• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

  Przeczytaj także...
  Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – polskie stowarzyszenie producentów fonogramów i wideogramów. Przewodniczącym zarządu jest Andrzej Puczyński.Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Muzyczno-słownych (SAWP) — stowarzyszenie, zajmujące się zarządzaniem prawami pokrewnymi do praw autorskich wykonawców utworów.

  Decyzją Ministra Kultury 1 lutego 1995 wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie,
  2. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. wprowadzenie do obrotu,
  4. najem oraz użyczenie,
  5. odtwarzanie,
  6. nadawanie,
  7. reemitowanie,
  8. publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  W ramach działalności SAWP inkasuje i rozdziela opłaty z tytułu korzystania z utrwalonych artystycznych wykonań swoich członków oraz pobiera opłaty od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących reprodukowaniu artystycznych wykonań utworów w ramach użytku osobistego.

  Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ) — rodzaj organizacji, która zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim uczyniła swoim statutowym zadaniem zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS" — polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Akronim ZAiKS w nazwie pochodzi od nazwy Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Jednym z założycieli był Julian Tuwim.

  Zobacz też[]

 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Związek Producentów Audio-Video
 • Przypisy

  1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi M.P. z 2009 r. Nr 21, poz. 270

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona SAWP
 • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.