• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Surowicza albumina wołowa

  Przeczytaj także...
  Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla C.Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.
  Nitroceluloza – mieszanina estrów celulozy i kwasu azotowego(V) – azotanów(V) celulozy, jej ogólny wzór sumaryczny to: [C6H7O2(ONO2)3]n. Do każdej reszty glukozowej dołączone są grupy –NO2 (od jednej do trzech, w zależności od stopnia znitrowania), pochodzące od kwasu azotowego. Maksymalna zawartość azotu w nitrocelulozie wynosi teoretycznie 14,14% (w praktyce zwykle mniej).

  Surowicza albumina wołowa, albumina surowicy wołowej, surowicza albumina bydlęca, albumina surowicy bydlęcej, BSA (od ang. bovine serum albumin) – albumina pochodząca z surowicy, pozyskiwana na dużą skalę z krwi wołowej (także krowiej i podobnych).

  Powszechnie używana w biochemii i biologii molekularnej jako białko neutralne, niereaktywne i niezaburzające większości przeprowadzanych reakcji, niewykazujące własnej aktywności enzymatycznej. Oczyszczone jest wolne od przeciwciał (także obecnych w surowicy) i innych zanieczyszczeń organicznych. Charakteryzuje się także relatywnie niską ceną (wskutek taniej i wydajnej produkcji z krwi zwierząt rzeźnych).

  Enzymy restrykcyjne, inaczej restryktazy – enzymy z grupy endonukleaz przecinające nić DNA w miejscu wyznaczanym przez specyficzną sekwencję DNA. Rozpoznawana sekwencja z reguły ma charakter symetryczny o długości od 4 do 8 par zasad (pz), choć zdarzają się częste wyjątki. Restryktazy wraz z metylazami DNA stanowią system restrykcji i modyfikacji DNA, który w organizmach prokariotycznych stanowi mechanizm obronny zapobiegający włączeniu DNA bakteriofaga do genomu bakterii. Niespecyficzność enzymów restrykcyjnych w niektórych warunkach nazywa się aktywnością star.Reagent – łączna nazwa dla substratów i produktów reakcji chemicznej. W nieco innym sensie za reagent uważa się każdą substancję, która po dodaniu do układu reakcji jest w stanie w niej uczestniczyć i wywołać chemiczne efekty.

  Do niektórych zastosowań BSA należą:

 • blokowanie niezajętej powierzchni wiążącej nitrocelulozy (lub innego podłoża) przy procedurze western blot, dot blot, ELISA i podobnych, a także do „wysycania” powierzchni naczyń reakcyjnych, by nie przywierały do nich reagenty ani zanieczyszczenia
 • stabilizowanie pracy enzymów (np. restrykcyjnych, czy w reakcji PCR)
 • środek stabilizujący w buforach do przechowywania enzymów
 • białko wzmacniające oddziaływania specyficzne w reakcjach z przeciwciałami
 • białko do sporządzania krzywych standardowych, białko kontrolne, odnośnikowe, do „prób ślepych”
 • składnik odżywczy w hodowlach komórkowych.
 • Właściwości[]

 • liczba aminokwasów: 583
 • masa molowa: 66 430 Da
 • teoretyczny punkt izoelektryczny: 5,82
 • 18-Aminokwasowy peptyd sygnalny jest odcinany z białka prekursorowego przy wydzielaniu do krwi.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.

  Przypisy

  1. Spinola SM., Cannon JG. Different blocking agents cause variation in the immunologic detection of proteins transferred to nitrocellulose membranes.. „J Immunol Methods”. Jul 16;81. 1, s. 161-5, 1985. PMID: 3926901. 
  2. Bullock SL., Walls KW. Evaluation of some of the parameters of the enzyme-linked immunospecific assay.. „J Infect Dis”, s. S279-85, październik 1977. PMID: 333043. 
  3. Huang TT., Sturgis J., Gomez R., Geng T., Bashir R., Bhunia AK., Robinson JP., Ladisch MR. Composite surface for blocking bacterial adsorption on protein biochips.. „Biotechnol Bioeng”. Mar 5;81. 5, s. 618-24, 2003. DOI: 10.1002/bit.10507. PMID: 12514811. 
  4. Yamane I., Murakami O., Kato M. Role of bovine albumin in a serum-free suspension cell culture medium.. „Proc Soc Exp Biol Med”. 2 (149), s. 439-42, czerwiec 1975. PMID: 168586. 

