• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stan sieci elektroenergetycznej

  Przeczytaj także...
  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzórZwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
  Węzeł sieci elektroenergetycznej - dowolny punkt wyróżnialny w sieci elektroenergetycznej. Najczęściej jest to: sekcja szyn w rozdzielni, punkt zasilania sieci, zaciski transformatora, zaciski odbiorników i łączników oraz punkty odgałęzień.

  Stan sieci elektroenergetycznej, stan systemu elektroenergetycznego - jest to zbiór wartości określonych na węzłach i łukach sieci, ustalający w sposób jednoznaczny stan pracy sieci. Do funkcji tych zaliczamy przede wszystkim: napięcia i moce (prądy) w łukach. Moce (prądy) i napięcia mogą odpowiadać stanowi pracy normalnej, awaryjnej (zwarciowej) lub poawaryjnej.

  Moc pozorna – (S, VA) wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:

  Analityczne odwzorowanie wszystkich wielkości opisujących dany stan systemu nazywa się rozwiązaniem zadania rozpływowego. Rozwiązanie zadania rozpływowego jest podstawowym problemem związanym z analizą SEE i sprowadza się (mówiąc ogólnie) do uzyskania jego „obrazu napięciowo – prądowego” (w praktyce częściej „napięciowo – mocowego”) dla zdefiniowanego stanu ustalonego.

  Konfiguracja sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ danej struktury sieci, otrzymany przez wyłączenia i przełączenia wykonane w zbiorze jej elementów. Rozróżnia się konfiguracje: normalne, awaryjne, poawaryjne. Każdej strukturze sieci odpowiada skończony zbiór konfiguracji.

  Zobacz też[]

 • konfiguracja sieci elektroenergetycznej
 • Bibliografia[]

  1. Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9.
  2. Marzecki J.: Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13446-1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama