• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia z Prawa Wyznaniowego

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.
  Henryk Misztal (ur. 10 kwietnia 1936 w Skubiszy k. Lublina) – polski ksiądz, profesor tytularny nauk prawnych, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej.

  Studia z Prawa Wyznaniowegoczasopismo naukowe ukazujące się w cyklu rocznym wydawane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL poświęcone zagadnieniom prawa wyznaniowego. Ukazuje się od 2000 r. Na jego łamach publikują autorzy wywodzący się z wielu ośrodków naukowych, polskich i zagranicznych. Radę Naukową tworzą: Louis-Léon Christians, Gaetano Dammacco, Antoni Dębiński, Wojciech Góralski, Ignác Antonín Hrdina, Józef Krukowski, Kazimieras Meilius, Henryk Misztal, Damián Němec, Balázs Schanda, Wacław Uruszczak, Vytautas Vaičiūnas i Krzysztof Warchałowski. W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą: Piotr Stanisz, Artur Mezglewski i Marta Ordon. Od 2007 r. czasopismo zamieszczane jest na liście czasopism punktowanych MNiSW. Ponadto SPW są indeksowane w bazach Index Copernicus, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences, Central and Eastern European Online Library oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

  Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Krzysztof Warchałowski (ur. 1964) – ksiądz katolicki, polski prawnik, specjalista prawa wyznaniowego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor UKSW. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
  Antoni Dębiński (ur. 28 kwietnia 1953 w Lublinie) – polski duchowny katolicki, prof. dr hab. nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, od 2012 roku rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.
  Piotr Stanisz (ur. 1966) – polski ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego. Od 2012 dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Prawo wyznaniowe – gałąź prawa, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania Kościołów i innych związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wytycza rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej, a tym samym zakres swobód obywatelskich i praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji.
  Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 w Poznaniu) — polski prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, duchowny rzymskokatolicki. Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor zwyczajny UKSW. Zajmował stanowisko prorektora UKSW oraz dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004”
  Józef Krukowski (ur. 4 stycznia 1936) – duchowny katolicki, prawnik, profesor zwyczajny, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.