Stopa zysku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopa zyskuwskaźnik finansowy informujący o ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia. Obliczana jest ona najczęściej jako procentowy stosunek zysku operacyjnego lub netto do:

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Inaczej mówiąc są to aktywa, których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia bilansowego do 12 miesięcy (nie dłużej niż 1 rok). W przeciągu tego czasu następuje ich stałe zużycie.
 • wartości aktywów trwałych i obrotowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału całkowitego lub własnego,
 • uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo przychodów ze sprzedaży.
 • W pierwszych dwóch spośród wymienionych zastosowań stopa zysku mierzy rentowność zasobów przedsiębiorstwa, natomiast w trzecim pozwala ona na ocenę zyskowności prowadzonej działalności.

  Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania większym niż jeden rok obrotowy.Wskaźnik rentowności sprzedaży (również rentowność netto, ang. return on sales, ROS) – w przedsiębiorczości, wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wskaźnik rentowności aktywów
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży
 • ROCE
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Kątnik. Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. 863, s. 143–160, 2011. ISSN 1898-6447. 
 • D. Dębski: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2. Warszawa: WSiP, 2006. ISBN 978830209689.
 • Efektywność ekonomiczna to sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności gospodarczej, wyrażający się porównaniem wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do ich uzyskania.EBIT (ang. Earnings Before deducting Interest and Taxes) – jest to zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  ROCE (ang. Return On Capital Employed) - wskaźnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał firmy.
  Kapitał własny stanowi wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Wniesione zostały one do przedsiębiorstwa przez założycieli (właścicieli), którzy tym samym nabyli prawo do uczestniczenia w podziale zysku, oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Składniki te mogą również pochodzić z przeznaczenia części wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe. Mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. Kapitały własne występują w różnej postaci w zależności od formy organizacyjno - prawnej jednostki gospodarczej.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Wskaźniki finansowe (ang. Financial ratios) – współczynniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa.

  Reklama