• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socrates-Erasmus

  Przeczytaj także...
  Socrates II (ang. programme Socrates II) – program edukacyjny uruchomiony przez UE w 2000 r. jako kontynuacja programu Socrates I. Podobnie jak poprzednik nazwę otrzymał na cześć żyjącego od 469 do 399 p.n.e. jednego z największych filozofów greckich – Sokratesa. Program przewidziany został na kolejnych sześć lat i zakończył się w 2006 r. Podobnie jak w poprzednim projekcie uczestniczyły w nim zarówno kraje członkowskie UE, jak i nie należące: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz stowarzyszone, starające się o członkostwo – cześć z nich przyjęta została w roku 2004 i 2007 – (por. Rozszerzenie 2004 i 2007): Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja i Węgry. Sokrates II skupił się przede wszystkim na wspomaganiu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, podnoszeniu jakości nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. W dalszym ciągu jednym z istotnych celów było propagowanie idei Europy Narodów – zgodnie z dewizą UE – Jedność w różnorodności (łac. In varietate concordia). Cele pozostały w zasadzie takie same, rozszerzono tylko działanie programu o nowe kraje nieczłonkowskie.Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.
  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.

  Erasmus to akronim od European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Schemat Akcji Komisji Europejskiej Mobilności Studentów Szkół Wyższych), nawiązujący do niderlandzkiego filozofa Erazma z Rotterdamu, który fundował wybranym studentom koszty podróży po Europie.

  Erazm z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus, właściwie Geert Geerts [Gerhard Gerhardson]. Urodził się w Rotterdamie. Data jego urodzenia nie jest dokładnie znana, niektóre źródła podają 28 października 1466 roku, inne 1467 roku. Zmarł 12 lipca 1536 w Bazylei) – niderlandzki filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu (książę humanistów), propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki duchowny (oskarżony o herezję). Głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy.Wymiany studenckie – rodzaj działalności studenckiej polegającej na zdobywaniu wiedzy poprzez kontakt ze studentami z zagranicznych uczelni.

  W Polsce w programie mogą uczestniczyć wszystkie państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe wpisane do rejestru MEN, które uzyskały od Komisji Europejskiej tzw. Kartę Uczelni Erasmusa. W lutym 2006 w programie tym uczestniczyły 193 uczelnie z terenu Polski.

  W roku akademickim 2003/2004 z programów wymiany studentów skorzystało ponad 120 tysięcy osób ze wszystkich krajów uczestniczących w pakiecie. Zrealizowano 273 projekty wielostronne, z czego w 81 projektach uczestniczyły uczelnie polskie.

  Działania realizowane przez uczelnie uczestniczące w programie:

 • wymiana studentów
 • wymiana nauczycieli akademickich
 • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) – zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
 • nowe programy nauczania przy udziale partnerskich uczelni
 • organizacja kursów intensywnych
 • udział w sieciach tematycznych Erasmusa
 • Państwa biorące udział w programie[]

  W programie biorą udział:

  Zobacz też[]

 • Wymiana studencka wyjazd do kraju nieobjętego programem Socrates-Erasmus
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona programu
 • Erasmus Student Network – Polska – organizacja studencka wspierająca
 • ErasmusOne – Erasmus Online • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.