• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sygnalizacja telekomunikacyjna

  Przeczytaj także...
  Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).Abonent – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
  Sygnalizacja poza pasmem - metoda sygnalizacji prądem przemiennym, jej cechą charakterystyczna jest to, iż do przesyłania informacji sygnalizującej używane jest pasmo częstotliwości różne od tego, w którym przesyłane są dane.

  Sygnalizacja telekomunikacyjna - zespół środków technicznych wraz z procedurami, przeznaczony do przekazywania informacji niezbędnych do zestawiania i rozłączania połączeń telekomunikacyjnych, przekazywanych od i do abonenta między centralami. Wyróżniamy trzy rodzaje:

 • abonencka,
 • liniowa,
 • rejestrowa.
 • Nośnikami informacji sygnalizacyjnej są sygnały elektryczne. Mogą to być sygnały prądu stałego lub przemiennego.

  Sygnalizacja w szczelinie czasowej - jest to metoda sygnalizacji w łączu cyfrowym. Stosowana jest w systemie PCM 24. Do celów sygnalizacyjnych, w co szóstej ramce wykorzystywany jest ostatni, ósmy bit.Sygnalizacja w paśmie to metoda sygnalizacji prądem przemiennym. Jej cechą charakterystyczną jest to, iż przesyłając informacje sygnalizacyjne używamy tego samego pasma, w którym transportowane są dane.

  Rozróżniamy sygnalizację:

 • prądem stałym (jest najczęściej realizowana poprzez przerywanie pętli oraz, w niektórych przypadkach zmianą kierunku płynącego w niej prądu),
 • prądem przemiennym:
 • w paśmie (polega na przesyłaniu sygnałów o określonych częstotliwościach mieszczących się w paśmie telefonicznym, od 300 do 3400 Hz),
 • poza pasmem (polega na przesyłaniu sygnałów o częstotliwościach znajdujących się poza pasmem 300 do 3400Hz),
 • cyfrowa:
 • w szczelinie czasowej,
 • poza szczeliną czasową.
 • Typy sygnalizacji:

  Sygnalizacja poza szczeliną czasową jest to metoda sygnalizacji w łączu cyfrowym. Stosowana jest w systemie PCM 30/32 gdzie każdemu kanałowi rozmownemu przyporządkowuje się stała szczelinę, w której przenoszone zostają informacje sygnalizujące.
 • skojarzona z kanałem (informacje sygnalizacyjne związane z konkretnym kanałem rozmównym są przesyłane w nim samym, bądź też w kanale sygnalizacyjnym na stałe związanym z rozpatrywanym kanałem rozmównym,
 • we wspólnym kanale (informacje sygnalizacyjne przesyła się w specjalnym, wydzielonym kanale, przypadającym na wiele kanałów rozmównych).
 • System sygnalizacji:

 • zbiór informacji - informacje przekazywane,
 • zbiór sygnałów elektrycznych - przyporządkowanie informacji,
 • zbiór procedur - przekazywanie informacji.
 • Trzy fazy połączenia:

 • zestawienie połączenia,
 • część użytkowa,
 • część rozłączania.
 • Dwa systemy połączenia:

 • system o sterowaniu bezpośrednim - zestawienie połączeń przy braku możliwości skontaktowania się z wybranym abonentem,
 • system rejestrowy - można dokonywać połączeń po różnych dostępnych drogach.
 • Literatura[]

 • Andrzej Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000, s. 416. ISBN 8320426006. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama