• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synod  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Synod w Arles – synod zwołany 1 lipca 314 w celu rozwiązania sporu pomiędzy donatystami a katolikami. W Arles odbyło się wiele synodów.Schizma – formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej nie spowodowany różnicami doktrynalnymi.
  Kościół starokatolicki i protestancki[]

  Synod – w kościołach protestanckich i starokatolickich to zjazd duchowieństwa i świeckich, będący organem władzy kościelnej w danym kraju.

 • Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • Światowy Synod Przywództwa Kościoła
 • Zobacz też[]

 • Sobór powszechny
 • Synodyczny okres obiegu (mechanika nieba)
 • Synody w judaizmie
 • Synod w Jamni (konferencja rabinów około 90/95 roku n.e.)
 • Synody przed schizmą
 • Synod w Arles (synod z 314 r. mający na celu rozwiązania sporu pomiędzy donatystami a katolikami)
 • Synod trupi (synod z 897 r. którym miał na celu pośmiertne osądzenie oraz pozbawienie czci zmarłego papieża, Formozusa)
 • Synod w Sutri (synod z 1046 r. zwołany w związku z walką o urząd papieski pomiędzy Benedyktem IX i Grzegorzem VI)
 • Synody w kościele katolickim
 • Synod w Borzykowej (lub zjazd w Borzykowej) z 1210 r.
 • Synod zamojski (synod Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej w 1720 r.)
 • Rusko-Katolicki Synod (synod kościoła greckokatolickiego z 1891)
 • Synody w kościele prawosławnym
 • Synod Jerozolimski lub Synod Betlejemski (synod z 1672 r. potępiający kalwińską naukę o predestynacji i usprawiedliwieniu przez wiarę)
 • Synod połocki (synod Cerkwi greckokatolickiej z 1839 r. Władze rosyjskie unieważniły na nim postanowienia unii brzeskiej, a wszystkie parafie i diecezje Cerkwi greckokatolickiej, znajdujące się na terenie zaboru rosyjskiego włączono do struktur Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej)
 • Synody w kościele protestanckim
 • Synod w Chanforan lub Synod w Angrogne (synod z 1532 r. na którym zadecydowano o przyjęciu przez waldensów ze Szwajcarii doktryny kalwińskiej)
 • Synod w Koźminku (synod zjednoczeniowy polskich kalwinistów i braci czeskich z 1555 r.)
 • Synod w Seceminie (synod kalwinistów z 1556 r. podczas którego nastąpiło wyodrębnienie antytrynitarnego ruchu braci polskich)
 • Synody w Pińczowie
 • Przypisy[]

  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
  Święty sobór (zwany również najświętszym) - w Kościele prawosławnym stała rada biskupów przy patriarsze Kościoła, która ma za zadanie rządzenie Kościołem oraz pilnowanie depozytu wiary.
  Synod w Sutri, czasami zwany też soborem w Sutri, został zwołany przez Grzegorza VI na żądanie niemieckiego króla Henryka III 20 grudnia 1046 roku. Bezpośrednią przyczyną zwołania synodu przez Henryka była walka o urząd papieski pomiędzy Benedyktem IX i Grzegorzem VI.
  Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – w Kościołach chrześcijańskich – spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich. Ich postanowienia musiały być jednak zaakceptowane przez biskupa Rzymu. Sobory zwoływane jedynie w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego nie są uznawane przez pozostałych chrześcijan (w tym prawosławnych i protestantów).
  Światowy Synod Przywództwa Kościoła – jest ciałem przywódczym Społeczności Chrystusa, w skład którego wchodzi: Pierwsze Prezydium, Kworum Dwunastu Apostołów oraz Przewodnicząca Rada Biskupia. Synod zgromadza się w Świątyni Independence. Światowy Synod Przywództwa Kościoła został powołany decyzją Światowej Konferencji w 2002 r., zastępując dotychczasowe ciało przywódcze – Synod Zespolony. Nowe rozporządzenie pozwala na uczestnictwo w Synodzie Przywództwa Kościoła dodatkowych członków, co nie było możliwe w Synodzie Zespolonym.
  Synod połocki – synod Kościoła unickiego w Imperium Rosyjskim, który odbył się w 1839 w Połocku. Władze rosyjskie unieważniły na nim postanowienia unii brzeskiej, a wszystkie parafie i diecezje Cerkwi greckokatolickiej, znajdujące się na terenie zaboru rosyjskiego włączono do struktur Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
  Synod w Chanforan (inna nazwa: Synod w Angrogne) – to nazwa synodu (zebrania) waldensów i reformatorów ze Szwajcarii, które w dniu 12 września 1532 r. zadecydowało o przyjęciu przez waldensów doktryny kalwińskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.