• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struktura sieci elektroenergetycznej

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzór
  Linia elektroenergetyczna napowietrzna jest to urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi:

  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.
 • układy ciągów liniowych - magistral (kablowych lub napowietrznych) prowadzonych między stacjami,
 • układy magistral z odgałęzieniami,
 • układy stacji transformatorowo-rozdzielczych zasilających i odbiorczych z wyposażeniem.
 • Rozpatrując strukturę sieci mamy na myśli jedną sieć, tzn. sieć 110 kV, SN lub nn. Nie można jednak zapominać o tym, że sieci wzajemnie na siebie oddziałują. Uproszczenie struktury sieci wyższego rzędu powoduje konieczność wzbogacenia sieci podrzędnej po to aby sprostać określonym wymaganiom stawianym całemu podsystemowi rozdziału. Zróżnicowanie struktur sieci wynika z ról, jakie sieci mają pełnić (np. w przypadku sieci rozdzielczych jest to dostarczenie energii do odbiorców gospodarstw rolnych lub rozdzielanie energii na terenie dużych zakładów przemysłowych). Spełnienie tych ról determinuje bardziej lub mniej skomplikowaną strukturę sieci.

  Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy, wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle wraz z osprzętem kablowym, ułożone na wspólnej trasie i łączących zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. Linie takie buduje się zarówno dla prądu stałego jak i przemiennego.Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Wybór struktury sieci danego napięcia zależy głównie od gęstości powierzchniowej obciążeń sieci oraz od wymagań jakie ma spełniać dana sieć. Wymaganiami tymi są m.in.:

 • odpowiednia pewność zasilania,
 • minimalizacja kosztów eksploatacji,
 • elastyczność eksploatacji,
 • zapewnienie elastyczności przy rozbudowie,
 • prostota i przejrzystość struktury,
 • odpowiednia jakość energii,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • bezpieczeństwo przeciwporażeniowe
 • możliwość stosowania urządzeń zunifikowanych,
 • możliwość stosowania opracowań typowych i powtarzalnych,
 • możliwość usprawnienia eksploatacji poprzez wprowadzenie telemechaniki, automatyki zabezpieczeniowej i technik komputerowych.
 • Ze względu na sposób prowadzenia ciągów liniowych między poszczególnymi stacjami rozróżnia się następujące struktury sieci:

  Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.
 • Struktura otwarta sieci, w sieciach o takich strukturach istnieje możliwość zasilania stacji odbiorczej (odbioru) z więcej niż jednej stacji zasilającej.
 • Struktura wielokrotnie zamknięta - w sieciach tych stacje odbiorcze mogą być zasilane z kilku stacji zasilających (co najmniej dwóch). W strukturach zamkniętych można wyodrębnić konfiguracje otwarte.
 • Bibliografia[]

  1. Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9.
  2. Marzecki J.: Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13446-1.
  Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Szereg działań w niej zawartych dzielimy na dwie główne grupy, tj.:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.