci się prawników. Obecnie istnieją trzy wydziały studiów prawniczych: na Uniwersytecie w Atenach, Salonikach i w Komotini. Studia trwają cztery lata.

  Efimerida tis Kiwerniseos (nwgr. oficjalna forma: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, w języku potocznym "Εφημερίδα της Κυβερνήσης ; kath. Εφημερίς της Κυβερνήσεως ; dosł. Dziennik Rządu, odpowiednik polskiego Dziennka Ustaw ; akr. ΦΕΚ od Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως - zeszyt, wydanie Dziennika Ustaw) – jest jedynym oficjalnym wydawnictwem do publikacji aktów prawnych wydawanych przez organy państwowe w Republice Greckiej, ustanowionym przez Konstytucję Grecji. Założone zostało dekretem królewskim Ottona I Wittelsbacha nr 2 z 1(13) lutego 1833 r., co było jedną z pierwszych inicjatyw legislacyjnych regencji. Dekret królewski został opublikowany w pierwszym numerze "ΦΕΚ" pod datą 16(28) lutego 1833 r.System prawa (system prawny) – termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, oznaczający pewien uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych). Można mówić o systemie prawnym poszczególnych państw, systemie określonej gałęzi prawa czy systemie źródeł prawa.

  Przypisy

  1. Dacoronia, s. 289.
  2. Dacoronia, s. 290.
  3. Dacoronia, s. 291.
  4. Dacoronia, s. 289.
  5. Grecja: parlament zalegalizował związki homoseksualne. wyborcza.pl, 23 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-24].
  6. Katrougalos, Sakellariou s. 599–604.
  7. Dacoronia, s. 292.

  Bibliografia[]

 • Eugenia Dacoronia: Greece. W: Elgar Encyclopedia of Comparative Law. Jan M. Smits (red.). Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2006. ISBN 978-1-84542-013-0. (ang.)
 • George Katrougalos; Helen Sakellariou: Greece. W: Legal Systems of the World: A Political, Social, and Cultural Encyclopedia. Herbert M. Kritzer (red.). Santa Barbara, CA: ABC Clio, 2002, s. 599-604. ISBN 1-57607-758-6. (ang.)
 • System prawny Niemiec – w Niemczech obowiązuje system prawny typu kontynentalnego. Obok ogólnego prawa niemieckiego (Bundesdeutsches Recht), w poszczególnych krajach związkowych obowiązują odrębne systemy prawne (Landesrecht).Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach (gr. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών) - najstarszy uniwersytet grecki (zarazem najstarszy na Półwyspie Bałkańskim), założony w 1837.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  System prawny Francji – system prawa należący do typu kontynentalnego obowiązujący we Francji. Jest to system prawa stanowionego z wyraźnym zakazem stosowania precedensów.
  BGB (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) – ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony w 1896, obowiązujący od 1 stycznia 1900. Zawiera zasadniczy zrąb przepisów niemieckiego prawa cywilnego.
  Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.
  Ateny (nowogr. Αθήνα = Athina, st.gr. Ἀθῆναι = Athenai, łac. Athenae) – stolica i największe miasto Grecji. Jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej.
  Sędzia pokoju (ang. Justice of the Peace) - w USA sędzia najniższego stopnia, podlegają mu sądy najniższej instancji (orzekające o winie w drobnych przestępstwach i wykroczeniach drogowych), udziela też ślubów; funkcja ma charakter wybieralny i wiążą się z nią wynagrodzenia pieniężne.
  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.
  Sąd konstytucyjny – organ państwowy sądownictwa powołany do badania zgodności z normami konstytucyjnymi norm prawnych niższego rzędu - norm ustawowych i podustawowych (np. rozporządzeń).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.