  Linki zewnętrzne[]

 • BSA na NCBI (ang.)
 • Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Bada, w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwościami budujących je cząsteczek, a zwłaszcza biopolimerów, jakimi są kwasy nukleinowe i białka. Zazębia się ona z takimi dziedzinami wiedzy jak genetyka, biochemia, biofizyka czy cytologia.Surowica krwi – produkt krzepnięcia krwi i retrakcji (rozpuszczania) skrzepu. Jej skład różni się znacząco od składu osocza. Płynna frakcja krwi pozbawiona krwinek, płytek krwi oraz fibrynogenu i czynników krzepnięcia (w przeciwieństwie do osocza surowica krwi nie krzepnie), w jej skład wchodzą natomiast rozpuszczalne produkty konwersji fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi. Nie można zatem powiedzieć, że w skład krwi wchodzi m.in. osocze, a w skład osocza m.in. surowica.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Punkt izoelektryczny, pI – wartość pH, przy której populacja cząsteczek posiadających grupy funkcyjne mogące przyjmować jednocześnie dodatni i ujemny ładunek elektryczny (np. aminokwasy) zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych, na skutek czego ładunek całkowity całej populacji wynosi zero. Stężenie jonu obojnaczego przyjmuje wtedy maksymalną wartość, a stężenia form anionowej i kationowej mają jednakowe, minimalne stężenie. W przypadku związków słabo rozpuszczalnych występują wtedy też niezdysocjowane cząsteczki.
  Albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin. Cechują się niewielkimi masami cząsteczkowymi, dobrze rozpuszczają się w wodzie (są hydrofilowe), łatwo krystalizują. W składzie istotną rolę odgrywa kwas asparaginowy i glutaminowy (do 25%), leucyna i izoleucyna (ok. 16%), natomiast glicyny jest niewiele (ok. 1%).
  Biochemia (zob. bio) – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).
  ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay), czyli test immunoenzymatyczny lub immunoenzymosorbcyjny – jeden z najpowszechniej stosowanych testów w badaniach biomedycznych, zarówno naukowych, jak i diagnostycznych. Służy on do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem. W podstawowej wersji testu ELISA, pewna ilość antygenu unieruchomiona jest na powierzchni fazy stałej. Wykonanie testu polega na wprowadzeniu materiału biologicznego zawierającego przeciwciała specyficzne dla unieruchomionego antygenu. Przeciwciała te powinny być uprzednio połączone wiązaniem kowalencyjnym z enzymem. Unieruchomiony antygen i specyficzne przeciwciało tworzą kompleks immunologiczny, dzięki któremu przeciwciało zostaje trwale związane z podłożem. Po przepłukaniu środowiska reakcji i dodaniu odpowiedniego substratu, enzym związany ze specyficznym przeciwciałem katalizuje reakcję, której produkt (najczęściej barwny) można oznaczyć spektrofotometrycznie. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że przedstawiony powyżej opis działania metody jest silnie uproszczony i może podlegać wielu modyfikacjom, a najważniejsze z nich przedstawiono w dalszej części artykułu.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Bufory – roztwory, których wartość pH po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów albo zasad, jak i po rozcieńczeniu wodą prawie się nie zmienia. Roztwór buforowy to mieszanina kwasu i zasady czyli mieszanina protonodawcy i protonobiorcy według teorii Brønsteda.
  Masa molowa – masa jednego mola materii. Często mylona z masą cząsteczkową, lecz liczbowo jest równa tej wartości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.