• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System Englera

  Przeczytaj także...
  Fiołkowce (Violales Perleb) - wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych rząd głównie roślin drzewiastych należący do klasy dwuliściennych. Należy do niego ponad 3000 gatunków.Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).
  Wątrobowce (Marchantiophyta syn. Hepaticophyta) – gromada roślin, dawniej sytuowana jako klasa w gromadzie mszaków. Należą tu drobne rośliny, u których pokoleniem dominującym jest gametofit posiadający pojedynczy (haploidalny) zestaw chromosomów. Do gromady tej zalicza się ok. 8 tysięcy gatunków.

  System Englera – system taksonomii roślin opracowany na przełomie XIX i XX w. przez niemieckiego botanika Adolfa Englera. Publikowany był w kolejnych wydaniach pracy Syllabus der Pflanzenfamilien. Zgodnie z ówczesnymi poglądami na podział świata żywego, do roślin włączano również organizmy obecnie należące do innych królestw, np. bakterie i grzyby. U podstaw systemu Englera leżały wcześniejsze systemy, np. system, stworzony przez Alexandra Brauna. Mniej więcej równolegle zaś swój system tworzył Richard Wettstein. W przeciwieństwie do Wettsteina, Engler uważał, że filogeneza jest jeszcze zbyt słabo poznana, by być podstawą taksonomii, która w związku z tym musi opierać się głównie na cechach morfologicznych. Ostatecznie oba te systemy, wraz z modyfikacjami, stały się na kilkadziesiąt lat podstawą systematyki przedstawianej w krajach niemieckojęzycznych, a po przetłumaczeniu również w Polsce, w podręczniku akademickim do botaniki redagowanym przez Eduarda Strasburgera. System Englera był kształtowany przez kilkadziesiąt lat, w ciągu których ulegał modyfikacjom. We wcześniejszych wydaniach wydzielone były 4 gromady: Myxothallophyta (śluzowce), Euthallophyta (plechowce), Embryophyta zoidiogama i Embryophyta siphonogama. Niżej przedstawiona lista pochodzi z pracy z 1903 r., gdzie plechowce (bakterie, glony i grzyby) rozbite zostały na kilka gromad, z kolei w następnych wersjach rozdzielono, podnosząc rangę, okrzemki i sprzężnice, trawy i turzycowate itp. Oryginalne nazwy przedstawione zostały zgodnie z konwencją nomenklatoryczną po łacinie, z ewentualnymi niemieckimi odpowiednikami. Ze względu na zmiany w systematyce, niejednokrotnie znaczne, polskie nazwy mogą określać taksony, których zakres obiega od oryginału przedstawionego przez Englera.

  Toczkowce (Volvocales) - rząd jedno- lub wielokomórkowych zielenic. Jako jedyne wśród zielenic mają komórki ruchome w stadium wegetatywnym, posiadające jedną lub kilka wici. Rozmnażają się bezpłciowo lub na drodze izogamii, rzadziej anizogamii i oogamii.Płonnikowate (Polytrichaceae) - rodzina mchów należąca do klasy płonników. Jest to jedyna rodzina z rzędu płonnikowców (Polytrichales).
 • gromada Phytosarcodina, Myxothallophyta, Myxomycetes – śluzowce
 • klasa Acrasiales – akrazjowce
 • klasa Plasmodiophorales – plazmodiofory
 • klasa Myxogasteres
 • rząd Ectosporeae (np. rodzina Ceratiomyxaceae)
 • rząd Endosporeae (np. rodzaje Fuligo, Physarum)
 • gromada Schizophyta – rozprątki (bakterie)
 • klasa Schizomycetes (Bacteria)
 • rząd Eubacteria
 • rząd Thiobacteria (bakterie siarkowe, np. Beggiatoa, Thiothrix)
 • klasa Schizophyceae – sinice
 • gromada Flagellatae – wiciowce
 • rząd Pantostomatinales (np. Multicilia)
 • rząd Distomatinales (np. Megastoma entericum)
 • rząd Protomastigales (np. Bicoeca)
 • rząd Chrysomonadales – złotowiciowce
 • rząd Cryptomonadales – kryptomonady
 • rząd Chloromonadales (np. Raphidomonas)
 • rząd Euglenales – eugleniny
 • gromada Dinoflagellatae – bruzdnice
 • gromada Silicoflagellatae (grupa bruzdnic)
 • rząd Siphonotestales
 • rząd Stereotestales
 • gromada Zygophyceae
 • klasa Bacillariales – okrzemki
 • klasa Conjugatae – sprzężnice
 • gromada Chlorophyceae – zielenice
 • klasa Protococcales – chlorokokowce, pierwotkowce (w tym również toczkowce)
 • klasa Confervales (np. Ulvaceae, Chaetophoraceae, Ulotrichaceae, Coleochaetaceae, Cladophoraceae)
 • klasa Siphoneae (np. Acetabularia, różnowiciowce)
 • gromada Charales – ramienice
 • gromada Phaeophyceae – brunatnice
 • rząd Phaeosporeae (np. listownicowce)
 • rząd Cyclosporeae (np. morszczynowce)
 • gromada Dictyotales (grupa brunatnic)
 • gromada Rhodophyceae – krasnorosty
 • klasa Bangiales (np. Bangia, Porphyra)
 • klasa Florideae
 • rząd Nemalionales (np. Batrachospermum)
 • rząd Gigartinales (np. chrząstnica kędzierzawa)
 • rząd Rhodymeniales (np. Gracilaria)
 • rząd Cryptonemiales (np. Corallina)
 • gromada Eumycetes (Fungi) – grzyby
 • klasa Phycomycetes – glonowce
 • rząd Zygomycetes – sprzężniaki
 • rząd Oomycetes – lęgniowce
 • klasa Hemiascomycetes
 • rząd Hemiascales (np. Saccharomyces cerevisiae)
 • klasa Euascomycetes – workowce właściwe
 • rząd Euascales
 • klasa (specjalna) Fungi imperfecti – grzyby niedoskonałe
 • rząd Sphaeropsidales
 • rząd Melanconiales
 • rząd Hyphomycetes
 • klasa (specjalna) Lichenes – porosty
 • rząd Ascolichenes – porosty workowe (np. chrobotek)
 • rząd Basidiolichenes – porosty podstawkowe
 • podrząd Hymenolichenes
 • klasa Laboulbeniomycetes – owadorosty
 • rząd Laboulbeniales
 • klasa Basidiomycetes – podstawczaki
 • podklasa Hemibasidii
 • rząd Hemibasidiales
 • podrząd Ustilagineae (głownie)
 • podrząd Tilletiineae (śniecie)
 • podklasa Eubasidii
 • rząd Protobasidiomycetes
 • podrząd Auriculariineae (uszakowce)
 • podrząd Tremellineae (trzęsakowce)
 • rząd Autobasidiomycetes
 • podrząd Dacryomycetineae (łzawnikowce)
 • podrząd Tulasnellineae (np. śluzowoszczka)
 • podrząd Exobasidiineae (zewnętrzniaki podstawkowe)
 • podrząd Hymenomycetineae (np. żagiew, muchomor, borowik, pieczarka)
 • podrząd Phallineae (np. sromotnik, purchawka, gniazdnica, tęgoskór)
 • gromada Embryophyta asiphonogama (Archegoniatae)
 • podgromada Bryophyta (Muscineae) – mszaki
 • klasa Hepaticae – wątrobowce
 • rząd Marchantiales – porostnicowce
 • rząd Anthocerotales – glewiki
 • rząd Jungermanniales – jungermaniowe
 • klasa Musci (Musci frondosi) – mchy
 • podklasa Sphagnales – torfowce
 • podklasa Andreaeales – naleźliny
 • podklasa Bryales – prątnikowce (i inne mchy)
 • rząd Acrocarpi (np. widłozębowate, płonnikowate)
 • rząd Pleurocarpi (np. rokietowate)
 • podgromada Pteridophyta – paprotniki
 • klasa Filicales – paprocie
 • rząd Filicales leptosporangiatae
