Stopa redyskontowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopa redyskontowa (stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) – służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych.

Weksel (z nm. Wechsel ‘zmiana’) – rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Przy wekslu własnym wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla – odwrotnie niż przy wekslu trasowanym, gdzie dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel (jako akceptant), a dłużnikiem ubocznym wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.Banki komercyjne mają zdolność emisji pieniądza bezgotówkowego – w literaturze przedmiotu określanej jako proces kreacji pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz bezgotówkowy występuje w gospodarce w postaci zapisów na kontach bankowych. Emitują go banki komercyjne, głównie w formie udzielania kredytów bankowych swoim klientom. Pieniądz ten jest traktowany, w teorii i praktyce, tak jak gotówka. Jedynym sposobem zwiększenia całkowitej wartości nominalnej pieniądza bezgotówkowego banków komercyjnych jest zwiększenie zadłużenia w bankach. Każda spłata rat kapitałowych jest równoważna trwałemu wycofaniu pieniądza o takiej samej wartości nominalnej z obiegu gospodarczego. Odsetki od długu traktowane są jako przychód banku i wchodzą ponownie do obiegu gospodarczego, jako jego wydatki (wynagrodzenia, koszty eksploatacyjne, podatki, dywidendy).

Stopa redyskonta weksli w Polsce[ | edytuj kod]

W Polsce wysokość stopy redyskontowej określa Rada Polityki Pieniężnej.


Wpływ na podaż pieniądza:

 • podwyższenie stopy redyskontowej – zmniejsza kreację pieniądza,
 • obniżenie stopy redyskontowej – podwyższa kreację pieniądza w gospodarce.
 • Ze względu na małą popularność weksli w Polsce stopa redyskontowa ma małe znaczenie w polityce pieniężnej NBP. Jest natomiast stosowana także do innych celów, np. do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim.

  Odsetki – koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową.Bank komercyjny – wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczy usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.

  * – stopy z gwiazdką oznaczają naliczanie kwartalne (tabela jest niekompletna, niektórych wierszy brakuje)

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Redyskonto jest to przyjęcie przez bank centralny wierzytelności takich jak weksle od banków komercyjnych. Banki komercyjne zastawiając papiery wartościowe mogą zaciągać kredyty redyskontowe. Bank centralny odlicza odsetki od wartości minimalnej zdyskontowanych papierów wartościowych przez stopę ustaloną właśnie przez ten bank.
  Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.
  Polityka dyskontowa – jeden z instrumentów oddziaływania na podaż pieniądza przez bank centralny. Sprowadza się do określaniu przez tę instytucję poziomu stopy dyskontowej, która związana jest z oprocentowaniem kredytów udzielanych bankom komercyjnym oraz do ustalania wielkości tych kredytów.
  Kredyt studencki – kredyt udzielany studentom, na korzystniejszych niż normalne warunkach dla kredytobiorcy. Charakteryzuje się na ogół niskimi stopami procentowymi i odroczoną spłatą pożyczonej kwoty. Dodatkowo kredyty studenckie wymagają podżyrowania spłaty przez rodziców a sama wypłata odbywa się w tzw. transzach. Kredytobiorca zwykle zaczyna spłacać pożyczkę z chwilą rozpoczęcia aktywności zawodowej.

  Reklama