• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprzężenie

  Przeczytaj także...
  Sprzężenie (Elektrotechnika) - to w elektronice i telekomunikacji zamierzone, lub też nie, przekazywanie energii z jednego medium transmisyjnego (np. przewód elektryczny, światłowód) do innego, włączając w to także przypadkowy transfer energii.Teoria grup – dział algebry, uważany za dość autonomiczną dziedzinę matematyki (w szczególności teoria grup abelowych, czyli przemiennych), który bada własności struktur algebraicznych nazywanych grupami, czyli zbiorów z wyróżnionym łącznym dwuargumentowym działaniem wewnętrznym mającym element neutralny i w którym każdy element jest odwracalny.
  Zmienne sprzężone – pary wielkości fizycznych, dla których nie można jednocześnie dokonać ścisłego pomiaru obu z danej pary. Parami takimi są przykładowo położenie "x" i pęd "p" lub czas "t" i energia "E".
 • sprzężeniefigura retoryczna,
 • sprzężenie – w optyce,
 • sprzężenie – w akustyce,
 • sprzężenie zwrotne – oddziaływanie sygnałów wyjściowych na sygnały wejściowe,
 • biologiczne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego.
 • zmienne sprzężone – w fizyce,
 • zmienne sprzężone – w termodynamice.
 • sprzężenie – w elektrotechnice.
 • matematyka – rodzaj działania jednoargumentowego

  Grupa – jedna ze struktur algebraicznych: zbiór niepusty, na którym określono pewne łączne działanie dwuargumentowe wewnętrzne, dla którego istnieje element odwrotny do każdego elementu oraz element neutralny. Można powiedzieć, że grupą jest monoid, w którym każdy element ma element odwrotny. Dział matematyki badający własności grup nazywa się teorią grup.Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
 • sprzężenie – w liczbach zespolonych,
 • sprzężenie – w kwaternionach,
 • sprzężenie – na macierzach,
 • trywialne – proste sprzężenie elementów,
 • hermitowskie – za pomocą sprzężenia hermitowskiego,
 • sprzężenie – w topologii rodzaj homeomorfizmu,
 • sprzężenie – w algebrze operacja na dwumianach,
 • funktory sprzężone w teorii kategorii,
 • sprzężenie – w teorii grup, jeżeli jest elementem grupy, to odwzorowanie nazywamy sprzężeniem wyznaczonym przez , element – elementem sprzężonym z/do/przez . Zobacz automorfizm wewnętrzny, klasa sprzężoności,
 • sprzężenie hermitowskie – działanie w analizie funkcjonalnej,
 • sprzężenie izogonalnerelacja między punktami na płaszczyźnie;
 • statystyka

  Topologia (gr. tópos – miejsce, okolica; lógos – słowo, nauka) – jeden z najważniejszych kierunków w matematyce współczesnej. Obiektem jej badań są te własności figur geometrycznych i brył, które nie ulegają zmianie nawet po radykalnym zdeformowaniu tych figur (a więc np. położenie i sąsiedztwo). Własności takie nazywa się własnościami topologicznymi figury.Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów.
 • sprzężenie,
 • sprzężone kwadraty łacińskie,
 • półsprzężone kwadraty łacińskie,
 • rozkład sprzężony,
 • sprzężony rozkład a priori naturalny,
 • rangowanie sprzężone;
 • Zobacz też[]

 • koniugacja.
 • Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu (systemu, układu), na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Ponieważ matematycznym, jednoznacznym opisem bloku gałęzi zwrotnej jest transmitancja to informacja ta może być modyfikowana przez transmitancję bloku gałęzi zwrotnej.Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sprzężenie zespolone – jednoargumentowe działanie algebraiczne określone na liczbach zespolonych polegające na zmianie znaku części urojonej danej liczby zespolonej.
  Macierz sprzężona do macierzy A {displaystyle A} – macierz oznaczana A ¯ {displaystyle {overline {A}}} , której każdy element jest liczbą sprzężoną do odpowiadającego mu elementu macierzy A {displaystyle A} .
  Figura retoryczna (figura stylistyczna, postać mowy) – środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń.
  Sprzężenie hermitowskie macierzy – złożenie operacji transpozycji i sprzężenia zespolonego macierzy zespolonych. Dokładniej, sprzężenie hermitowskie to odwzorowanie dane wzorem
  Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.
  Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.
  Klasa sprzężoności – w teorii grup podzbiór danej grupy powstały w wyniku podziału jej zbioru elementów. Elementy danej klasy sprzężoności dzielą wiele wspólnych własności. Pojęcie to nie znajduje zastosowania w grupach przemiennych, gdyż każda klasa sprzężoności składa się wtedy z jednego elementu, jednakże studiowanie klas sprzężoności grup nieprzemiennych ujawnia wiele ważnych cech ich struktury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.