• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stopień Wodny Oława

  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Budowla piętrząca – rodzaj budowli hydrotechnicznej umożliwiający stałe lub okresowe piętrzenie wody (a także innych substancji płynnych lub półpłynnych), ponad przyległy teren albo akwen. Podstawowym aktem prawnym w Polsce definiującym wymagania techniczno-budowlane dla budowli piętrzących jest wydane na podstawie odpowiedniej delegacji ustawowej, zawartej w Prawie budowlanym, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

  Stopień Wodny Oławastopień wodny zlokalizowany w Oławskim Węźle Wodnym, piętrzący wody rzeki Odra. Stopień obejmuje budowle podstawowe stopnia tj. budowle piętrzące takie jak: Jaz Oława, Śluza Oława I, Śluza Oława II, Elektrownia Wodna Oława II; oraz budynki i budowle pomocnicze oraz uzupełniające. Stopień ten położony jest na skanalizowanym odcinku rzeki Odry. Poprzednim stopniem wodnym na rzece, jest Stopień Wodny Lipki, a następnym Stopień Wodny Ratowice. Przez stopień przebiega Odrzańska Droga Wodna, będąca częścią europejskiej drogi wodnej E-30. W celu umożliwienia żeglugi w ramach stopnia wodnego wybudowano dwie śluzy: Śluza Oława II, tzw. duża śluza wybudowana w kanale skracającym, oraz Śluza Oława I, tzw. mała śluza wybudowana w przekopie obok Jazu Oława dla potrzeb bocznego szlaku żeglugowego biegnącego głównym korytem rzeki.

  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.Śluza Oława I – śluza wodna zlokalizowana w 213,30 km biegu rzeki Odry, zbudowana w ramach Stopnia Wodnego Oława. Śluza Oława I jest śluzą komorową, położoną na Odrzańskiej Drodze Wodnej, stanowiącej europejski szlak wodny – trasa E–30. Wymiary śluzy są następujące: 55,0 x 9,6 m, przy spadzie wynoszącym 4,37 m. Zamknięcia stanowią wrota wsporne. Na prawym brzegu śluzy, za groblą rozdzielającą, zlokalizowany jest Jaz Oława.

  Spad na stopniu wodnym przy normalnym poziomie piętrzenia wynosi 4,37 m. Piętrzenie uzyskane na stopniu wykorzystano energetycznie poprzez budowę na bocznym kanale, tzw. młynówce, Elektrowni Wodnej Oława II.

  Oławski Węzeł Wodny – węzeł wodny położony w Oławie, którego podstawę stanowi rzeka Odra wraz jej kanałami bocznymi. W obrębie tego węzła wodnego wybudowano między innymi Stopień Wodny Oława, którego podstawowymi budowlami piętrzącymi są: Jaz Oława, Śluza Oława I i Śluza Oława II, oraz Elektrownia Wodna Oława. Do Oławskiego Węzła Wodnego rzeka Odra dopływa pojedynczym korytem, tam rzeka rozdziela się na trzy zasadnicze ramiona:Odrzańska Droga Wodna – śródlądowy szlak żeglugowy na Odrze mający swój początek w Gliwicach i kończący się w Szczecinie. Długość całkowita szlaku: 687 km, w tym Kanał Gliwicki – 41 km, Odra skanalizowana – 187 km, Odra uregulowana, o biegu swobodnym, odcinek od Brzegu Dolnego do Szczecina – 459 km.

  Przypisy

  1. Zespół autorski: dr inż. kpt. ż.ś. Jacek Trojanowski – kierownik pracy, dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś, dr inż. Anna Galor, dr inż. Bogusz Wiśnicki, mgr inż. Marcin Breitsprecher: Analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie żeglugi śródlądowej na rzece Odrze w latach 2007-2013 (pol.). AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, INSTYTUT INŻYNIERII TRANSPORTU, 2006. [dostęp 2010-05-31]. s. 56.
  2. Dr Jan Pyś: Trasa E-30 (CETC) – Co przemawia za budową wodnego połączenia śródlądowego sieci AGN – E 30 tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) (pol.). www.terazodra.org – TERAZ ODRA. [dostęp 2010-06-28].
  3. Jan Pyś: Perspektywy żeglugi na Odrze. W: Kulczyk Jan (red.): Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza NDiO, 2008, s. 183-195, seria: Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. ISBN 9788389908858. [dostęp 2015-12-23].
  4. Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.
  5. Elektrownia wodna (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
  6. Elektrownia Wodna Oława II (pol.). /energetykon.pl. [dostęp 2010-10-11].

