• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spis radiostacji nautycznych  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Spis radiostacji nautycznych (ang. GB: Admiralty List of Radio Signals lub USA: Radio Navigational Aids) – publikacja nautyczna zawierające niezbędne informacje dla nawigatora o morskich służbach radiokomunikacyjnych, urządzeniach radiokomunikacyjnych i charakterystykach oznakowania radionawigacyjnego, stosowany w żegludze, wydawane w formie drukowanej lub publikacji elektronicznej.

  UKF – zakres fal radiowych (pasmo radiowe) o częstotliwości od 30 do 300 MHz, co odpowiada długości fali od 10 metrów do 1 metra.Locja - dział wiedzy nautycznej (nautyki) opisujący wody żeglowne oraz wybrzeża z punktu widzenia bezpiecznej i sprawnej żeglugi. Dotyczy on zarówno wód morskich jak i śródlądowych dróg żeglownych (czyli przeznaczonych do żeglugi), oraz ich otoczenia. Pomaga lub wręcz umożliwia przejście trudnych nawigacyjnie akwenów i szlaków, oraz opisuje miejsca docelowe żeglugi, jak porty wraz z ich otoczeniem oraz prowadzące do nich tory wodne.

  Zawartość[ | edytuj kod]

  Zawiera informacje o:

  1. radiolatarniach morskich i lotniczych przydatnych w żegludze
  2. radiostacjach brzegowych służących do łączności ze statkami, prowadzących komunikację publiczną PSTN: statek – ląd lub ląd – statek; zapewniających statkom konsultacje medyczne drogą radiową (ang. Maritime Telemedical Assistance Service – TMAS, Radio Medical);
  3. nadających morskie prognozy pogody;
  4. ostrzeżenia nawigacyjne;
  5. informacje o pracy i kanałach radiostacji UKF portowych, pilotowych, brzegowych stacjach radarów nawigacyjnych prowadzących statki i systemie VTS;
  6. radiowych sygnałów czasu;
  7. centrach koordynacji ratownictwa morskiego (ang. MARITIME RESCUE COORDINATION CENTRE – MRCC) prowadzących i koordynujących akcje poszukiwawczo-ratownicze SAR, w Polsce MSPiR;
  8. systemie GMDSS.

  Spis radiostacji nautycznych, aby był przydatny w nawigacji, podobnie, jak inne publikacje nautyczne powinien być na bieżąco (w cyklu cotygodniowym) aktualizowany odpowiednio przy pomocy: Wiadomości Żeglarskich, Admiralty Notice to Mariners, US Notice to Mariners; podczas rejsu otrzymywanych na bieżąco Ostrzeżeń Nawigacyjnych odebranych radiotelefonem lub przez NAVTEX.

  NAVTEX („NAVigational TEXt Messages“) – część systemu GMDSS. Zapewnia przekazanie teleksem informacji ważnych dla bezpieczeństwa żeglugi ze stacji brzegowych, wyznaczonych do transmisji, na statki wyposażone w odpowiednie odbiorniki.Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.

  Polska[ | edytuj kod]

  W Polsce Spis radiostacji nautycznych wydaje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej po polsku w trzech częściach:

  1. część I (nr 531) – obejmujący swym zakresem wybrzeża i akweny w rejonie Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Sund, Mały Bełt, Wielki Bełt, Kattegat i Skagerrak; zawiera informacje o stacjach DGPS, AIS, radiowej służbie czasu oraz faksymile i klucze do szyfrowania obserwacji meteo-hydrologicznych.
  2. część II (nr 532) – zawiera informacje o służbach pracujących na potrzeby żeglugi na torach wodnych i w rejonach podejść do portów oraz VTS i UKF.
  3. część III (nr 533) – zawiera informacje o morskich stacjach radiowych, ostrzeżeniach nawigacyjnych, ratownictwie, poszukiwaniach i GMDSS oraz komunikatach meteorologicznych.

  Spis radiostacji nautycznych 531, 532 i 533 dostępny (w roku 2014) jest w wersji drukowanej

  Nawigacja satelitarna – rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi.Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Defense, w skrócie: DoD) - urząd federalny Stanów Zjednoczonych, na którym spoczywa obowiązek koordynowania i nadzorowania agencji i funkcji rządu wiążących się z bezpieczeństwem narodowym i siłami zbrojnymi. Sekretarz obrony jest członkiem rządu (cabinet).