 • podrząd Eufilicineae
 • podrząd Hydropteridineae – paprocie wodne (marsyliowate, salwiniowate)
 • rząd Marattiales – strzelichowe
 • rząd Ophioglossales (Tuberithallosae) – nasięźrzałowce
 • klasa Sphenophyllales – klinolisty
 • klasa Equisetales – skrzypy
 • rząd Euequisetales
 • rząd Calamariales – kalamity
 • klasa Lycopodiales – widłaki
 • rząd Lycopodiales eligulatae
 • podrząd Lycopodiineae
 • podrząd Psilotineae – psylotowe
 • rząd Lycopodiales ligulatae
 • podrząd Selaginellineae – widliczkowce
 • podrząd Lepidophytineae – lepidofity
 • podrząd Isoëtineae – porybliny
 • (bez rangi) Cycadofilices – paprocie nasienne
 • gromada Embryophyta siphonogama
 • podgromada Gymnospermae – nagonasienne
 • klasa Cycadales – sagowce
 • klasa Bennettitales – benetyty
 • klasa Cordaitales – kordaity
 • klasa Ginkgoales – miłorzębowe
 • klasa Coniferae – iglaste
 • klasa Gnetales – gniotowe
 • podgromada Angiospermae – okrytonasienne
 • klasa Monocotyledoneae – jednoliścienne
 • rząd Pandanales – pandanowce
 • rząd Helobiae (Fluviales) – bagienne (np. rdestnicowate, zosterowate, żabiściekowate)
 • rząd Triuridales (np. Triuris)
 • rząd Glumiflorae (trawy i turzycowate)
 • rząd Principes – palmy
 • rząd Synanthae – okolnicowce
 • rząd Spathiflorae – obrazkowce
 • rząd Farinosae (np. rześciowate, bromeliowate, komelinowate)
 • rząd Liliiflorae – (np. liliowate, sitowate, złotogłowowate, czosnkowate, myszopłochowate, kolcoroślowate)
 • rząd Scitamineae (Arillatae) – imbirowce
 • rząd Microspermae (np. storczykowate)
 • klasa Dicotyledoneae – dwuliścienne
 • podklasa Archichlamydeae (Choripetalae + Apetalae) – wolnopłatkowe
 • rząd Verticillatae – rzewniowce
 • rząd Piperales – pieprzowce
 • rząd Salicales – wierzbowce
 • rząd Myricales – woskownicowce
 • rząd Balanopsidales
 • rząd Leitneriales
 • rząd Juglandales – orzechowce
 • rząd Fagales – bukowce
 • rząd Urticales – pokrzywowce
 • rząd Proteales – srebrnikowce
 • rząd Santalales – sandałowce
 • rząd Aristolochiales – kokornakowce
 • rząd Polygonales – rdestowce
 • rząd Centrospermae – goździkowce
 • rząd Ranales (np. grzybieniowate, rogatkowate, jaskrowate, berberysowate, magnoliowate, wawrzynowate)
 • rząd Rhoeadales (np. makowate, krzyżowe, rezedowate)
 • rząd Sarraceniales – kapturnicowce
 • rząd Rosales – różowce (np. różowate, bobowce, skalnicowce)
 • rząd Geraniales – bodziszkowce (np. bodziszkowate, szczawikowate, lnowate, rutowate, krzyżownicowate, wilczomleczowate)
 • rząd Sapindales (Celastrales) – mydleńcowce, dławiszowce (też np. bukszpanowate, nanerczowate)
 • rząd Rhamnales – szakłakowce
 • rząd Malvales – ślazowce
 • rząd Parietales – herbatowce (też fiołkowce, begoniowce)
 • rząd Opuntiales – kaktusowate
 • rząd Myrtiflorae – mirtowce
 • rząd Umbelliflorae – baldaszkowce
 • podklasa Metachlamydeae, Sympetalae – zrosłopłatkowe
 • rząd Ericales – wrzosowce (np. wrzosowate, gruszyczkowate)
 • rząd Primulales – pierwiosnkowce
 • rząd Ebenales – hebanowce (styrakowce)
 • rząd Contortae (np. oliwkowate, goryczkowce)
 • rząd Tubiflorae (np. powojowate, ogórecznikowate, werbenowate, wargowe, psiankowate, trędownikowate, pływaczowate)
 • rząd Plantaginales – babkowce
 • rząd Rubiales – marzanowce (też szczeciowce)
 • rząd Campanulatae – dzwonkowce (też np. dyniowate, złożone)
 • Zobacz też[]

 • System APG
 • System Cronquista
 • System Reveala
 • System Takhtajana
 • Przypisy

  1. Richard Harder: Systematyka. W: Botanika: podręcznik dla szkół wyższych. Eduard Strasburger (red.). Wyd. 2 pol. według 28 oryg. Warszawa: PWRiL, 1967, s. 509.
