• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjometria

  Przeczytaj także...
  Sieć - w socjologii rodzaj struktury socjometrycznej, w której między wszystkimi osobami w danej grupie społecznej istnieją więzi. W badaniach socjometrycznych sieć jest wskaźnikiem najwyższej spoistości grupy, ponieważ badane osoby dokonują wszystkich możliwych wyborów wzajemnych.Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.).
  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.

  Socjometria jest to metoda badawcza w socjologii i psychologii społecznej polegająca na badaniu struktur władzy i komunikacji pomiędzy jednostkami w populacji. Przeważnie badane są relacje komunikacji jednostek w grupie lub relacje władzy i współpracy. Podobną do socjometrii, lecz bardziej rozbudowaną metodą jest analiza sieciowa.

  Jednostka społeczna w socjologii jest to określenie jakiego używa się wobec człowieka jako społecznego indywiduum, ukształtowanego przez społeczeństwo w procesie socjalizacji.Władza zza tronu – sytuacja, w której faktyczna władza znajduje się w rękach nie tego, który jest do tego powołany, tylko kogoś innego będącego blisko tronu (tzw. szarej eminencji). Termin szara eminencja wywodzi się od zausznika kardynała Richelieu, ojca Josepha, mnicha, którego przez szary habit zwano właśnie „szarą eminencją”.

  Odmiany techniki socjometrycznej[ | edytuj kod]

 • Samoocena socjometryczna - polega na zapytaniu każdej osoby badanej o to, kto ją wybrał
 • bądź odrzucił w trwającym badaniu. Technika ta została wprowadzona przez austriacko-amerykańskiego lekarza, psychiatrę, socjologa: Jacoba Moreno

  Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.Gwiazda socjometryczna - osoba, która w trakcie badań metodą socjometrii uzyskała najwięcej pozytywnych wyborów. Jest to osoba najczęściej wybierana jako potencjalny partner interakcji, wobec której wiele osób ma pozytywne odczucia sympatii, przyjaźni itp. lub która wybierana jest jako osoba kompetentna.
 • "Zgadnij kto?" - polega ona na podaniu opisu pewnego zachowania czy innych charakterystycznych cech pewnej osoby i pozostałe osoby z badanej grupy muszą wskazać osobę, która pasuje do podanych kryteriów.
 • Uporządkowanie - technika ta polega na uporządkowaniu wszystkich członków danej grupy z wyjątkiem siebie na podstawie danego kryterium.
 • Porównywanie - polega na porównywaniu parami członków badanej grupy według danego kryterium oraz wybór jednej osoby z pary, która posiada więcej charakterystycznych cech dla tego kryterium. Posługiwanie się tą techniką w dużej badanej zbiorowości jest bardzo uciążliwe, ponieważ zwiększająca się liczba zbiorowości powiększa liczbę możliwych par w grupie badanej.
 • Pojęcia kluczowe w socjometrii[ | edytuj kod]

 • gwiazda socjometryczna
 • klika
 • łańcuch
 • socjogram
 • sieć
 • szara eminencja
 • wskaźnik integracji grupy
 • wskaźnik ekspansywności grupy
 • wskaźnik spoistości grupy
 • wskaźnik zwartości grupy
 • socjometr
 • Zapoznaj się również z: analiza sieciowa

  Władza – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania zachowań innych ludzi niezależnie od tego, czy jest to zgodne z ich interesem i wolą. Tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osobników, zbędne są stosunki władcze.Wskaźnik spoistości grupy w socjometrii określa stosunek wyborów wzajemnych w grupie do możliwej liczby wyborów wzajemnych. Wskaźnik ten nie pozwala na stwierdzenie, czy podgrupy są od siebie izolowane, czy są ze sobą zintegrowane. Oblicza się go ze wzoru:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klika w socjologii oznacza małą podgrupę osób, znajdującą się na obszarze większej grupy, wśród członków której istnieją silne więzi oraz zazwyczaj jasno sprecyzowany cel, wartości i normy, które nie są tożsame z celami, wartościami i normami całej grupy. W socjometrii jest to podgrupa osób dokonująca wzajemnych wyborów, lecz nie dokonująca wyborów wśród członków większej grupy, do której należy.
  Socjogram – graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. w grupie społecznej sporządzana w socjometrii.
  Łańcuch - jest to jedna ze struktur socjometrycznych w socjologi, która występuje podczas badania w okolicznościach, gdy osoba A wybierze w badaniu osobę B, a ona nie odwzajemni dokonanego wyboru. Wybór ten ma charakter jednostronny.
  Jacob Moreno (ur. 18 maja 1889 roku w Bukareszcie (Rumunia), zm. 14 maja 1974 roku w Nowym Jorku) - austriacko-amerykański lekarz, psychiatra, socjolog, twórca psychodramy, metody psychologiczej pomocnej w dostosowaniu się jednostki do nowych sytuacji i wydarzeń. Psychodrama jako terapia wykorzystywana jest w leczeniu schizofrenii. Dr Moreno był również twórcą socjometrii, metody badań w socjologii, psychologii i pedagogice.
  Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często wykorzystuje znane mu środki perswazji w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.