• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stacja meteorologiczna

  Przeczytaj także...
  Automatyczna stacja meteo (AWS) – zautomatyzowana wersja stacji meteorologicznej. Celem tworzenia takich stacji jest oszczędność i pomiary w obszarach niedostępnych na co dzień. Typowa stacja składa się z zamontowanej na maszcie klatki odpornej na działanie czynników atmosferycznych, pamięci, akumulatora, czujników meteorologicznych, panelu słonecznego z turbiną wiatrową i urządzenia telemetrycznego (opcjonalnie).Klatka meteorologiczna - obiekt służący do zabezpieczenia przyrządów niezbędnych do wykonywania pomiarów meteorologicznych przed bezpośrednim działaniem zjawisk atmosferycznych.
  Anemometr, także wiatromierz – przyrząd służący do mierzenia prędkości ruchu gazów i cieczy, a zwłaszcza wiatru. Niektóre anemometry wskazują również kierunek ruchu.
  Stacja hydrologiczna IMGW w Radzyniu nad jez. Sławskim
  Stacja hydrologiczno-meteorologiczna IMGW w Kołobrzegu
  stacja meteo w Białowieży


  Stacja meteorologiczna (ogródek meteorologiczny) – miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) – trawiasty obszar o wymiarach 15×15 m, na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Podstawowy zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z kompletem termometrów, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf, ewentualnie przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego.

  Białowieża (białorus. Белавежа-Biełavieža, w miejsc. gwarze białoruskiej Bałavež lub Biełavieš ) — duża wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża, mająca charakter małomiasteczkowy, położona nad Narewką, na Równinie Bielskiej.Widzialność (met.) – zależny od warunków atmosferycznych zasięg dostrzegania i rozróżniania leżących na poziomie zbliżonym do poziomu, na którym znajduje się obserwator. Pojęcie jest definiowane na podstawie wykładniczego „prawa kontrastów”, a stopień widzialności określa się wzrokowo lub z użyciem przyrządów pomiarowych (rodzaju nefelometrów). Pomiary widzialności pomagają m.in. zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym, w żegludze i lotnictwie (ze spadkiem widzialności rośnie ryzyko kolizji).

  Na terenie stacji meteorologicznej wykonuje się pomiary: temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, temperatury powietrza na wys. 5 cm npg., wilgotności powietrza na wysokości 2 m npg., ciśnienia powietrza, wysokości opadu atmosferycznego, czasu usłonecznienia, widzialności meteorologicznej etc.

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie IMGW-PIB) to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP. Jest finansowane ze środków publicznych (budżet państwa, fundusze Unii Europejskiej, fundusze EUMETSAT) oraz środków generowanych przez własną działalność komercyjną IMGW (sprzedaż danych hydro-meteo, sprzedaż prognoz pogody, odpłatne analizy specjalistyczne, serwisy internetowe).Meteorologia (gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, lógos (λόγος)- słowo, wiedza) - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.

  Na nieotrawionym, przekopanym poletku meteorologicznym zorientowanym w osi wschód-zachód mierzy się temperaturę gruntu na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm. Oprócz tego oblicza się parowanie. Każdy z przyrządów występuje w kilku wersjach, jednak na stacji stosuje się zawsze jeden rodzaj w danym czasie. Przyrządy meteorologiczne muszą być normowane co kilka lat, czyli porównywane z wzorcowymi, nieeksploatowanymi aby zapobiec przekłamaniom spowodowanym zużyciem. Pomiary dokonuje się o godzinach : 6.00 UTC, 12.00 UTC i 18.00 UTC po czym liczy się temperatury średnie wzorem: Temperatura średnia dobowa: t.śr.d = T7 + T19 +Tmax + Tmin / 4 w celach pomocniczych w oparciu o rejestracje ciągu termografu temperaturę średnią dobową liczymy Temperatura średnia dobowa termografu: t.śr.d.ter = 1/2t0 + t1 +........+t23 + 1/2t24 / 24

  Kołobrzeg (łac. Colubrega, niem. Kolberg (Colberg)) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim, u ujścia rzeki Parsęty, nad Morzem Bałtyckim, przy drodze krajowej nr 11. Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), uzdrowisko z trzema letnimi kąpieliskami morskimi.Opad atmosferyczny – ogół ciekłych lub stałych produktów kondensacji pary wodnej spadających z chmur na powierzchnię Ziemi, unoszących się w powietrzu oraz osiadających na powierzchni Ziemi i przedmiotach. Dzieli się je na opady pionowe i poziome (osady atmosferyczne). Do opadów pionowych zalicza się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy oraz grad. Opad, który nie dociera do powierzchni Ziemi, nazywa się virgą.

  Temperaturę średnią pentadową obliczamy w ten sposób, że sumujemy wszystkie wyliczone temperatury dobowe danej pentady następnie dzielimy przez 5 t.śr.pent = T1 + T2 + .... +T5 /5

  Temperaturę średnią dekadową obliczamy w ten sposób, że sumujemy wszystkie uprzednio wyliczone temperatury średnie dobowe danej dekady, a następnie dzielimy je przez 10

  t.śr.dek = T1 + T2 + ...... +T10 / 10

  Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)Jezioro Sławskie (niem. Schlawasee) - to największy akwen Pojezierza Sławskiego. Długość efektywna 9 200 m, szerokość efektywna - 1 510 m, długość linii brzegowej misy jeziora 24 650 m. Na jeziorze występują wyspy o łącznej powierzchni 10,6 ha. Jezioro zasilane jest oprócz kilku mniejszych cieków przez rzekę Czernicę z północnego wschodu i rzekę Cienicę z południowego wschodu. Z jeziora bierze swój początek rzeka Obrzyca odpływająca w kierunku północnym. Według danych z 2002 roku nad jeziorem znajdowało się 38 ośrodków wypoczynkowych i 3 pola namiotowe.

  Temperaturę średnią miesięczną obliczamy: sumujemy wszystkie wyliczone temperatury średnie dobowe danego miesiąca następnie dzielimy je przez liczbę dni w danym miesiącu (np. Styczeń 31dni) t.śr.m = T1 + T2 + ..... +T31 / 31

  Temperaturę średnią roczną obliczamy sumując wszystkie wyliczone temperatury średnie miesięczne danego roku, a następnie dzielimy je przez 12.

  Zobacz też[]

  Automatyczna stacja meteo

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Wiki Stacje Meteo
 • Mapa Amatorskich Stacji Meteo w Polsce
 • Przykładowa Amatorska Stacja Meteo w Radlinie
 • Przykładowa Amatorska Stacja Meteo Smolec
 • Przykładowa Amatorska Stacja Będzin - Grodziec • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.