• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sole wodorotlenowe

  Przeczytaj także...
  Hydroksowęglan ołowiu(II) (biel ołowiana, węglan ołowiawy, biel wenecka, [PbCO3]2·Pb(OH)2) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kompleksowa ołowiu i kwasu węglowego.Sole podwójne - sole zawierające więcej niż jeden kation bądź anion. Powstają wskutek rozpuszczenia więcej niż jednej soli w cieczy, a następnie wspólnej ich krystalizacji. Przykładem soli podwójnych są ałuny.
  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.

  Sole wodorotlenowe (dawn. hydroksysole, hydroksosole, sole zasadowe) – sole zawierające oprócz kationu metalu i anionu reszty kwasowej również jon wodorotlenkowy OH. Hydroksosole powstają w wyniku reakcji kwasów (w ilości poniżej stechiometrycznej) z zasadami (reakcji zobojętniania) zawierającymi w cząsteczce więcej niż jedną grupę wodorotlenową, czyli wodorotlenkami polihydroksylowymi. Obecność anionów wodorotlenkowych nie zawsze świadczy o zasadowym charakterze soli.

  Wodorosole (sole kwaśne) – związki chemiczne, sole kwasów wieloprotonowych, których aniony zawierają atomy wodoru w grupie kwasowej.Reszta kwasowa – tradycyjna nazwa fragmentu cząsteczki kwasu, powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.

  Nomenklatura[ | edytuj kod]

  Zgodnie z współczesną nomenklaturą zalecaną przez PTChem i IUPAC, należy stosować dla nich taki sam system nazw jak dla soli podwójnych, tj. wymieniać poszczególne aniony w kolejności alfabetycznej (kolejność ta może być niezgodna z kolejnością ligandów we wzorze), np.:

  Adam Bielański (herbu Lewart; ur. 14 grudnia 1912 w Krakowie) – polski chemik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny PAU, przewodniczący honorowy Komitetu Chemii PAN. Od roku 1983 pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, gdzie jest kierownikiem grupy badawczej "Chemiczne i katalityczne własności stałych heteropolikwasów".Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
 • Mg(OH)Br – bromek wodorotlenek magnezu (dawn. hydroksobromek magnezu, hydroksybromek magnezu lub zasadowy bromek magnezu)
 • Pb
  3
  (CO
  3
  )
  2
  (OH)
  2
  lub 2PbCO
  3
  ·Pb(OH)
  2
  – diwęglan diwodorotlenek triołowiu (dawn. hydroksowęglan ołowiu, hydroksywęglan ołowiu lub zasadowy węglan ołowiu; techn. biel ołowiana)
 • Al(OH)Cl
  2
  – dichlorek wodorotlenek glinu
 • Al(OH)
  2
  Cl
  – chlorek diwodorotlenek glinu
 • (CuOH)
  2
  SO
  4
  lub Cu
  2
  (OH)
  2
  SO
  4
  – siarczan diwodorotlenek dimiedzi
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wodorosole
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stasicka 1998 ↓, s. 372.
  2. Stasicka 1998 ↓, s. 152–153.
  3. zasadowy, [w:] Jerzy Chodkowski (red.), Mały słownik chemiczny, wyd. V, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976, s. 590.
  4. sole, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, Władysław Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, s. 657, OCLC 33835352.
  5. N.G. Connelly i inni red., Nomenclature of inorganic chemistry. IUPAC recommendations 2005, Cambridge: Royal Society of Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, 2005, s. 39, ISBN 978-0-85404-438-2, OCLC 60838140 [dostęp 2020-03-31].
  6. Adam Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, wyd. 5, Warszawa: PWN, 2002, s. 759, ISBN 83-01-13654-5.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zofia Stasicka (red.), Nomenklatura chemii nieorganicznej. Zalecenia 1990, Wrocław: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komisja Nomenklatury Chemii Nieorganicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, ISBN 83-229-1873-9 [dostęp 2020-03-31].
 • Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jon wodorotlenowy (jon hydroksylowy), OH – jednowartościowy anion (jon jednoujemny) zbudowany z dwóch atomów, tlenu i wodoru. Jon wodorotlenowy wraz z jonem hydroniowym (oksoniowym) stanowi produkt autodysocjacji wody:
  Reakcja zobojętniania (neutralizacji) – reakcja chemiczna między kwasem a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu. W jej wyniku powstaje sól i często, choć nie zawsze, woda. W innym sensie zobojętnianie to każda reakcja, która prowadzi do zmiany pH środowiska, niekoniecznie między kwasem i zasadą, ale także między solą i kwasem lub zasadą, dwoma kwasami, dwiema zasadami, a nawet dwiema solami.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.
  Anion – jon o ładunku ujemnym. Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Podczas elektrolizy anion podąża do elektrody dodatniej, zwanej anodą. Przeciwieństwem anionu jest jon dodatni, czyli kation.
  Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O] w roztworach wodnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.