• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Styropian

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Polistyren ekstrudowany ("XPS"; potocznie styrodur) – materiał izolujący ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu, stosowany m.in. w budownictwie.
  Poliizocyjanurat (PIR) - materiał izolacyjny, udoskonalona wersja poliuretanu (PUR). Produkowany w postaci twardych płyt piankowych, wykorzystywanych do termoizolacji budynków.
  Styropian – wygląd makroskopowy
  Budynek ocieplony styropianem (akademik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy)
  Kulki styropianu o średnicy ok. 2 mm

  Styropian (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu, właśc. polistyren ekspandowany, EPS) – porowate tworzywo sztuczne, otrzymane poprzez spienienie litych granulek polistyrenu, zawierających rozpuszczony porofor (np. pentan). Strukturę spienioną uzyskuje się zazwyczaj przez jednokrotne lub wielokrotne podgrzanie granulek parą wodną. Styropian typowo składa się z połączonych ze sobą elementów o kształcie zbliżonym do obłego. Między elementami mogą występować niewielkie pustki powietrzne (ich liczba i wielkość zależy od gęstości materiału), co uwidacznia się na przełomie styropianu. Jest to materiał nieodporny na działanie wielu rozpuszczalników organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejów, smarów.

  Przewodność cieplna, współczynnik przewodnictwa ciepła oznaczany symbolem λ lub k określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej.Pentan (n-pentan) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Jego izomerami są 2-metylobutan (izopentan) i 2,2-dimetylopropan (neopentan).

  Właściwości i zastosowania[ | edytuj kod]

  Styropian jest używany do produkcji jednorazowych tacek, talerzy, kubków i opakowań na podgrzane lub schłodzone artykuły spożywcze. Używany jest również do termoizolacji w postaci płyt lub luźnych granulek wtłaczanych w wolne przestrzenie ścian budowli. Innym zastosowaniem są materiały opakowaniowe w postaci dopasowanych do rozmiarów wrażliwego na uderzenia przedmiotu kształtek styropianowych lub luźno wsypywanych kawałków o kształcie zbliżonym do orzeszka ziemnego. Wytwarza się z niego także elementy dekoracyjne.

  Opóźniacze palenia (retardanty palenia, środki opóźniające palność, uniepalniacze, antypireny, inhibitory spalania, FR – z ang. flame retardant) – substancje chemiczne stosowane jako dodatki do tworzyw sztucznych i innych materiałów w celu ograniczenia ich palności lub zmniejszenia szybkości ich spalania.Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.

  Materiały izolacyjne stosowane w budownictwie, w tym styropian montowany w postaci płyt na elewacji, dachu lub przyziemiu, na obszarze Unii Europejskiej podlegają zharmonizowanym metodom badań, kryteriom oceny i wyrażania właściwości użytkowych. Za kwestie bezpieczeństwa pożarowego oraz wpływu na środowisko odpowiedzialne są poszczególne kraje UE. W Polsce, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, klasy klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. Styropian stosowany jako materiał budowlany jest materiałem: palnym -łatwo zapalnym, samogasnącym, co odpowiada klasie E według tej normy. W celu ograniczenia intensywności palenia styropianu stosuje się tak zwane opóźniacze palenia. W przypadku styropianu są to organiczne związki bromowe, heksabromocyklododekan (HBCD) lub bromowany polibutadien lub kopolimer zawierający blok polibutadienowy (PolyFR) lub inne. Związki bromu stosowane jako opóźniacze palenia są toksyczne, jednak związek o wysokiej masie cząsteczkowej (PolyFR) cechuje się mniejszą biodostępnością w porwaniu ze związkiem małocząsteczkowym (HBCD), co przekładanka się na zmniejszoną bioakumulacje w tkankach organizmów żywych.

  Porowatość materiału – właściwość ciał stałych określająca wielkość pustych przestrzeni wewnątrz materiału. Puste przestrzenie są obszarami, w których nie ma materiału stałego, ewentualnie tylko płyn – najczęściej woda lub powietrze. Porowatość określa się liczbowo jako stosunek sumarycznej objętości tych pustych przestrzeni Vi (porów) do objętości całego ciała VPolistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-) − polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu (ok. 85% światowej produkcji), bądź z procesu Halcon-Oxirane (ok. 15% światowej produkcji) lub z rafinacji ropy naftowej.

  W zależności od stopnia spienienia uzyskuje się styropiany o różnej gęstości. Styropiany o małej gęstości są słabe mechanicznie i łatwo ulegają zgnieceniu, o większej są twardsze i umożliwiają poprawne izolowanie niektórych elementów konstrukcyjnych narażonych na duże obciążenie (np. dachy, podłogi, elementy do formowania ścian, stropów żelbetowych).

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) – państwowa uczelnia wyższa w Bydgoszczy. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 15. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1907. pośród wszystkich typów uczelni.Dostępność biologiczna (biodostępność) - w farmakologii określa część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego oraz szybkość wchłaniania tej substancji. Biodostępność leku w przypadku podania donaczyniowego (dożylnego) wynosi 100%. Przy podaniu w inny sposób, np. doustnie, jest zawsze niższa.

