• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spadek hydrauliczny

  Przeczytaj także...
  Gradient hydrauliczny – pojęcie z zakresu hydrodynamiki podziemnej, hydrogeologii i hydrologii, oznaczające stosunek różnicy wysokości wody gruntowej do długości jej przepływu. Pojęcie to umożliwia między innymi wyznaczenie prędkości przepływu wody gruntowej na danym obszarze. Gradient hydrauliczny jest uogólnieniem spadku hydraulicznego.Hydrodynamika podziemna - synonim: Reodynamika podziemna - (ang. underground hydrodynamics) - dział mechaniki płynów zajmujący się powolnymi przepływami płynów lepkich (cieczy i gazów, a także ich mieszanin) w ośrodkach porowatych, ośrodkach szczelinowych oraz ośrodkach szczelinowo-porowych.
  Długość fizyczna — miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową (zwykłym sposobem mierzenia odległości), albo w linii prostej (np. długość fali — odległość między jej dwoma węzłami) albo po krzywej (np. długość drogi przebytej przez ciało).

  Spadek hydrauliczny – pojęcie z zakresu hydrodynamiki podziemnej, hydrogeologii i hydrologii.

  Definicja[]

  Spadkiem hydraulicznym nazywamy stosunek spadku wysokości hydraulicznej do odległości na jakiej spadek ten nastąpił

  Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro – woda, geo – ziemia, logos – nauka) i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka.

  Bardziej ściśle, spadek hydrauliczny jest to wzięta ze znakiem ujemnym pochodna wysokości hydraulicznej względem odległości , na której nastąpiła zmiana parametru :

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Wymiar wielkości fizycznej – wyrażenie danej wielkości za pomocą wielkości podstawowych danego układu wielkości fizycznych, w postaci iloczynu wielkości podstawowych w odpowiednich potęgach (wzorem wymiarowym, zbudowanym w oparciu o wzór definicyjny tej wielkości fizycznej).

  Oznaczenia[]

  Spadek hydrauliczny oznaczany jest najczęściej symbolami: . Symbolu należy jednak unikać do oznaczania spadku hydraulicznego, ze względu na możliwość kolizji z symbolem jednostki urojonej oznaczanej standardowo również symbolem .

  Jednostki[]

  Wysokość hydrauliczna i odległość mają ten sam wymiardługość – zatem spadek hydrauliczny, jako ich iloraz, jest wielkością bezwymiarową (liczbą niemianowaną).

  Zastosowania[]

  Pojęcie spadku hydraulicznego wykorzystywane jest najczęściej w hydrologii i hydrogeologii. Stosowane jest głównie przy opisie ruchu wód w strefie przypowierzchniowej płytkich gruntów. W hydrodynamice podziemnej pojęcie spadku hydraulicznego jest niezbyt często używane, gdyż w jego miejsce stosuje się pojęcie ciśnienia.

  Uogólnieniem pojęcia spadku hydraulicznego jest gradient hydrauliczny.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.