• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stracza

  Przeczytaj także...
  Regulacja rzeki – przekształcenie naturalnego koryta rzecznego przez zmianę jego kształtu oraz materiału, z którego jest utworzone.Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.
  Michaliszki (biał. Міхалішкі; ros. Михалишки) - wieś na Białorusi w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego. Za II Rzeczypospolitej siedziba gminy Michaliszki.

  Stracza (biał. Стра́ча, Strača) – rzeka na Białorusi w rejonach: postawskim, miadziolskim i ostrowieckim, prawy dopływ Wilii. Średnie nachylenie powierzchni wody 1‰. Oprócz naturalnych dopływów, przyjmuje także wodę z kanałów melioracyjnych.

  Wypływa na zachód z jeziora Małe Szwakszty w rejonie postawskim, płynie po południowo-zachodnich stokach Wzgórz Święciańskich, wpada do Wilii 2 km na południowy wschód od wsi Michaliszki w rejonie ostrowieckim. Przepływa przez Park Krajobrazowy "Błękitne Jeziora". W jej dorzeczu znajduje się wiele jezior, z którymi połączona jest rzeczkami, strumieniami i ciekami wodnymi (Świr, Wiszniewskie, Wielkie Szwakszty i Małe Szwakszty, Bołduk, Hłubel, Hłubelek, Bierabje, Gubiza, Jodzi i inne). Dolina na górnym odcinku niewyraźna, na końcowym – trapezopodobna. Obszar zalewowy po obu stronach, zabagniony, o szer. 50-150 m. Koryto silnie kręte, w górnym biegu kamieniste, występują progi; jego szerokość w środkowym biegu 8-12 m, w dolnym 15-20 m. Uregulowana na odcinku 6,1 km (3 km na południowy zachód od wsi Ołynewo do wsi Sielewicze).

  Rejon ostrowiecki (biał. Астраве́цкі раён, Astrawiecki rajon, ros. Острове́цкий райо́н, Ostrowieckij rajon) – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.

  Pomniki przyrody: na prawym brzegu – stanowisko geologiczne Komoryszki, na lewym – Park Olszewski (wieś Olszewo).

  2 lutego 1944 roku nad Straczą doszło do bitwy między polskimi partyzantami 5 Wileńskiej Brygady AK a grupą 1600 partyzantów radzieckich. Oddziały AK ewakuowały się przez rzekę ze stratami 2 zabitych i 6 rannych.

  Linki zewnętrzne[]

 • Stracza w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.
 • Bibliografia[]

 • Stracza na poseidon.by
 • 5 Wileńska Brygada Armii Krajowej (zwana również "Brygadą Śmierci") - polski oddział partyzancki Okręgu Wilno Armii Krajowej.Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
  Obszar zalewowy, równina zalewowa – naturalny płaski i szeroki teren, położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny rzecznej, zalewany w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej przez rzekę przekracza pojemność koryta.
  Rejon postawski (biał. Пастаўскі раён, Pastauski rajon) – rejon w północnej Białorusi, w obwodzie witebskim. Leży na terenie dawnego powiatu dziśnieńskiego.
  Próg skalny - przegroda skalna w korycie rzeki lub dnie doliny, usytuowana prostopadle lub skośnie do ich biegu. Jeśli jest to próg na rzece lub otoku nosi nazwę progu rzecznego.
  Świr (biał. Свір, Сьвір) – jezioro na Białorusi na granicy rejonów miadziolskiego i smorgońskiego, leżące ok. 27 km na południowy-zachód od miasta Miadzioł.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.