• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stal niestopowa

  Przeczytaj także...
  Uspokajanie stali - końcowy proces wytopu stali, polegający na odtlenianiu w celu zmniejszenia wydzielania gazów podczas krzepnięcia we wlewnicy. Stal uspokojona jest odtleniona w taki sposób, by podczas krzepnięcia proces wydzielania gazów był całkowicie wyeliminowany. Proces ten polega na dodaniu w końcowej fazie żelazo-krzemu, glinu, manganu lub krzemu.Stal konstrukcyjna – stal używana do budowy konstrukcji stalowych, części urządzeń i maszyn o typowym przeznaczeniu. Gdy konstrukcja lub element urządzenia pracuje w trudnych lub ekstremalnych warunkach atmosferycznych, wytężeniowych lub cieplnych, stosuje się stale specjalne.
  Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych.

  Stal niestopowa (daw. stal węglowa) – typ stali, w których zawartość określonych pierwiastków jest mniejsza od pewnych wartości granicznych. Graniczne stężenia masowe pierwiastków wyrażone są w procentach i zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 10020:2003 są następujące:

  Występowanie odmiennych struktur stali, spowodowane jest różną zawartością węgla. Wpływa to na ich własności mechaniczne oraz warunkuje sposób obróbki, dlatego też stal niestopowa stosowana jest powszechnie przy wytwarzaniu konstrukcji oraz części urządzeń mechanicznych, wszędzie tam, gdzie jej charakterystyki są wystarczające do zastosowań.

  Stal niskostopowa – stal, w której obok węgla występują w niewielkich ilościach inne dodatki stopowe wpływające na jej charakterystyki. Udział pojedynczych dodatków stopowych nie przekracza 1%.Obróbka cieplna – zbiorcza nazwa obróbek materiałów metalowych polegających na odpowiednim nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu do zadanych temperatur i z określoną szybkością, powodujące zmiany własności stopu w stanie stałym. Celem stosowania operacji i zabiegów obróbki cieplnej jest np. zmiana własności mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury. Operacje te przeprowadza się również z zastosowaniem dodatkowych czynników np. obróbki mechanicznej lub chemicznej.

  Podział stali niestopowych[ | edytuj kod]

 • stale jakościowe – stosowane bez dodatkowej obróbki
 • stale specjalne – często poddawane dodatkowej obróbce cieplnej lub obróbce chemicznej.
 • W zależności od zawartości węgla dzielą się na:

 • stale niskowęglowe – o zawartości węgla do około 0,3%
 • stale średniowęglowe – o zawartości od 0,3 do 0,6%
 • stale wysokowęglowe – o zawartości powyżej 0,6%
 • W zależności od zawartości zanieczyszczeń P i S dzielą się na:

 • stale zwykłej jakości – P + S = 0,10%
 • stale wyższej jakości – P + S = 0,07%
 • stale najwyższej jakości – P + S = 0,03%
 • W zależności od stopnia odtlenienia stale dzielą się na:

  Obróbka cieplno-chemiczna stopów żelaza – zabieg dokonywany na stopach żelaza z węglem takich jak stal, staliwo lub żeliwo, w którym pod wpływem ciepła i chemicznego oddziaływania otoczenia oraz innych działań modyfikuje się niektóre własności fizyczne i chemiczne tych stopów.Stal stopowa – stal, w której oprócz węgla występują inne dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, zmieniające w znaczny sposób charakterystyki stali. Wprowadzenie do stali dodatków stopowych może mieć na celu:
 • stale uspokojone – najczęściej wyższej i najwyższej jakości; odmianą tej stali jest stal uspokojona niestarzejąca się
 • stale półuspokojone
 • stale nieuspokojone
 • W zależności od zastosowania stale dzielą się na:

 • stale konstrukcyjne
 • stale narzędziowe
 • stale o szczególnych właściwościach fizycznych i chemicznych
 • W zależności od składu chemicznego dzielą się na:

 • stal przeróbczą (nisko-, wysokofosforowa)
 • odlewniczą (np. Pig-P1, Pig-P3, Pig-P6)
 • inne niestopowe
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunków stali. Polski Komitet Normalizacyjny, 8 lipca 2003.
  2. Ćwiczenie 5. Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej, s. 1-2. (pol.)
  3. Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierski z podstawami projektowania materiałowego.. WNT, 2002, s. 524-528. ISBN 83-204-2793-2. (pol.)

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • stal niskostopowa
 • stal stopowa
 • Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.Stop żelaza z węglem – stopy, w których węgiel rozpuszczany jest w żelazie. Węgiel może występować w nich w postaci węgla czystego – grafitu, roztworu stałego w sieci krystalicznej ferrytu lub austenitu albo jako węglik żelaza, np. Fe3C, zwanego cementytem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stal narzędziowa – stal do produkcji narzędzi, elementów przyrządów pomiarowych oraz odpowiedzialnych uchwytów. Stale narzędziowe charakteryzują się wysoką twardością, odpornością na ścieranie, niewielką odkształcalnością i niewrażliwością na przegrzanie. Cechy te osiąga się przez wysoką zawartość węgla i odpowiednią obróbkę cieplną przy narzędziach mało odpowiedzialnych oraz użycie odpowiednich dodatków stopowych połączone z odpowiednią obróbką cieplną w przypadku odpowiedzialnych narzędzi.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Stężenie masowe (stężenie masowo-objętościowe) — stosunek masy danej substancji chemicznej do objętości roztworu lub mieszaniny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.