• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia niedźwiedzia

  Przeczytaj także...
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji o wyższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji kupna.
  Debit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o wyższej premii i wystawieniu opcji o niższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji kupna strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży.

  Strategia niedźwiedziaOpcyjna strategia inwestycyjna, której stosowanie jest opłacalne w sytuacji gdy ceny na giełdzie będą miały tendencje spadkową. W zależności od rodzaju wykorzystanych opcji przyjmuje jedną z dwóch postaci

  Opcja kupna (call bear spread)[]

  Strategia niedźwiedzia skonstruowana w oparciu o opcje sprzedaży

  Strategia polega na nabyciu opcji kupna instrumentu podstawowego o określonej cenie wykonania i jednoczesnej sprzedaży opcji kupna na ten sam instrument, ale z niższą ceną wykonania. Obie opcje mają ten sam termin wygaśnięcia. Premia opcji kupna jest tym większa, im niższa pozostaje cena wykonania, wobec czego wartość opcji kupionej jest niższa od wartości opcji sprzedanej. Strategia ta jest więc strategią typu credit. Nie wymaga ona wkładu początkowego, ale nawet wiąże się z pewnym wpływem początkowym.

  Opcja sprzedaży (put option lub krótko put) - to kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji prawo do sprzedaży instrumentu bazowego wystawcy opcji, po z góry ustalonej cenie .Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża.

  Opcja sprzedaży (put bear spread)[]

  Strategia polega na nabyciu opcji sprzedaży instrumentu podstawowego o określonej cenie wykonania i jednoczesnym wystawieniu opcji sprzedaży na ten sam instrument, ale z niższą ceną wykonania. Obie opcje mają ten sam termin wygaśnięcia. Premia opcji sprzedaży jest tym większa, im wyższa pozostaje cena wykonania, wobec czego wartość opcji kupionej jest wyższa od wartości opcji sprzedanej. Strategia ta jest więc strategią typu debit. Wymaga ona wkładu początkowego.

  Opcja kupna (call option lub krótko call) to kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji możliwość dokonania w przyszłości transakcji kupna od wystawcy (writer) instrumentu bazowego danej opcji po cenie ustalonej przez obie strony w chwili zawarcia kontraktu opcyjnego.Strategia motyla – opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na kombinacji pozycji długiej oraz pozycji krótkiej w 4 opcjach sprzedaży lub w 4 opcjach kupna. W zależności od przewidywań w zakresie zmiany ceny instrumentu bazowego stosuję się jedną z niżej wymienionych wersji tej strategii.

  Zobacz też[]

 • strategia byka
 • strategia motyla
 • strategia stelaża
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strategia Niedźwiedzia na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie
 • Strategia niedźwiedzia w serwisie bossa.pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strategia opcyjna – kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach oraz kontraktach terminowych lub innych instrumentach bazowych. W zależności od przewidywań dotyczących zmian lub braku zmiany ceny instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji stosuje się różne warianty strategii.
  Strategia byka – Opcyjna strategia inwestycyjna której stosowanie jest opłacalne w sytuacji gdy ceny na giełdzie będą miały tendencje zwyżkową. W zależności od rodzaju wykorzystanych opcji przyjmuje jedną z dwóch postaci

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.