• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Społeczna szkodliwość

  Przeczytaj także...
  Nullum crimen sine damno sociali magis quam minimo – łac. sentencja prawnicza oznaczająca nie ma przestępstwa bez społecznej szkodliwości w stopniu większym od znikomego. Obecnie jest jedną z podstawowych zasad kodeksowych prawa karnego. Zgodnie z art. 1 § 2 k.k. nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Kodeks karny z 1969 r. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny) (Kodeks Andrejewa) – polski kodeks karny obowiązujący od 1 stycznia 1970 do 31 sierpnia 1998 roku. Zastąpił poprzedni Kodeks karny i uchylił mały kodeks karny.

  Społeczna szkodliwość – materialna cecha przestępstwa, materialna bezprawność czynu. Niezbędny element przestępstwa (art. 1 § 2 Kodeksu karnego stanowi, że nie jest przestępstwem czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma). Obecnie wyrażona w zasadzie kodeksowej nullum crimen sine damno sociali magis quam minimo (nie ma przestępstwa bez społecznej szkodliwości w stopniu większym od znikomego). Zastąpiła występujące w Kodeksie karnym z 1969 roku pojęcie społecznego niebezpieczeństwa.

  Kodeks postępowania karnego – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie karne (Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego obowiązuje od 1 września 1998 r. (z wyjątkiem art. 647, 650 § 3 i 674 § 3, które – zgodnie z ustawą wprowadzającą – weszły w życie 1 stycznia 2003 r.).Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.

  Przy ocenie stopnia szkodliwości społecznej bierzemy pod uwagę następujące przesłanki przedmiotowo – podmiotowe:

 • rodzaj i charakter naruszonego dobra
 • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody
 • sposób i okoliczności popełnienia czynu
 • wagę naruszanych przez sprawcę obowiązków
 • motywację sprawcy
 • postać zamiaru
 • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
 • Społeczna szkodliwość jest pojęciem ilościowym. Ustawodawca nie dekretuje społecznej szkodliwości. Ma za zadanie rozpoznać i ocenić czyny społecznie szkodliwe, a także odpowiedzieć na pytanie czy można je zwalczać za pomocą sankcji karnych. Obowiązujący Kodeks karny nie podaje definicji pojęcia społecznej szkodliwości. Na stopień społecznej szkodliwości mają wpływ oceniane całościowo (nie każda z osobna) przesłanki zarówno przedmiotowe jak i podmiotowe ujęte w art. 115 § 2 Kodeksu karnego. Warunkiem umorzenia postępowania jest wymaganie aby stopień społecznej szkodliwości był znikomy, zgodnie z art. 17 § 1 pkt. 3 K.P.K.. Wpływ stopnia społecznej szkodliwości ma znaczenie nie tylko w przypadku instytucji warunkowego zawieszenia postępowania, ale także podczas orzekania zastosowania środka karnego zamiast kary (wymagane jest aby stopień społecznej szkodliwości nie był "znaczny") – art. 53 § 1, 59, 66 Kodeksu karnego. Społeczna szkodliwość czynu jest pojęciem ilościowym i podlega kwantyfikacji. W ustawie występuje z przymiotnikiem (kwantyfikatorem).

  Czyn – zachowanie się podmiotu prawa, które rodzi skutki prawne, nawet wówczas, gdy do wywołania tych skutków podmiot swym zachowaniem nie zmierzał.

  Linki zewnętrzne[]

 • Materialno-formalne ujęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego
 • Społeczna szkodliwość czynu a prawo karne skarbowe
 • Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 18 sierpnia 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.