• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanisław Poręba - rusycysta

  Przeczytaj także...
  Podręcznik akademicki - możliwie aktualna synteza wiedzy z danej dziedziny nauki, potrzebna i użyteczna zarówno ze względu na pracę naukową jak i na pracę dydaktyczną. Służy do nauczania w szkołach wyższych.Piotr Fast (ur. 1 listopada 1951 w Warszawie) – profesor zwyczajny, historyk literatury rosyjskiej, przekładoznawca, tłumacz. Absolwent rusycystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1975). Długie lata związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie został zatrudniony w 1975, zdobył stopnie naukowe (doktora w 1980, doktora habilitowanego w 1987), tytuł naukowy profesora (1995) oraz pełnił rozliczne funkcje kierownicze (m.in. prorektora ds. studenckich – 1990–1993). W latach 2005–2010 – rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Następnie pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Od roku akademickiego 2012/13 profesor na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Stanisław Poręba (ur. 24 czerwca 1930 w Tarnowie, zm. 12 stycznia 2012 w Sosnowcu), mąż Gabrieli z d. Olak – polski filolog, rusycysta, historyk literatury rosyjskiej XX wieku. Absolwent Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1955). Jeden z twórców studiów rusycystycznych na Uniwersytecie Śląskim, gdzie pełnił funkcje prodziekana Wydziału Filologicznego (1982–1984), dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej (1984–1990). Emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Współautor pierwszego polskiego podręcznika akademickiego do historii literatury rosyjskiej całego okresu sowieckiego (wraz z żoną Gabrielą Porębiną).

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.

  Upamiętnienie[]

 • Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Porębie z okazji jubileuszu. Piotr Fast (red.), Barbara Stempczyńska (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.
 • Publikacje[]

  Spis publikacji za lata 1964–1996 zamieszczony jest w książce Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Porębie z okazji jubileuszu. Piotr Fast (red.), Barbara Stempczyńska (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 9–13.

  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie IFWsch UJ lub IFW UJ) – jednostka naukowo-dydaktyczna na Wydziale Filologicznym UJ.

  Książki[]

 • Skrypt do nauki języka rosyjskiego dla studentów uczelni medycznych (1967).
 • Twórczość Lidii Sejfulliny lat dwudziestych (1974).
 • Rosyjska powieść radziecka w latach 1953–1956 (1977).
 • Drogi rozwoju porewolucyjnej prozy rosyjskiej. Kierunki i prądy literackie (1981).
 • Pieriestrojka literacka w ZSRR. Próba rekonesansu (1991)
 • Aleksander Sołżenicyn (1992).
 • Historia literatury rosyjskiej. 1917–1991 (1994; 1996).
 • Redakcja książek[]

 • Zagadnienie prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej (1980)
 • Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych (1982)
 • Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku (analizy i przekroje) (1983)
 • Powieść rosyjska XIX i XX wieku (1984)
 • Z zagadnień realizmu rosyjskiego (1986)
 • Źródła i linki zewnętrzne[]

 • Stanisław Poręba (rusycysta) w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Nekrolog prof. zw. dr. hab. Stanisława Poręby (pol.). www.us.edu.pl. [dostęp 2012-01-19].
 • Małgorzata Toczkowska, Poręba Stanisław, w: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny, tom 3 (pod redakcją Pawła Majerskiego), Sosnowiec 2006, s. 134–137
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.Rusycystyka (filologia rosyjska) – dział slawistyki wschodniej zajmujący się badaniem języka, kultury i literatury rosyjskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gabriela Porębina, również Olak-Porębina (ur. 8 lutego 1927, zm. 23 czerwca 1996 w Sosnowcu), żona Stanisława Poręby – polska filolog, rusycystka, historyk literatury rosyjskiej XX wieku, organizator życia naukowego. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Historia literatury to jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi na tle historycznym. Historia literatury zajmuje się periodyzacją procesu historycznoliterackiego, badaniem rozwoju ewolucji i różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyką, ewolucją postaw czytelniczych, form literackich, związkami literatury z życiem danej społeczności a także ewolucją idei, problemów i motywów, będących pożywką dla literatury poszczególnych okresów literackich.
  Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
  Literatura rosyjska (ros. ру́сская литерату́ра, "literatura ruska") – jedna z słowiańskich literatur europejskich powstała na przełomie X-XI wieku w związku z rozwojem piśmiennictwa i kultury feudalnej Rusi.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.