  2. Adolf Engler: Syllabus der Pflanzenfamilien. Wyd. 3. Berlin: Verlag von Gebrüder Borntraeger, 1903.
  Sprzężniaki, sprzężniowe, sprzężniowce (Zygomycota Moreau) – gromada jądrowców należąca do królestwa grzybów (Fungi).Mydleńcowce, mydłodrzewowce (Sapindales) – rząd roślin okrytonasiennych. Rośliny blisko spokrewnione z rzędem ślazowców. Należą tu głównie rośliny drzewiaste rosnące przede wszystkim w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Kwiaty posiadają zwykle wykształcony dysk, okwiat jest zróżnicowany na kielich i koronę, 5-krotny, pręciki wykształcają się w dwóch okółkach. Słupkowie górne. Nasiona zwykle ze zredukowanym bielmem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Różowate (Rosaceae Juss.) – rodzina roślin należąca do rzędu różowców. Jest szeroko rozprzestrzeniona na kuli ziemskiej. Należy do niej 90 rodzajów liczących ponad 2,5 tys. gatunków, spośród których dziko w Polsce występuje ok. 150. Rodzina o dużym znaczeniu gospodarczym. Należy do niej wiele uprawnych drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych i leczniczych.
  Naleźliny (Andreaeopsida) – monotypowa klasa mchów. Zalicza się do niej jeden rząd i jedną rodzinę - naleźlinowate z dwoma rodzajami: Acroschisma oraz naleźlina (Andreaea). Rodzaj naleźlina obejmuje ok. 120 gatunków występujących na wszystkich kontynentach.
  Agaricus L. (pieczarka) – rodzaj grzybów należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae). Uprawiany i sprzedawany w sklepach jest jeden z jej gatunków – pieczarka dwuzarodnikowa.
  Porybliny, poryblinowce (Isoetales Prantl, 1874) - monotypowy rząd roślin z klasy widłaków różnozarodnikowych, zawierający jedną rodzinę poryblinowatych (Isoetaceae Rchb., 1828). Żyją w wodzie. Występuje około 140 gatunków. Są to rośliny dwupienne.
  Zielenice (Chlorophyta) – parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych, samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym – wówczas są to higrofity lub symbionty. Należy tu ok. 9000 gatunków. Swą polską nazwę wzięły od dominującej barwy chlorofilu a i b, występują jednak w nich również karoteny (α-, β- i γ-) i ksantofile (luteina, zeaksantyna, wiolaksantyna, neoksantyna, astaksantyna). Jako substancja zapasowa wykorzystywana jest głównie skrobia, a u niektórych również inulina lub podobne do niej związki, sacharoza, maltoza lub erytrytol. W ścianie komórkowej znajduje się celuloza, a czasem również mannany i ksylany. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin (obok glaukofitów i krasnorostów). Współcześnie dzielone są na dwie lub cztery równorzędne grupy (gromady). W rygorystycznych ujęciach taksonomicznych do zielenic zaliczane są także rośliny lądowe, przy czym dla takiego ujęcia stosuje się odrębną nazwę rośliny zielone. Termin zielenice oznacza w aktualnym ujęciu wszystkie linie rozwojowe roślin zielonych po wyłączeniu z nich roślin lądowych.
  Ramienicowce, ramienice właściwe (Charales) – rząd glonów należący do gromady ramienic (Charophyta). Współcześnie jest to takson monotypowy zawierający jedną rodzinę ramienicowatych (Characeae), jednak zaliczana jest do niego również wymarła rodzina Aclistocharaceae, a wyróżniano również inne wymarłe rodziny Palaeocharaceae i Clavatoraceae. Kosmopolityczny, liczy ok. 400 gatunków. W Polsce stwierdzono 34 gatunki, z czego dwa obecnie uważane są za wymarłe.
  Bobowce, strączkowce, strąkowce (Fabales Bromhead) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.