• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Substytucja - chemia

  Przeczytaj także...
  Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.
  Chlorek baru — nieorganiczny związek chemiczny o wzorze BaCl2 – sól kwasu solnego i baru. Jeden z podstawowych odczynników w chemii analitycznej. Chlorek baru krystalizuje jako BaCl2·2H2O i podobnie jak inne sole baru, barwi płomień na zielono.

  Substytucjareakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku atomów w cząsteczce związku chemicznego.

  Reakcje te można ogólnie podzielić na:

 • reakcja wymiany pojedynczej AB + C → BC + A
 • reakcja wymiany podwójnej AB + CD → AD + CB
 • Rodzaje substytucji w chemii organicznej w oparciu o ich mechanizmy reakcji dzieli się na:

 • substytucja elektrofilowa – jednocząsteczkowa (SE1) i dwucząsteczkowa (SE2)
 • substytucja nukleofilowa – jednocząsteczkowa (SN1) i dwucząsteczkowa (SN2)
 • substytucja wolnorodnikowa (SR)
 • Schemat prostej reakcji substytucji

  Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.Addycja (przyłączenie) - rodzaj reakcji chemicznej, polegającej na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt bez żadnych produktów ubocznych. W chemii organicznej addycja przebiega zwykle z rozerwaniem wiązania wielokrotnego węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom. Istnieją jednak proste reakcje addycji, które zachodzą bez zrywania wiązań wielokrotnych takie jak np. rekombinacja rodników.
  Schemat prostej reakcji substytucji etanu chlorem, zachodzącej według ogólnego schematu:
  C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

  Przykłady reakcji wymiany w chemii nieorganicznej:

 • woda + magnezwodorotlenek magnezu + wodór
 • siarczek żelaza + glinsiarczek glinu + żelazo
 • sód + tlenek fosforu → tlenek sodu + fosfor
 • tlenek siarki + węgieldwutlenek węgla + siarka
 • siarczan magnezu + chlorek baruchlorek magnezu + siarczan baru (nierozpuszczalny w wodzie)
 • siarczan miedzi(II) + żelazosiarczan żelaza(II) + miedź
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • addycja
 • eliminacja
 • Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Siarczan baru (łac. Barii sulfas), BaSO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól baru i kwasu siarkowego.
  Tlenek siarki (nazwa Stocka: tlenek siarki(II)), SO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki, w którym siarka występuje na II stopniu utlenienia. Występuje w fazie gazowej w równowadze z dimerem S2O2.
  Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.
  Eliminacja − reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup.
  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.
  Substytucja nukleofilowa, podstawienie nukleofilowe – reakcja chemiczna podstawienia, w której czynnikiem atakującym jest nukleofil.
  Tlenek sodu, Na2O – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający sód na I stopniu utlenienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.