• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strzykawka laboratoryjna

  Przeczytaj także...
  Cylinder miarowy (pot. menzurka) – naczynie laboratoryjne przeznaczone do odmierzania określonej ilości cieczy. Ma kształt cylindra otwartego z jednej strony. Na jego ściance znajduje się precyzyjna podziałka objętości.Pipeta – sprzęt laboratoryjny – rurka szklana lub wykonana z tworzywa sztucznego, służąca do przenoszenia i odmierzania cieczy.
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Strzykawki laboratoryjne. własność CBMiM PAN

  Strzykawka laboratoryjnasprzęt służący do przenoszenia i dozowania ciekłych substancji.

  Konstrukcja strzykawek laboratoryjnych nie odbiega zasadniczo od konstrukcji strzykawek stosowanych w medycynie. Strzykawki medyczne dość często stosuje się w laboratoriach – dotyczy to zwłaszcza tanich strzykawek jednorazowego użytku. Istnieją też jednak strzykawki, które są specjalnie produkowane do określonych zastosowań laboratoryjnych i które nie są spotykane w medycynie.

  Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych.Strzykawka − instrument medyczny z pojemnikiem z podziałką i tłokiem, służący do wykonywania zastrzyków lub do pobierania płynów ustrojowych (np. krwi).

  Najczęściej spotykanymi w laboratoriach strzykawkami ogólnego zastosowania są:

 • medyczne strzykawki jednorazowego użytku (D na zdjęciu na dole artykułu – typowa medyczna strzykawka zwana popularnie insulinówką) – w praktyce laboratoryjnej strzykawki te stosuje się jednak zwykle wielokrotnie, aż do ich zużycia
 • laboratoryjne strzykawki szklane (E) – od strzykawek medycznych różni je dokładniejsza skala – "na wylew" oraz specjalny zapadkowy system montowana igieł – który umożliwia manewrowanie całością bez ryzyka odłączenia igły od strzykawki.
 • Strzykawki ogólnego użytku stosuje się w laboratoriach do:

  Poli(tetrafluoroetylen) (politetrafluoroetylen, PTFE, Teflon) – syntetyczny fluoropolimer o strukturze meru −[−CF2−CF2−]n−.Chromatografia gazowa (ang. Gas chromatography, GC) - technika analityczna chromatograficzna, w której fazą ruchomą jest gaz (najczęściej hel, argon, azot wysokiej czystości, coraz rzadziej wodór), a fazą stacjonarną adsorbent lub absorbent, pokrywający nośnik (wypełnienie kolumny lub jej ścianki). Technika GC umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych, w których występuje ich nawet kilkaset. Stosując klasyczną detekcję (np. z użyciem katarometrów) można dokonać orientacyjnej identyfikacji składników mieszaniny na podstawie ich czasów retencji. Niemal jednoznaczną identyfikację umożliwia użycie spektrometru mas jako detektora (Gas chromatography - mass spectrometry, GC-MS).
 • szybkiego odmierzania i dozowania cieczy – stosowanie strzykawek jest zwykle szybsze i wygodniejsze od stosowania menzurek i pipet – ale nie gwarantuje takiej samej precyzji odmierzania
 • transferowania i odmierzania cieczy, które nie mogą się kontaktować z powietrzem
 • pobierania próbek cieczy do analizy.
 • Oprócz strzykawek ogólnego zastosowania w laboratoriach spotykane są także strzykawki specjalistyczne. Są to m.in.:

  Chromatografia cieczowa, LC (ang. Liquid Chromatography) − stosowana w chemii metoda preparatywna, a także analityczna. W chromatograii tej eluentem jest ciecz (zwykle jakiś rozpuszczalnik). Istotą każdej chromatografii cieczowej jest rozdział analizowanej mieszaniny na poszczególne związki chemiczne poprzez przepuszczanie roztworu tej mieszaniny przez stałe lub żelowe złoża, podobnie jak w procesie sączenia. Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych między związkami tworzącymi mieszaninę i złożem, jedne z nich przechodzą przez złoże szybciej, a inne wolniej.Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.
 • strzykawki gas tight – są one szczelne gazowo, dzięki czemu można za ich pomocą pobierać próbki gazów, a także szybko parujących cieczy; tłoczki tych strzykawek są zaopatrywane w specjalne uszczelnienia; tłoczki te mogą być wykonywane ze szkła (G na zdjęciu), teflonu (F) lub stali pokrywanej tworzywem i zaopatrzonej na czubku w teflonowy czopek (C)
 • mikrostrzykawki – o objętości od 0,5 ml do nawet 0,1 µl. tego rodzaju strzykawki są stosowane głównie do pobierania próbek do analiz
 • strzykawka C – jest szczelna gazowo i służy do pobierania niewielkich ilości gazów do mikroanalizy, choć może ona być stosowana także do innych celów
 • strzykawka B o pojemności 10 µl – jest głównie stosowana do wstrzykiwania próbek do chromatografów gazowych albo cieczowych (w zależności od kształtu zakończenia igły)- ale czasami stosuje się ją też do dozowania reagentów w syntezach prowadzonych w mikroskali lub roztworów katalizatorów; jest to obecnie strzykawka o najmniejszej dostępnej pojemności z tradycyjnym tłoczkiem
 • strzykawka A o pojemności 1 µl – jest przykładem strzykawki chromatograficznej, stosowanej do chromatografów gazowych z kolumnami kapilarnymi; jest to strzykawka szczelna gazowo, w której występuje tłoczek w kształcie cienkiego włosa umieszczonego wewnątrz igły, a nie wewnątrz szklanego cylindra; szklany cylinder jest tutaj tylko po to, aby było gdzie umieścić precyzyjną skalę i aby wygodnie operować całym sprzętem, w sposób podobny do tradycyjnych strzykawek; strzykawką tą można pobierać ciecze z dokładnością do 0,01 µl.
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, w którym prowadzi się badania z zakresu chemii organicznej, chemii i fizyki polimerów, spektroskopii NMR i masowej oraz biochemii i biologii molekularnej.Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej. W trakcie procesów z udziałem katalizatora reakcja chemiczna przebiega drogą o energii mniejszej w stosunku do reakcji bez udziału katalizatora. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie reakcji powstaje dodatkowy kompleks przejściowy katalizator-substrat, który ulega reakcji w wyniku dostarczenia mniejszej ilości energii niż dla reakcji bez udziału katalizatora.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.