  Linki zewnętrzne[]

 • Śluza Oława (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Mała Śluza Oława (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Elektrownia wodna (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Śluza Oława (pol.). fotopolska.eu – Foto Polska. [dostęp 2010-10-08].
 • Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.Mała Elektrownia Wodna Oława II - to jedna z dwóch elektrowni wodnych należących do spółki Elektrownia Wodna we Włocławku, zlokalizowana w Oławie na rzece Odrze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Normalny poziom piętrzenia - najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami . Normalny poziom piętrzenia jest wymieniany jako jeden z podstawowych parametrów w dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej wszystkich zbiorników posiadających możliwość piętrzenia wody, a jest określany w metrach nad poziomem morza (m n.p.m.) i podawany z dokładnością do 1 cm.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Rzeka skanalizowana, to taka rzeka zestopniowana, na której każdy odcinek danej rzeki znajduje się w zasięgu oddziaływania – piętrzenia – określonego dla danego odcinka rzeki stopnia wodnego, utrzymującego wymagany poziom wody, oraz przystosowana do uprawiania żeglugi. Na rzece skanalizowanej kolejne stopnie wodne dzielą rzekę na odcinki znajdujące się w zasięgu regulacji poziomu wody konkretnego stopnia wodnego. Taki odcinek nazywany jest stanowiskiem. Stanowisko jest odcinkiem drogi wodnej o przyjętych parametrach, przede wszystkim gwarantowanej głębokości tranzytowej, oraz innych, np. prędkości przepływu wody i innych, stwarzającej warunki żeglugowe zbliżone do warunków żeglugi na kanale wodnym. Poszczególne stanowiska są także zbiornikami wodnymi przepływowymi bez możliwości retencyjnych.
  Śluza Oława II, to śluza wodna zlokalizowana w 213,30 km biegu rzeki Odry (w 1,91 km kanału żeglugowego), zbudowana w ramach Stopnia Wodnego Oława. Śluza Oława II jest śluzą komorową, pociągową, położoną na Odrzańskiej Drodze Wodnej, stanowiącej europejski szlak wodny – trasa E–30. Wymiary śluzy są następujące: 187,0 x 9,6 m (szerokość komory w świetle peronów wynosi 11,9 m, długość 180,0 m), przy spadzie wynoszącym 4,37 m. Zamknięcia stanowią wrota wsporne, o wysokościach odpowiednio: w głowie górnej 6,94 m i w głowie dolnej 9,03 m. System napełnienia i opróżniania komory oparty jest o kanały obiegowe. Śluza Oława II wybudowana została w latach 20-tych XX wieku. Na prawym brzegu lokalizowany jest nowy budynek z dyspozytornią śluz, wybudowany podczas remontu śluzy. Ponadto nad głową dolną śluzy, przerzucona jest przeprawa: most wieloprzęsłowy obejmujący kanał i krótkie przęsła nad przyległym terenem. Most ten ma jednak zbyt mały prześwit, wynoszący 3,72 m, w stosunku do najwyższej wody żeglownej (WWŻ), wobec 4,0 m wymaganych dla III klasy drogi wodnej.
  Śluza wodna – budowla hydrotechniczna wznoszona na kanałach żeglownych, rzekach (jako fragment jazu) oraz pomiędzy jeziorami. Są one budowane w celu umożliwienia podczas żeglugi pokonywania różnic poziomu wody przez jednostki pływające (np. statki, barki, jachty). Śluza to fragment kanału przegrodzony komorą wodną. Wyróżnia się śluzy jednokomorowe pojedyncze do śluzowania jednego statku, podwójne (dwustronne) z przesuniętymi głowami do śluzowania jednocześnie dwóch statków oraz bliźniacze (równoległe) - tj. dwie jednakowe śluzy położone obok siebie. W przypadkach, gdy drogi wodne łączą się ze sobą pod ostrym kątem stosowane są śluzy workowate umożliwiające opuszczenie śluzy na wstecznym biegu lub zwrotnicze - gdy śluza łączy więcej niż dwie drogi wodne. Komora śluzowa jest zamknięta ruchomymi wrotami. Najczęstsze zamknięcia to wrota jedno- lub dwu skrzydłowe, rzadziej spotykane są zamknięcia walcowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.