• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sterowanie

  Przeczytaj także...
  Sterowanie inflacją ang. inflation targeting - to jeden z instrumentów polityki monetarnej banków centralnych. Bank centralny stawia sobie pewien cel inflacyjny i następnie obserwuje rozwój inflacji i czynników ją kształtujących. Gdy powstaje zagrożenie zbyt wysoką inflacją (tzn. przekraczającą wcześniej wytyczony cel), następuje interwencja banku centralnego poprzez restrykcyjną politykę monetarną (np. podniesienie stóp procentowych) w celu ograniczenia wzrostu cen. Idea polega na niedopuszczeniu do przekroczenia wytyczonego poziomu inflacji.Sterowanie ślizgowe (sterowanie z ruchem ślizgowym, sterowanie z reżimem ślizgowym, ang. sliding mode control lub SMC) – metoda sterowania układami nieliniowymi, która zmienia dynamikę układu nieliniowego poprzez zastosowanie nieciągłego sygnału sterującego, co wymusza „ślizganie się” układu wzdłuż, na wskroś normalnego zachowania systemu.
  Sterowanie bezpośrednie – sterowanie, w którym pomiarom i regulacji poddana jest zmienna, która bezpośrednio wskazuje lub reguluje stan obiektu, który jest przedmiotem sterowania i określa pożądaną jakość (np. poziom stężenia substancji w cieczy).
  Sterowanie wielokrotne (sterowanie ukrotnione) – sterowanie dwoma lub większą liczbą pojazdów trakcyjnych (np. lokomotyw) z jednego z nich (zwykle pierwszego), stosowane w celu zwielokrotnienia mocy, siły pociągowej (lokomotywy) lub pojemności (EZT). Dla jego realizacji konieczna jest zgodność układów sterowania oraz charakterystyk łączonych pojazdów trakcyjnych. W warunkach polskich ukrotnić można ze sobą jedynie lokomotywy tego samego typu (nie serii – np. są różnice pomiędzy lokomotywami EU07 wyprodukowanymi przez PaFaWag i zakłady HCP) lub zgodne ze sobą EZT (np. EN57 i EN71). Na świecie stosowane są rozwiązania umożliwiające połączenie ze sobą pojazdów różnych serii i typów (np. ujednolicony nastawnik na kolejach amerykańskich). Sterowanie ukrotnione jest także wykorzystywane w składach push-pull, w którym to wagony i lokomotywa są połączone przewodem sterowania ukrotnionego.Sterowanie skalarne falownika charakteryzuje się stałą zależnością U/f. Algorytmy sterowania skalarnego są dobierane w oparciu o zależności dotyczące stanu ustalonego. Najbardziej rozpowszechnione są układy sterowania skalarnego w których stabilizacja strumienia uzyskiwana jest na podstawie charakterystyk statycznych u/f = const. Nastawiane są tylko amplitudy i prędkości kątowe częstotliwości) wektorów przestrzennych napięć, prądów i strumieni skojarzonych silnika indukcyjnego. W tym przypadku występuje spadek mocy wraz ze spadkiem częstotliwości odzwierciedlonej w obrotach silnika. Prędkość mechaniczna oraz częstotliwość poślizgu nie są kontrolowane precyzyjnie i może to powodować przeciążenia silnika i falownika przez co doprowadzić do wygenerowania błędu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sterowanie analogowe - w tym sterowaniu stosowane są sygnały o charakterze ciągłym, będące analogowym odwzorowaniem wielkości występujących w procesie sterowania.
  Sterowanie jakością to system zapobiegania wadom i brakom, to metoda i działanie systemowe stosowane w celu zapewnienia wymagań jakościowych klienta poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości w celu uzyskania efektywnego ekonomicznego sterowania jakością, obejmuje monitorowanie procesu jak i eliminowanie przyczyn niezadowalających wykonawcę.
  Sterowanie ruchem kolejowym (srk) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów.
  Sterowanie predykcyjne (ang. MPC – Model Predictive Control) lub sterowanie z przesuwanym horyzontem (ang. RHC – Receding Horizon Control) stosuje się w układach regulacji automatycznej. Tradycyjne regulatory ze sprzężeniem zwrotnym pracują w ten sposób, że dostosowują swoje działanie w odpowiedzi na zmiany wielkości wyjściowych układu. W sterowaniu predykcyjnym regulator dostosowuje swoje działanie z wyprzedzeniem, zanim nastąpią zmiany wielkości wyjściowych układu. Jest to metoda sterowania systemami dynamicznymi, polegająca na cyklicznym rozwiązywaniu zadania sterowania optymalnego, z warunkiem początkowym równym aktualnej estymacie stanu obiektu. Początkowa część znalezionego rozwiązania (funkcji sterującej) podawana jest na wejście obiektu, po czym całą procedurę powtarza się dla nowego, aktualnie wyznaczonego stanu obiektu.
  Sterowaniem numerycznym nazywamy przetwarzanie informacji cyfrowej oraz generację sygnałów sterujących ruchem maszyn lub urządzeń. Sterowanie to służy do sterowania wytwarzaniem geometrycznie zdefiniowanych przedmiotów tzn. takie, które mogą być opisywane cyfrowo na podstawie rysunku technicznego lub modelu CAD, np. sterowaniem obrabiarek.
  Sterowanie okresowe to jedna z form oddziaływania (zob. sterowanie) pilota wiropłatów np. śmigłowca czy wiatrakowca podczas lotu. Sterowanie okresowe odbywa się przy użyciu drążka sterowniczego.
  Sterowanie adaptacyjne - metoda sterowania, w której regulator dopasowuje parametry (które ulegają zmianie lub na początku są niepewne). Przykładowo podczas lotu masa samolotu, na skutek zużycia paliwa, powoli zmniejsza się - potrzebna jest więc zasada sterowania, która sama się dostosuje do takich zmiennych warunków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.