System Informacji Prawnej Lex

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska.

DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Orzeczenie sądowe – władcza i decyzyjna czynność procesowa dokonywana przez sąd w postępowaniu. Do orzeczeń zaliczane są (zarówno na gruncie procesu karnego, jak i procesu cywilnego):

Historia Systemu Informacji Prawnej LEX[ | edytuj kod]

Początki Systemu Informacji Prawnej LEX sięgają roku 1987, kiedy w Gdańsku powstała Kancelaria Prawnicza Lex. Kancelaria została założona przez trzech prawników: Grzegorza Lemkę, Arkadiusza Skłuckiego oraz Mariusza Zabłotnego.

Joint venture (ang. [ˌdʒɔɪnt ˈvɛntʃə], dosł. wspólne przedsięwzięcie) – podmiot utworzony wspólnie przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji określonego projektu lub wspólnego celu. Desuetudo (z łac. odwyknienie, odzwyczajenie) – termin prawniczy oznaczający jedną z reguł derogacyjnych, według której długotrwałe niestosowanie lub nieprzestrzeganie w praktyce określonej normy prawnej, skutkuje utratą przez nią mocy obowiązującej.

W tym czasie jedynym narzędziem dostarczającym informacji o obowiązującym prawie był Skorowidz Przepisów Prawnych wydawany mniej więcej co kilka lat przez wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów. W tej sytuacji pojawił się pomysł, aby zbudować komputerową bazę informacji o obowiązującym prawie. Pomysł zgłosił ekonomista Janusz Nagórski.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

Pierwsza baza powstała w oparciu o skorowidz URM. Przygotowano tzw. fiszki przedstawiające relacje pomiędzy aktami prawnymi. Fiszki przygotował zespół studentów prawa w składzie: Andrzej Błażejak, Krzysztof Grajewski, Andrzej Jemielita, Piotr Wituski.

W tym czasie do zespołu dołączył informatyk Tomasz Śmiałkowski, który napisał relacyjną bazę danych służącą do zapisania informacji zgromadzonych na fiszkach. Po kilku miesiącach współpracę z kancelarią rozpoczął kolejny informatyk Andrzej Tobolski.

Pierwszą publikacją przygotowaną w oparciu o komputerową bazę danych był Skorowidz Przepisów Prawnych „Info-Lex”, który ukazał się w roku 1988. Skorowidz został wydany w dwóch tomach jako publikacja wymiennokartkowa. Układ tematyczny skorowidza bazował na skorowidzu URM, zasadnicza różnica dotyczyła aktualności skorowidza. Dzięki wykorzystaniu komputerowej bazy danych kolejne aktualizacje skorowidza Info-lex ukazywały się co kwartał, co w porównaniu do skorowidza URM, w oczywisty sposób wpływało na aktualność informacji prezentowanych w skorowidzu Info-lex.

Informatyka prawnicza – dziedzina nauki, której głównym przedmiotem badań są procesy gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji o prawie przy pomocy komputera.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

W roku 1990, w ślad za skorowidzem papierowym pojawił się pierwszy produkt elektroniczny. Był to nadal tylko skorowidz jednak nośnikiem informacji została duża, 8 calowa, dyskietka komputerowa. W roku 1991 skorowidz został uzupełniony o ujednolicone teksty 60 najważniejszych aktów prawnych – Skorowidz Obowiązujących Przepisów z Tekstami.  

Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.Jakub Stelina (ur. 1 kwietnia 1969 w Ostródzie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa pracy, od 2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W tym czasie komputerowa baza danych była na bieżąco aktualizowana przez stały zespół prawniczek, w składzie: Romana Kurek, Katarzyna Miklaszewska oraz Jolanta Waluk.

Pomimo starannej pracy aktualizacyjnej zaczęły się pojawiać uwagi dot. prezentowania przez system nieaktualnych aktów prawnych. Okazało się, że budując bazę danych na podstawie skorowidza URM przejęto wiele aktów, które stały się nieobowiązujące bez wyraźnego uchylenia, w drodze tzw. desuetudo. Drugą, jeszcze bardziej liczną grupę, stanowiły akty uchylone pośrednio, to jest takie, dla których uchylono przepis będący podstawą ich wydania.

Jacek Tomasz Potulski (ur. 18 września 1977 r. w Gdyni) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa karnego. Wolters Kluwer – (Dawniej Wolters Kluwer Polska) spółka będąca częścią koncernu wydawniczego Wolters Kluwer, zajmująca się publikacjami z zakresu prawa, biznesu i ekonomii w formie książek, czasopism i programów elektronicznych. Organizuje również szkolenia i konferencje.

Podjęto decyzję o wykonaniu przeglądu bazy danych w celu odnalezienia i usunięcia nieaktualnych aktów prawnych. Zadania podjął się zespół prawników w składzie Anna Żołtańska, Dariusz Cisło, Krzysztof Janczukowicz oraz Krzysztof Szerkus. Pracami zespołu kierował Krzysztof Janczukowicz, który od tego momentu rozpoczął stałą, długoletnią współpracę z kancelarią, przez wiele lat kierując pracami prawniczego zespołu merytorycznego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (WPiA UG) – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970 roku.Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej. Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie z np. orzeczeniami TS UE, nosi nazwę acquis. Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe. Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 roku Wspólnota Europejska (a wraz z nią prawo wspólnotowe jako odrębna kategoria) przestała istnieć, a jej spadkobiercą prawnym została Unia Europejska.