  Varia[ | edytuj kod]

  W planach wydawniczych BHMW na rok 2014 jest wydanie części II (nr 532) i części III (nr 533). Druk planowany w listopadzie 2013 r. W części II (nr 532) zostaną tylko "Portowe i pilotowe UKF". W części III (nr 533) będą pozostałe rozdziały z dawnej części II (nr 532). Obydwie części będą w formie skoroszytu, a nie jak dotychczas w formie książkowej, gdzie w przypadku korekty, będą wymieniane całe kartki. Ponadto będzie można każdą kartkę włożyć do koszulki aby uniknąć zamoczenia.

  GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) – zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności radiowej i satelitarnej przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania w wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w czasie akcji poszukiwawczo–ratowniczych.Publiczna komutowana sieć telefoniczna (sieć PSTN, (ang.) Public Switched Telephone Network) – sieć telefoniczna, utworzona i działająca początkowo wyłącznie w oparciu o technikę analogową, współcześnie w większości oparta jest o technikę cyfrową i sieć szkieletową. Dostęp użytkowników do centrali (łącze abonenckie) nadal jest głównie analogowy dla usług rozmownych lub równocześnie cyfrowy dla łączy szerokopasmowych DSL. Usługi sieci PSTN obejmują zarówno usługi analogowe POTS (ang. Plain Old Telephone Service), jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW, stosuje się również zapis: BH MW) – jednostka Marynarki Wojennej RP, zajmująca się pomiarami hydrograficznymi. Do jej podstawowych zadań należy:
  Publikacje nautyczne – zestaw książek zawierających dane o znakach oraz pomocach nawigacyjnych i informacje ważne dla prowadzących jednostki pływające. Obecnie często publikowane są w postaci w formie cyfrowej na CD). Wydają je administracje państw nadmorskich. Do podstawowych publikacji nautycznych zalicza się:
  Search and Rescue (SAR, z ang. „Poszukiwanie i ratunek”) – działania ratunkowe, polegające na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu im pomocy i dostarczeniu ich w bezpieczne miejsce.
  DGPS (ang. Differential Global Positioning System) – technika pomiarów GPS pozwalająca na uzyskanie większej dokładności niż przy standardowym pomiarze jednym odbiornikiem. Metoda ta polega na wykorzystaniu stacji bazowej (tzw. referencyjnej) – odbiornika ustawionego w dokładnie wyznaczonym punkcie (np. przez pomiar geodezyjny), który wyznacza na bieżąco poprawki różnicowe dla poszczególnych satelitów, co pozwala na wyeliminowanie większości błędów (gdyż błędy obserwowane na małym obszarze są skorelowane). Drugi odbiornik (ruchomy) musi mieć możliwość odbioru tych poprawek, np. przez łącze satelitarne, VHF, GPRS/WLAN. Poprawki są transmitowane w formacie RTCM, CMR lub innym. System ten można stosować zarówno w czasie rzeczywistym, jak i przez późniejsze przetworzenie danych.
  VTS (ang. Vessel Traffic Service) - Służba kontroli ruchu - System kontroli ruchu statków w rejonach gdzie natężenie ruchu, skupienie dużej ilości jednostek w wąskich przejściach lub obecność niebezpieczeństw nawigacyjnych stwarza duże zagrożenie kolizji lub wejścia na mieliznę. VTS jest ustanawiany przez organ administracji państwa w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska naturalnego i usprawnienia ruchu statków. W skład systemu VTS wchodzą: Centrum kontroli, system (systemy) obserwacji oraz łączność.
  Radiolatarnia – radiostacja nadawcza lub nadawczo-odbiorcza wysyłająca sygnał radiowy dla radionawigacji. Sygnał jest nadawany w stałych odstępach czasu i zawiera kod radiolatarni np. znakowy (nadawany alfabetem Morse’a). Sygnał ten może być też nadawany dopiero po odebraniu zapytania. W komunikacji morskiej i lotniczej służy do określania kierunku za pomocą radionamiernika.
  Wiadomości Żeglarskie - (ang. Notice to Mariners) - periodyczne wydawnictwo dla nawigatorów/żeglarzy, opisujące wszelkie zmiany dotyczące bezpieczeństwa nawigacji, np. zmiany w oznakowaniu nawigacyjnym (wystawione nowe, przesunięte lub usunięte znaki i światła nawigacyjne, zmienione charakterystyki świateł, czasowo wyłączone światła nawigacyjne itp.), informacje o nowych wrakach czy pomiarach głębokości, nowe systemy rozgraniczenia ruchu i zmiany istniejących, nowe przepisy lokalne i zmiany istniejących, informacje o nowych edycjach map morskich i publikacji nautycznych i wiele innych. Umożliwiają one aktualizację (korektę) map oraz publikacji używanych w żegludze, co jest wymagane przez V Rozdział konwencji SOLAS.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.