• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia podyplomowe

  Przeczytaj także...
  Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Po wprowadzeniu systemu bolońskiego w szkolnictwie wyższym w Polsce powrócono na szerszą skalę do tytułów licencjatu i inżyniera.Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Europejski Fundusz Społeczny, EFS – jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.
  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Studia podyplomowe w Polsce[]

  Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nie jest to dyplom). Program kształcenia studiów podyplomowych wymagać może złożenia przez słuchacza pracy końcowej lub egzaminu końcowego. W Polsce dostępne są studia podyplomowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  W Polsce w roku akademickim 2012/2013 na studiach podyplomowych kształciło się 172 670 osób.

  Studia podyplomowe w Niemczech[]

  Niemiecka Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia:

 • studia podyplomowe (Aufbaustudium),
 • studia uzupełniające (Ergänzungsstudium),
 • studia dodatkowe (Zusatzstudium).
 • Przypisy

  1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r.”, s. 38, 2013. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 

  Bibliografia[]

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572)
 • Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.