• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spowiedź powszechna

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Akt pokuty (łac. Actus pænitentialis) jest ważną częścią obrzędów wstępnych Mszy świętej. Składa się ona z czterech ważnych elementów – wezwania kapłana, chwili ciszy, formuły wyznania grzechów oraz absolucji, a więc prośby kierowanej przez kapłana w imieniu całej zgromadzonej wspólnoty o przebaczenie wyznanych grzechów.
  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.

  Spowiedź powszechna – w obrządku rzymskim (tak klasycznym - nadzwyczajnym, jak i zreformowanym - zwyczajnym) część mszy świętej, kiedy kapłan oraz wierni odmawiają akt pokuty, który - według nauki Kościoła katolickiego - gładzi grzechy powszednie. Spowiedzi powszechnej w kościele rzymskokatolickim nie należy mylić z rozgrzeszeniem udzielanym przez kapłana wszystkim obecnym, bez indywidualnego wyznawania grzechów.

  Penitent (łac. paenitens – pokutujący) – w Kościele katolickim osoba przystępująca do sakramentu pokuty (spowiedzi).Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  W kościołach starokatolickich spowiedź święta powszechna ma charakter spowiedzi całkowitej, tzn. uczestniczący w niej wszyscy pełnoletni penitenci otrzymują odpuszczenie wszystkich grzechów. Dzieci i młodzież do lat 18. mają obowiązek przystępowania do spowiedzi konfesjonałowej. Wśród kościołów starokatolickich jedynie w Kościele Katolickim Mariawitów (w Polsce) spowiedź powszechna obejmuje wszystkich wiernych niezależnie od ich wieku.

  Zwyczajna forma rytu rzymskiego, nowy porządek mszy (łac. Novus Ordo Missae, pot. Msza, msza posoborowa) – w Kościele katolickim porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego promulgowany w 1969 przez papieża Pawła VI konstytucją apostolską Missale Romanum i przyjęty za podstawowy (zwyczajny) w Kościele zachodnim. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Benedykta XVI z 2008.Kompleta (łac. Completorium, gr. apodeipnon, cs. powieczerije) – w Kościele katolickim ostatnia modlitwa liturgii godzin, odmawiana w nocy przed udaniem się na spoczynek.
  Tekst łaciński: "Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum." Tekst polski: "Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Tekst Kościołów Narodowych (PNKK, Starokatolicki, Polskokatolicki, PNKK w RP, PNKK w Kanadzie, Katolicki Kościół Narodowy): "Żalem przejęci do głębi swej, Boże, bo wina ciąży na nas i grzech nas ugina. Do Tronu miłosierdzia idziemy w pokorze. Pełni smutku i bólu z dziedzictwem Kaina. Szukaliśmy na próżno u świata pociechy. Na próżno ukojenia, grzechów zapomnienia: bo nie ma tam pokoju gdzie są ludzkie grzechy. Bo nie istnieje szczęście bez Boga sumienia. Więc przejęci do głębi naszą nędzą Boże. Bo wina na nas ciąży i grzech nas ugina. U tronu Miłosierdzia klękamy w pokorze. Pełni smutku i Bólu z dziedzictwem Kaina."

  W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego spowiedź powszechna jest odmawiana w trakcie modlitw u stopni ołtarza i pojawia się w dwóch wersjach: jednej używanej przez kapłana, w której występują zwroty "et vobis, fratres" ("i wam, bracia") oraz "et vos, fratres" ("i was, bracia") a drugiej odmawianej przez ministrantów/lud, w której podane słowa zastępuje się odpowiednio "et tibi, pater" ("i tobie, ojcze") oraz "et te, pater" ("i ciebie, ojcze"). Spowiedź powszechna zawarta jest również w obrzędach Komunii Świętej, stąd w niektórych regionach obecny jest zwyczaj recytowania dodatkowego, trzeciego Confiteor przed Komunią wiernych także w trakcie Mszy Świętej.

  Nabożeństwo – forma modlitewnego zgromadzenia wiernych danego wyznania. Sens teologiczny nabożeństwa w protestantyzmie i katolicyzmie jest odmienny.Liturgia (gr. λειτουργια – działanie na rzecz ludu) – w starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie – publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.

  Aktualnie Confiteor jest wypowiadany przez wiernych między innymi podczas:

 • aktu pokuty w liturgii mszalnej
 • komplety, części liturgii godzin
 • nabożeństwa pokutnego.
 • Historia[]

  O spowiedzi powszechnej mówi zapewne starochrześcijański tekst Didache w rozdziale X, 6.

  Zobacz też[]

 • Sakrament pokuty i pojednania
 • Przypisy[]

  1. Droga do nieba, str. 206, ISBN 83-85025-20-0
  2. Missale Romanum 1962
  3. Rupert Berger Mały słownik liturgiczny, W drodze Poznań 1990,str. 32(Confiteor) ISBN 83-7033-080-0
  4. Tak interpretowane są słowa εἴ τις ἅγιός ἐστιν, ἐρχέθω· εἴ τις οὐκ ἔστι, μετανοείτω (Kto święty, niech podejdzie, kto nim nie jest, niech się nawróci). Joachim Gnilka Pierwsi Chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła. Kraków, Wydawnictwo "M", 2004, przekład: O. Wiesław Szymona OP, ISBN 83-7221-941-9
  Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół starokatolicki nurtu i tradycji mariawickiej, prawnie działający na terenie Polski. Siedzibą władz Kościoła jest miejscowość Felicjanów w powiecie płockim. Zwierzchnikiem Kościoła jest siostra biskupka Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz. Kościół liczy obecnie około 2 tysięcy wyznawców i 11 duchownych. Posiada 19 placówek, w tym 1 czynny kościół i 17 kaplic.Konfesjonał (łac. confessio, -are - sprzęt, wyznanie, wyznawać; ros. исповедальня) – mebel kościelny (znajdujący się w każdym kościele katolickim) w kształcie zabudowanego krzesła z klęcznikami (bardzo często bogato zdobionego), przy którym ksiądz wysłuchuje spowiedzi. Penitent wyznaje swoje grzechy przed kapłanem, czyni to na klęczniku. Zamontowane kraty (najczęściej zasłonięte tkaniną) mają gwarantować zachowanie intymności.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Didache /(gr.) Διδαχὴ/ lub Nauka dwunastu apostołów – krótki traktat starożytnego chrześcijaństwa, jedno ze starszych pism Ojców Apostolskich. Niewłączany do kanonu Nowego Testamentu (apokryf), z wyjątkiem 81-księgowego kanonu etiopskiego. Tekst ten jest starszy od niektórych najmłodszych ksiąg Nowego Testamentu.
  Nawrócenie (od gr. επιστρέφω, epistrefo – zawracać) – przemiana duchowa, przyjęcie jakiegoś systemu wartości, poglądów, zasad.
  Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego (łac. Forma extraordinaria, pot. msza trydencka) – w Kościele katolickim porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego, promulgowany w 1570 przez Piusa V po Soborze Trydenckim konstytucją apostolską Quo primum. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.