Po zakończeniu przeglądu bazy danych pod kątem aktualności aktów prawnych rozpoczęły się prace nad rozbudowaniem zasobów bazy poprzez dodanie tekstów aktów prawnych. Trzeba mieć świadomość, że w owym czasie nie było narzędzi umożliwiających przekształcanie skanów w elektroniczny dokument tekstowy. Jedyna możliwość zbudowania bazy tekstów polegała na ręcznym wpisaniu i poddaniu dwukrotnej korekcie wszystkich tekstów dodawanych do bazy danych. W taki ręczny sposób wprowadzono do bazy wszystkie teksty obowiązujących w tym czasie ustaw oraz teksty najważniejszych aktów wykonawczych. Dla wpisywanych do bazy aktów prawnych opracowywane były wersje tekstu po każdej nowelizacji.

System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Wojciech Rafał Wiewiórowski (ur. 13 czerwca 1971 w Łęczycy) – polski prawnik, urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, od 4 sierpnia 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IV kadencji.

W 1993 opublikowany został program Temida zawierający początkowo około 10 tys. tez orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1995 połączono te programy w jeden program Polskie Prawo i Orzecznictwo. Program ten miał w podtytule zwrot System Informacji Prawnej LEX, co miało służyć podkreśleniu, że dokumenty zawarte w programie, dzięki wielu relacjom pomiędzy nimi, tworzą spójny system, w którym informacja o obowiązującym prawie uzupełniana jest informacjami o tym, jak to prawo jest interpretowane przez najważniejsze instytucje sądowe w kraju. Zwrot ten stał się podstawową nazwą programu w 1996, a w późniejszych latach zwrot system informacji prawnej stał się nazwą gatunkową dla wszystkich tego typu programów.

Offline, off-line (ang. odłączony od linii) - określa sposób oglądania porcji materiałów pobranych z Internetu bądź innej sieci komputerowej.Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.

System Informacji Prawnej LEX był pierwszym programem tego typu w Polsce, w którym każdy akt prawny, którego tekst był zawarty w programie, miał nie tylko aktualną wersję tego tekstu, ale również wszelkie wersje wcześniejsze. Innymi cechami charakterystycznymi tego programu była jego horyzontalność (obejmowanie całości obowiązującego prawa, a nie jakiegoś jego wycinka) i opisana już systemowość.

Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza. Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.

W kolejnych latach System Informacji Prawnej LEX był uzupełniany o nowe kategorie dokumentów, w tym m.in.:

 1. bibliografia i tezy (cytaty) z piśmiennictwa prawniczego (1999),
 2. prawo miejscowe (1999),
 3. interpretacje urzędowe (2000),
 4. projekty ustaw (2000),
 5. autorskie wzory dokumentów (2001)
 6. prawo wewnętrznie obowiązujące (2001),
 7. ogłoszenia prawno-gospodarcze (2001),
 8. komentarze (2002),
 9. komentarze praktyczne (2002),
 10. pytania i odpowiedzi (2002),
 11. analizy (2002),
 12. prawo wspólnotowe (2004),
 13. studia przypadków (2004),
 14. glosy (2004),
 15. pomniki prawa (2007),
 16. artykuły z czasopism prawniczych (2008),
 17. kalkulatory (2008),
 18. komentarze aktualizowane (2009),
 19. monografie (2010),
 20. tłumaczenia aktów prawnych prawa polskiego na język niemiecki i angielski (2011),
 21. procedury (2012),
 22. linie orzecznicze (2014,
 23. systemy prawa (2015),
 24. szkolenia (2015).

W wyniku tak dynamicznego rozwoju w bazach Systemu Informacji Prawnej LEX pod koniec września 2018 roku znajdowało się łącznie prawie siedem milionów dokumentów (pod koniec 2007 – ponad 2 miliony). W marcu 2021 r. w Systemie znajdowało się już ponad 2 miliony aktów prawnych i niemal 3 miliony orzeczeń i pism urzędowych.

Krzysztof Grajewski (ur. 1966) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego. DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.

W 1994 r. Wydawnictwo Prawnicze Lex utworzyło spółkę joint venture z holenderskim koncernem Wolters Kluwer, a w 1999 r. zostało w całości wykupione przez ten koncern. Początkowo połączone wydawnictwa nosiły nazwę Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, następnie – Wolters Kluwer Polska, a obecnie – Wolters Kluwer.

W 2014 r. wydawca Systemu Informacji Prawnej LEX, spółka Wolters Kluwer Polska przejęła spółkę LexisNexis Polska, która wydawała największego konkurenta SIP LEX – program LexPolonica. Jeszcze bardziej umocniło to pozycję rynkową Systemu Informacji Prawnej LEX.

System informacji prawnej – system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa.Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.
Jarosław Warylewski (ur. 24 sierpnia 1959 r. w Gdyni) – polski prawnik, adwokat, dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności prawo karne, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się w szczególności prawem represyjnym.
Wojciech Krzysztof Cieślak (ur. 22 kwietnia 1962 w Krakowie) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prokurator w latach 1991–1997.

Reklama