• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Statut uczelni

  Przeczytaj także...
  Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.
  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

  Statut uczelni – dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat większością co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

  Statut publicznej uczelni teologicznej uchwalany jest przez właściwy organ uczelni w porozumieniu z właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych.

  Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel. Założyciel uczelni niepublicznej może podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadkach określonych przez jej statut.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.