• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia marketingowa

  Przeczytaj także...
  Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Strategia rozwoju rynku – strategia marketingowa polegająca na wejściu firmy na nowe rynki zbytu z dotychczasowymi produktami. Jest ona zwykle znaczenie trudniejsza od strategii penetracji rynku oraz bardziej czasochłonna i wymagająca znacznego przygotowania. Konieczna jest wszechstronna analiza preferencji i aspiracji nowych nabywców, ponieważ wymagania i zwyczaje zakupowe nowych klientów mogą się różnić od dotychczasowych nabywców. Problemem może być również brak doświadczenia na nowym terenie.

  Strategia marketingowa – reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma być opracowywana tylko w sytuacjach zagrożeń. Jest ona potrzebna w każdej sytuacji. Jest również bardzo ważne, aby była ona traktowana jako część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

  Misja przedsiębiorstwa - zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki. Angielskie mission statement może również oznaczać deklarację programową różnych nie komercyjnych instytucjiPodejmowanie decyzji – proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu (według A. K. Koźmińskiego).

  Strategia powstaje w wyniku odpowiedzi na stawiane sobie pytanie: jakie cele sobie stawiamy i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć. Należy również pamiętać, że w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (końcowego) – maksymalizacji zysku.

  Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki. Zysk stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa i jest przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz finansowania jego rozwoju. Zysk jest wartością ekstensywną i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania lub inwestowania.Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Jak podaje J. Altkorn „strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych” [J. Altkorn Podstawy marketingu]. Są to zatem problemy na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, oraz ogół wytycznych, które odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustaloną misją przedsiębiorstwa. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.

  Macierz Ansoffa – teoria stworzona przez Igora Ansoffa pomagająca w formułowaniu wariantów strategicznych i wyborze optymalnego rozwiązania.Dywersyfikacja – różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieństwo najwyższego zysku.

  Opcje strategiczne[ | edytuj kod]

  Przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte w macierzy Ansoffa:

  1. strategia penetracji rynku – ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku,
  2. strategia rozwoju rynku – polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku,
  3. strategia rozwoju produktu – polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt,
  4. strategia dywersyfikacji działalności – polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem. Przedsiębiorstwo może dokonać dywersyfikacji: poziomej (np. producent obuwia zaczyna produkować odzież), pionowej (wstecz, np. malarz zaczyna produkować farby, oraz wprzód malarz otwiera galerię) lub równoległej (np. malarz zaczyna działać w branży gastronomicznej).

  Zawartość strategii marketingowej[ | edytuj kod]

  Przedsiębiorstwo staje także przed wyborem nabywców, oraz programu marketingowego. Strategia marketingu masowego – proponująca jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części, oraz strategia marketingu zróżnicowanego – proponująca poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe.

  Produkt w marketingu – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.

  Ogół strategicznych decyzji dotyczących rynku tworzy tzw. marketingowy profil strategiczny przedsiębiorstwa, który stanowi podstawę planowania marketingu w długim okresie. Profil ten może podlegać zmianom na skutek przemian w przedsiębiorstwie oraz poza nim.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003
 • Segmentacja rynku – procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej.Strategia rozwoju produktu – strategia marketingowa opierająca się na wprowadzaniu nowego produktu lub usług na dotychczasowy niezmieniony rynek. Produkty, które spełniają swoje podstawowe funkcje mogą być także zmodernizowane. Firma może także w oparciu o tą strategię dokonać ulepszenia produktu poprzez modernizację, zmianę opakowania lub zmianę materiału z którego produkt jest wykonany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strategia penetracji rynku – strategia marketingowa polegająca przede wszystkim na wzmocnieniu swojej pozycji na dotychczasowym rynku oraz zintensyfikowaniu sprzedaży dotychczasowego produktu.
  Rozwój gospodarczy – długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia (konsumpcji) i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym (zmiany organizacji społeczeństwa).
  Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.