• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sojusz

  Przeczytaj także...
  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.Międzyrządowość (ang. intergovernmentalism) - forma interakcji pomiędzy państwami, która polega na suwerennej niezależności i jest najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pomiędzy krajami.
  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.

  Sojusz – układ o wspólnym działaniu, obejmujący dwa lub więcej państw, mający doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Sojusz obejmujący dwa państwa to sojusz dwustronny, trzy to sojusz trójstronny, więcej niż trzy to sojusz wielostronny. Jako synonimy używane są też słowa: alians, koalicja, pakt, przymierze. Sojusz może mieć charakter gospodarczy, polityczny lub wojskowy (układ wojskowy, koalicja wojskowa). Synonimem skuteczności sojuszniczej w czasach współczesnych jest Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

  Wspólnota bezpieczeństwa - pojęcie z zakresu stosunków międzynarodowych odnoszące się do takiego układu relacji pomiędzy państwami, który całkowicie wyklucza konflikt zbrojny pomiędzy nimi. W obrębie wspólnoty bezpieczeństwa niemożliwe jest również zatajenie samych przygotowań do użycia siły. Jednym z warunków zaistnienia wspólnoty bezpieczeństwa jest zbieżność ustrojowa państw. Typowym przykładem są kraje Unii Europejskiej, a także Kanada ze Stanami Zjednoczonymi.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sojusz zaczepny
 • sojusz zaczepno-odporny
 • międzyrządowość
 • umowa międzynarodowa
 • wspólnota bezpieczeństwa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Robert. Kupiecki, Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009, ISBN 978-83-89607-59-1, OCLC 461311786 [dostęp 2018-12-17].
  2. Kupiecki Robert, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa: Ministerstw Spraw Zagranicznych, 2016, ISBN 978-83-65427-03-8, OCLC 951419267 [dostęp 2018-12-17].
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Sojusz zaczepno-odporny - traktat, w którym strony gwarantują sobie wzajemnie przyjście z pomocą w razie agresji ze strony państw trzecich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Koalicja wojskowa - porozumienie, sojusz wojskowy bądź wojskowo-polityczny dwóch lub więcej państw, zmierzający do wspólnego osiągnięcia wyznaczonego celu politycznego lub wojskowego.
  Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
  Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.
  Układ wojskowy - umowa międzynarodowa, na mocy której grupa państw nawiązuje lub zacieśnia współpracę wojskową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Sojusz zaczepny – traktat między przynajmniej dwoma państwami, którego celem jest agresja na państwo trzecie. Obecnie, zgodnie z prawem międzynarodowym, taki sojusz jest traktowany jako spisek przeciw pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.