• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia trzeciego stopnia

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Aspirantura (łac. aspirans - ubiegający się o coś) – studia doktoranckie w Rosji, na Ukrainie, w dawnym ZSRR i niektórych krajach powstałych po jego rozpadzie; w latach 1951-1958 także w PRL-u.

  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie, studia doktorskie) – w myśl uchylonej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Kształcenie na studiach doktoranckich kończyło się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (w Polsce absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich). Ukończenie studiów trzeciego stopnia nie oznaczało uzyskania stopnia naukowego doktora, należy jednak wskazać, że studia doktoranckie stwarzały warunki do przygotowania rozprawy doktorskiej. Studia doktoranckie prowadzone mogły być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.Jednolite studia magisterskie – studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii).

  W Polsce studia doktoranckie trwały nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 2 lata (np. prowadzenia długotrwałych badań naukowych).

  W Polsce w roku akademickim 2011/2012 w ramach studiów doktoranckich kształciły się 40 263 osoby, w tym 29 943 w trybie stacjonarnym i 10 320 w trybie niestacjonarnym.

  Nauka na studiach doktoranckich wymagała ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Studia doktoranckie czy doktorskie[ | edytuj kod]

  W obiegu językowym funkcjonują dwa warianty wyrażenia: „studia doktoranckie” i „studia doktorskie”, przy czym zapis w Rozporządzeniu podaje sformułowanie „studia doktoranckie” (mniej konsekwentne, gdyż podobnie jak studia magisterskie kończą się uzyskaniem dyplomu magistra, tak studia doktorskie prowadzą do stopnia doktora, a nie doktoranta). Wielki Słownik Języka Polskiego nie zarejestrował słów „doktorancki”, „doktoranckie”.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
 • aspirantura
 • Deklaracja Bolońska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. https://www.ijp-pan.krakow.pl/pl/studium-doktorskie Instytut Języka Polskiego Kraków – Studia doktorskie
  2. doktorski. Wielki słownik języka polskiego. [dostęp 11 grudnia 2015].
  3. Świadectwa ukończenia studiów doktoranckich otrzymywały osoby, które rozpoczęły je 1 października 2011 r. i wcześniej. Osoby, które nie uzyskały stopnia doktora mogą otrzymać zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich. Zob. Ł. Kierznowski, P. Sobotko, Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich posiadających stopnie naukowe, "Journal of Modern Science" vol. 37, nr 2/2018, s. 375-377 [1]
  4. Adam Barczyński – Grupa F3 – www.frey.com.pl, Studia doktoranckie INP PAN – INP PAN, www.inp.pan.pl [dostęp 2017-02-11].
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696)
  6. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 37, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. 
  7. doktorancki. Wielki słownik języka polskiego. [dostęp 18 stycznia 2016].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) (uchylona)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.