• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System informacyjny

  Przeczytaj także...
  Struktura organizacyjna – układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Może ona dotyczyć organizacji kilku różnych zewnętrznych komórek, które pracują wspólnie a nawet komórek zewnętrznych, które mają własną organizację, jednak zorganizowały współpracę poszczególnych swoich części, np. działów czy brandów.Środki pieniężne – najbardziej płynne składniki majątku obrotowego, przeznaczone na bieżące wydatki oraz zapłatę bieżących zobowiązań o najkrótszym terminie ich wymagalności.
  Ekonomika informacji – ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych. Zakres podmiotowy obejmuje wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach i systemach informacyjnych.

  System informacyjny – posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego.

  Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.

  System zarządzania (ang. management system) – jest słabo zdefiniowaną kategorią pojęciową na gruncie nauk, w tym nauk o zarządzaniu. W praktyce termin ten jest powszechnie używany, ale z określeniami, na przykład „system zarządzania jakością”.Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

  W teorii zarządzania system informacyjny to zespół środków materialnych, finansowych, algorytmów i ludzi, zapewniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Na gruncie ekonomiki informacji system informacyjny definiowany jest jako kompleks powiązanych ze sobą procesów informacyjnych.

  System informacyjny jest specyficznym systemem społeczno-gospodarczym, który obok procesów informacyjnych zawsze współtworzą także zasoby oraz informacja.

  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.

  Przykład[]

  Niech będzie dany zbiór obiektów (zwany uniwersum) i zbiór atrybutów opisujących obiekty. Systemem informacyjnym nazywamy parę: . System informacyjny korzystnie jest przedstawić w postaci tablicy, gdzie wiersze reprezentują obiektu uniwersum, a kolumny – wartości atrybutu dla poszczególnych obiektów.

  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:Procesy informacyjne – pojęcie z dziedziny ekonomiki informacji. Oznacza procesy gospodarcze, które realizują przynajmniej jedną spośród następujących funkcji:

  Poniższy przykład przedstawia prosty system informacyjny opisujący owoce. Każdy obiekt uniwersum (owoc) jest opisany poprzez 4 atrybuty: średnicę w centymetrach, kolor, smak i nazwę.

  Przypisy

  1. J. Kisielnicki, H. Sroka: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 2005, s. 18.
  2. N. Jabnoun, S. Sahraoui: Enabling a TQM structure through information technology. Competitiveness Review, 1-2/2004, American Society for Competitiveness, Pittsburg 2004.

  Bibliografia[]

 • W. Flakiewicz: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002
 • J. Kisielnicki, H. Sroka: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 2005
 • J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001
 • Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadaniaZarządzanie przedsiębiorstwem (ang. corporate governance) - zbiór procesów, zasad, praw oraz instytucji wpływających na to jak przedsiębiorstwo jest zarządzane, kierowane i kontrolowane.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  Wdrożenie systemu - etap cyklu życia systemu, polegający na wprowadzeniu w życie. Warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia jest posiadanie kompletnej dokumentacji, która uwzględnia:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.