• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synod  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Synod w Arles – synod zwołany 1 lipca 314 w celu rozwiązania sporu pomiędzy donatystami a katolikami. W Arles odbyło się wiele synodów.Schizma – formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej nie spowodowany różnicami doktrynalnymi.
  Synody w historii Kościoła[]

  Teoretycznie pierwszy synod odbył się w Jerozolimie w 50 roku (zwany również Soborem Apostolskim). Nie jest on jednak tożsamy z późniejszymi synodami biskupimi.

 • Pierwszy synod co do którego nie ma wątpliwości że się odbył to dopiero synod rzymski z roku 154 pod przewodnictwem biskupa Rzymu Aniceta przy okazji wizyty Polikarpa ze Smyrny.
 • Pierwszy synod z którego zachowały się oryginalne akta to Synod w Elwirze ok. 300 r. (306?).
 • Synody w Kartaginie
 • Synod w Orange
 • Kościół katolicki[]

  Synod – w Kościele katolickim zebranie przedstawicieli duchowieństwa:

  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
 • diecezjisynod diecezjalny "Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu" (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 460). Zgodnie z hierarchiczną strukturą Kościoła "jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, a inni członkowie Synodu posiadają tylko głos doradczy" (kan. 466). Pomagają oni biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i proponują możliwie najlepsze rozwiązania tych problemów. ,
 • metropoliisynod prowincjonalny,
 • całego kraju – synod plenarny.
 • Synodem Biskupów nazywane jest ciało doradcze papieża.

  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.Święty sobór (zwany również najświętszym) - w Kościele prawosławnym stała rada biskupów przy patriarsze Kościoła, która ma za zadanie rządzenie Kościołem oraz pilnowanie depozytu wiary.

  Kościół prawosławny[]

  Synod – w kościołach prawosławnych to stała rada biskupów działająca pod przywództwem zwierzchnika danego kościoła.

 • Święty sobór
 • Świątobliwy Synod Rządzący – organ rosyjskiego kościoła prawosławnego, wprowadzony w 1721 roku, w wyniku reform cara Piotra I Wielkiego.


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Synod w Sutri, czasami zwany też soborem w Sutri, został zwołany przez Grzegorza VI na żądanie niemieckiego króla Henryka III 20 grudnia 1046 roku. Bezpośrednią przyczyną zwołania synodu przez Henryka była walka o urząd papieski pomiędzy Benedyktem IX i Grzegorzem VI.
  Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – w Kościołach chrześcijańskich – spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich. Ich postanowienia musiały być jednak zaakceptowane przez biskupa Rzymu. Sobory zwoływane jedynie w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego nie są uznawane przez pozostałych chrześcijan (w tym prawosławnych i protestantów).
  Światowy Synod Przywództwa Kościoła – jest ciałem przywódczym Społeczności Chrystusa, w skład którego wchodzi: Pierwsze Prezydium, Kworum Dwunastu Apostołów oraz Przewodnicząca Rada Biskupia. Synod zgromadza się w Świątyni Independence. Światowy Synod Przywództwa Kościoła został powołany decyzją Światowej Konferencji w 2002 r., zastępując dotychczasowe ciało przywódcze – Synod Zespolony. Nowe rozporządzenie pozwala na uczestnictwo w Synodzie Przywództwa Kościoła dodatkowych członków, co nie było możliwe w Synodzie Zespolonym.
  Synod połocki – synod Kościoła unickiego w Imperium Rosyjskim, który odbył się w 1839 w Połocku. Władze rosyjskie unieważniły na nim postanowienia unii brzeskiej, a wszystkie parafie i diecezje Cerkwi greckokatolickiej, znajdujące się na terenie zaboru rosyjskiego włączono do struktur Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
  Synod w Chanforan (inna nazwa: Synod w Angrogne) – to nazwa synodu (zebrania) waldensów i reformatorów ze Szwajcarii, które w dniu 12 września 1532 r. zadecydowało o przyjęciu przez waldensów doktryny kalwińskiej.
  Synodyczny okres obiegu – uśredniony czas, po którym ciało niebieskie pojawi się ponownie w tym samym punkcie w stosunku do dwóch innych obiektów (liniowych węzłów), na przykład, gdy Księżyc obserwowany z Ziemi powróci do tego samego położenia względem Słońca.
  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.