  Styropian o niskiej gęstości (od ok. 10 do ponad 40 kg/m³) stosowany jest również w budownictwie jako lekki rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny przy produkcji warstwowych płyt budowlanych. Po odpowiedniej obróbce mechanicznej, styropian może być stosowany jako materiał do izolacji akustycznej – spełnia on zadanie jedynie w przypadku tłumienia dźwięków uderzeniowych.

  Porofor to substancja gazotwórcza lub pianotwórcza służąca do produkcji spienionych materiałów o zamkniętych porach.Rozpuszczalniki aromatyczne – rodzaj rozpuszczalników organicznych, w których wykorzystuje się ciekłe związki aromatyczne.

  Płyty styropianowe stosowane w budownictwie jako materiał izolacyjny cechuje różna gęstość w zakresie od 10 do 40 kg/m. Przewodność cieplna styropianu (bez dodatków odbijających promieniowanie podczerwone) zależy od gęstości materiału. Minimum wartości przewodności cieplnej, a więc najlepsze własnościowi termoizolacyjne (mierzona w temperaturze 0 °C) styropian osiąga dla gęstości od 25 kg/m do 33 kg/m i wynosi λ = 0,033 W/(m·K). Dla gęstości wyższych i niższych niż optymalna właściwości termoizolacyjne ulegają pogorszeniu, osiągając dla gęstości 12 kg/m wartość λ = 0,044 W/(m·K). Dalsze zmniejszanie gęstości powoduje gwałtowne pogorszenie właściwości termoizolacyjnych, i tak dla gęstości 10 kg/m wartość współczynnika wynosi λ = 0,057 W/(m·K).

  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Stosując inną technologię produkcji z polistyrenu otrzymuje się spieniony polistyren ekstrudowany (XPS) o odmiennych właściwościach fizyko-mechanicznych a zbliżonych właściwościach termoizolacyjnych (przy gęstości 33 kg/m wartość współczynnika wynosi λ = 0,033 W/(m·K)). Styropian ma gorsze właściwości termoizolacyjne od pianki z poliizocyjanuratu, który osiąga λ = 0,026 W/(m·K) (wartość mierzona w temperaturze pomiędzy 20 a 25 °C).

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Aceton (nazwa systematyczna: propanon) – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny. Ma ostry, charakterystyczny zapach. Miesza się w każdych proporcjach z wodą, etanolem, eterami i innymi ketonami o niskiej masie cząsteczkowej.

  Kolor[ | edytuj kod]

  Kolor styropianu może pomóc klientowi w zdefiniowaniu jego zastosowania i w wyborze odpowiedniego rodzaju materiału ociepleniowego lub materiału pochodzącego od konkretnego producenta.

  Przede wszystkim, kolor płyty styropianowej będzie zależał od koloru materiału użytego do jego wytworzenia. Zasadniczo płyty styropianowe są koloru białego lub szarego. Płyty białe wytworzone są ze „zwykłego” polistyrenu, natomiast szare – z polistyrenu z dodatkiem np. grafitu, który poprawia ich właściwości izolacyjne (λD = 0,031 W/(m·K)) i nadaje charakterystyczny kolor.

  Para wodna – stan gazowy wody. Jako prawie czysty gaz, występuje w naturze w gejzerach, w gorących jaskiniach, jest wyrzucana z podziemi, jest wytwarzana i używana w technice oraz w gospodarstwie domowym. Jest też składnikiem powietrza atmosferycznego, jej zawartość w powietrzu zmienia się.

  Rodzaje styropianu stosowanego w budownictwie[ | edytuj kod]

  Obecnie w handlu oferowne są:

 • styropian fasadowy - używany do izolacji termicznej stropodachów, podłóg oraz ościeży i nadproży okiennych
 • styropian podłogowy - stosowany do ocieplenia podłogi lub posadzki
 • perymetrycze płyty styropianowe do izolacji fundamentów - cechujący się mniejszą nasiąkliwością wody przy długotrwałym zanurzeniu w stosunku do niezmodyfikowanego styropianu o identycznej gęstości

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Karta charakterystyki płyty styropianowej, 23 stycznia 2020.
  2. Sztukateria Decor System. decorsystem.pl. [dostęp 2016-05-25].
  3. Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 – zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, eur-lex.europa.eu [dostęp 2020-01-14].
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2) - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych, www.infor.pl [dostęp 2020-01-14] (ang.).
  5. Yaqiao Wang i inni, Study on the effect of PolyFR and its FR system on the flame retardancy and foaming behavior of polystyrene, „RSC Advances”, 9 (1), 2019, s. 192–205, DOI10.1039/C8RA09680E [dostęp 2020-01-14] (ang.).
  6. Mark W. Beach i inni, New Class of Brominated Polymeric Flame Retardants for use in Polystyrene Foams, „Cellular Polymers”, 32 (4), 2013, s. 229–236, DOI10.1177/026248931303200403, ISSN 0262-4893 [dostęp 2020-01-14] (ang.).
  7. 5. Thermal insulation materials, technical characteristics and selection criteria, www.fao.org [dostęp 2020-01-25].
  8. Zalety styropianu. Termo Organika. [dostęp 2016-05-25].
  9. Grafitowy styropian – innowacja w izolacji. Termo Organika. [dostęp 2016-05-25].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.