• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Harcerskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.

  Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

  Jest jedną z tych organizacji harcerskich w Polsce, w których harcerz składający przyrzeczenie może wybrać jej rotę. Jedna z nich jest taka sama jak obowiązują w innych organizacjach m.in. ZHP i ZHR, a druga nie zawiera deklaracji wiary w Boga, a jedynie chęć dążenia do prawdy i sprawiedliwości jako wartości uniwersalnych. Tym samym Stowarzyszenie Harcerskie jest otwarte również na osoby niewierzące, choć otwarcie przyznaje się, że harcerstwo opiera się na wartościach chrześcijańskich.

  Chotomów – duża wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna. Przez miejscowość przechodzi linia kolejowa nr 9 Warszawa – Gdańsk z przystankiem Chotomów.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Stowarzyszenie Harcerskie liczy około 400 członków działających w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych na terenie Warszawy, Warki, Chotomowa, Lublina i Popław.

  Spis treści

 • 1 Cele statutowe
 • 1.1 Cele SH
 • 2 Władze SH
 • 2.1 Naczelnicy
 • 2.2 Przewodniczący/skarbnicy
 • 3 Struktura SH
 • 4 Grupy metodyczne
 • 5 Prawo Harcerskie
 • 6 Prawo Zucha
 • 7 Przyrzeczenie harcerskie
 • 8 Zobacz też
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Cele statutowe[]

  Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją uznającą harcerski system wychowawczy za dobry i sprawdzony sposób kształtowania człowieka. Opiera swą działalność na treści Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego, uważając pełnienie służby za najpełniejszy sposób samorealizacji człowieka. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, zależnie od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom - prawdzie i sprawiedliwości. Jedynym warunkiem przynależności do SH jest chęć dążenia do ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata.

  Krzysztof Kamil Baczyński (ps. Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś; ur. 22 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 1944 tamże) – polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związany z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.Harcerze – grupa metodyczna w organizacjach harcerskich. Może również oznaczać ogólnie ruch harcerski lub członków organizacji którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i noszą krzyż harcerski.

  Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą Stowarzyszenie, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele - członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych - brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa.

  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.Wędrownicy - grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą. Symbolem wyróżniającym spośród innych grup jest naramiennik wędrowniczy.

  Cele SH[]

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka
 • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań swoich członków
 • nauka decydowania, odpowiedzialności, samorządności i demokracji oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów
 • kształtowanie zaradności, gospodarności i skutecznego działania
 • kształtowanie nawyków higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą
 • rozwijanie świadomości ekologicznej
 • pielęgnowanie kultury i tradycji narodowych
 • Popławy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Stara Kornica. Sąsiaduje z Wyrzykami w powiecie łosickim. Wieś szlachecka, której założycielami byli Popławscy.Pierwsza wzmianka 1528 r. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie bialskopodlaskim.Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczep - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.
  Prawo harcerskie – system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego. Występują w nim niewielkie różnice (1. punkt) zależnie od organizacji harcerskiej.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Gromada zuchowa - jednostka w strukturze organizacji harcerskiej, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.