• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stan ściśnięty

  Przeczytaj także...
  Stan koherentny (lub stan Glaubera) - to specjalny stan kwantowy oscylatora harmonicznego będący stanem własnym operatora anihilacji tzn.Kwantowy oscylator harmoniczny – układ fizyczny rozmiarów atomowych lub subatomowych (np. jon w sieci krystalicznej lub w cząsteczka gazu) wykonujący ruch drgający (oscylacyjny) pod wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia od położenia równowagi. Właściwy opis ruchu wymaga zastosowania mechaniki kwantowej, co sprowadza się do znalezienia rozwiązań równania Schrödingera. Dowodem eksperymentalnym konieczności zastosowania mechaniki kwantowej do opisu właściwości mikroskopowych układów drgających jest np. nieciągłe widmo promieniowania emitowane przez drgające cząsteczki. Makroskopowym odpowiednikiem oscylatora kwantowego jest klasyczny oscylator harmoniczny, którym jest ciało makroskopowe o stosunkowo dużej masie, zawieszone np. na sprężynie i wykonujące drgania; do opisu jego ruchu wystarczająca jest mechanika klasyczna. Pojęcie oscylatora ma duże zastosowanie i znaczenie w wielu działach fizyki klasycznej i kwantowej.
  Zasada nieoznaczoności (zasada nieoznaczoności Heisenberga lub zasada nieokreśloności) − reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. O wielkościach takich mówi się, że nie komutują. Akt pomiaru jednej wielkości wpływa na układ tak, że część informacji o drugiej wielkości jest tracona. Zasada nieoznaczoności nie wynika z niedoskonałości metod ani instrumentów pomiaru, lecz z samej natury rzeczywistości.

  Stan ściśnięty - stan oscylatora harmonicznego powstały z intuicyjnie rozumianej deformacji stanu podstawowego lub stanu koherentnego polegającej na zwężeniu (lub rozszerzeniu) jego funkcji falowej.

  Niech operator ściskania skaluje stan własny operatora położenia tzn.

  wtedy stan ściśnięty próżni jest dany przez

  Elektrodynamika kwantowa (ang. QED – Quantum ElectroDynamics) jest to kwantowa teoria pola opisująca oddziaływanie elektromagnetyczne. Jest ona kwantowym uogólnieniem elektrodynamiki klasycznej. Elektrodynamika kwantowa wyjaśnia takie zjawiska jak rozszczepianie poziomów energetycznych atomu w polach elektrycznych i magnetycznych oraz zwiększanie się wówczas liczby linii widmowych.

  Ponieważ stan ściśnięty próżni jest również stanem próżni oscylatora harmonicznego o innej częstości, ogólny ściśnięty stan koherentny będzie więc dany przez .

  Jak łatwo zauważyć ogólna postać funkcji falowej stanu ściśniętego oscylatora harmonicznego jest więc gaussowską paczką falową cząstki swobodnej tzn.

  Stany te mają szczególne znaczenie w elektrodynamice kwantowej reprezentując światło ściśnięte, światło kwantowe dla którego nieoznaczoność pędu i położenia jest minimalna ale nieoznaczoności te są z osobna mniejsze lub większe niż te dla próżni kwantowej.

  Literatura[]

 • Loudon, Rodney, The Quantum Theory of Light (Oxford University Press, 2000).
 • Schleich, Wolfgang, Quantum Theory in Phase Space (Willey-Vch, 2001).
 • P. Kochanski, Z. Bialynicka-Birula and I. Bialynicki-Birula, Squeezing of electromagnetic field in a cavity by electrons in Trojan states , Phys. Rev. A 63, 013811 (2001) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.