• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stawka podatku

  Przeczytaj także...
  Stawka zerowa VAT – preferencyjna stawka podatku VAT określona w wysokości 0% podstawy opodatkowania, wprowadzona przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Stawka 0% jest w rzeczywistości zwolnieniem z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie mają zatem do niej zastosowania wymagania dyrektywy 2006/112/WE w zakresie ustalenia stawki obniżonej na poziomie co najmniej 5%.Podatek liniowy (również: podatek płaski) (ang. flat tax) – jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).

  Stawka podatku – określony procentowo lub kwotowo wskaźnik służący obliczeniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawka podatkowa nie jest jedynym parametrem wpływającym na wysokość podatku.

  Stawki podatkowe w Polsce[ | edytuj kod]

  Podatek od towarów i usług[ | edytuj kod]

  W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2011 roku obowiązują stawki:

  Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.Skala podatkowa – wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym.
 • podstawowa: 23%
 • obniżone: 8%, 5% i 0%
 • tzw. stawka zwolniona, która jest umownym terminem obejmującym grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych od podatku VAT.
 • Do końca 2010 roku obowiązywały następujące stawki podatkowe:

 • podstawowa: 22%
 • obniżone: 7%, 3% i 0%
 • tzw. stawka zwolniona.
 • Podatek dochodowy[ | edytuj kod]

  Osoby prawne oraz te osoby fizyczne, które wybrały liniową metodę rozliczania podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku.

  Osoby fizyczne rozliczające swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej, od 1 stycznia 2009 r. objęte są stawkami 18% lub 32% podatku dochodowego. Wysokość stawki w tym ostatnim przypadku jest zależna od wysokości podstawy opodatkowania. Dnia 1 października 2019 weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT, mająca na celu obniżenie dolnej stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych rozliczających dochody na zasadach ogólnych z 18% do 17% (na mocy tej nowelizacji w 2019 stawka ta wyniesie 17,75%, a od 2020 17%).

  Gazeta Prawna – specjalistyczny dziennik polski wydawany od 22 października 1994 do 12 września 2009 roku (początkowo jako tygodnik) przez Grupę Wydawniczą INFOR S.A. (Od połowy 2008 INFOR Biznes Sp z o.o.). Gazeta publikowała głównie informacje z zakresu prawa i gospodarki; skierowana była do prawników, kadry menedżerskiej, biznesmenów a także pracowników działów kadrowych, płac i księgowości. Jako dziennik zaczęła się ukazywać w 2001 roku. Oprócz stałych rubryk miała także dodatki dotyczące księgowości, podatków, funkcjonowania firm i przedsiębiorstw oraz urzędów publicznych. Redaktorem naczelnym dziennika był Robert Lidke. Właścicielem Gazety Prawnej Ryszard Pieńkowski.Ulga podatkowa – przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

  Podatek dochodowy od przychodów nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku stosowana w przypadku zatajenia przychodów): 75%.

  Podatek od czynności cywilnoprawnych[ | edytuj kod]

 • udzielenie pożyczki: 0,5%
 • podniesienie kapitału spółki: 0,5%
 • sprzedaż rzeczy: 2%
 • sprzedaż praw majątkowych: 1%
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ulga podatkowa
 • kwota wolna od podatku
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń.Podstawa opodatkowania – wielkość, która stanowi podstawę do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy wyrażony w pieniądzu lub też w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, hektarach, kwintalach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Podatek od towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU)) – podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.
  Kwota wolna od podatku, a ściślej kwota dochodu wolnego od podatku – kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.