• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjologia  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Więź społeczna – pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społecznej od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna czy skład społeczny.Socjologia polityki (ang. political sociology) to wyodrębniona część socjologii wyjaśniająca zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy w zinstytucjonalizowanych formach życia społecznego.
  Kodeks etyki socjologa[ | edytuj kod]

  Socjologia, podobnie jak inne dziedziny nauki, wypracowała własny zbiór zasad pomocnych w prowadzeniu uczciwej i rzetelnej działalności zawodowej. Dokument ten został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 25 marca 2012 roku. Zapisy Kodeksu obowiązują wszystkich socjologów zrzeszonych w ramach PTS, natomiast niezrzeszonych socjologów aktywnie wykonujących swój zawód zachęca do korzystania z jego wskazań.

  Geografia społeczna - dział geografii społeczno-ekonomicznej, nauka badająca zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych oraz wzajemne oddziaływanie tych struktur i środowiska geograficznego. W swoim zakresie obejmuje problematykę przyczyn osadnictwa na danym terenie, rozwoju typów osadniczych, zjawisk takich jak migracje. Geografia społeczna bada wpływ warunków osadniczych na powstawanie negatywnych zjawisk społecznych (takich jak: bezrobocie, bieda, przestępczość).Georg Simmel (ur. 1 marca 1858 w Berlinie, zm. 28 września 1918 w Strasburgu) – niemiecki filozof, teoretyk kultury, jeden z pierwszych niemieckich socjologów.

  Dokument ten składa się z ośmiu rozdziałów:

  Preambuła[ | edytuj kod]

  W preambule Kodeksu odnaleźć możemy zapisy wskazujące na cel utworzenia dokumentu - ma on wspierać prowadzenie działalności zawodowej, stanowić odwołanie w sytuacjach konfliktów etycznych, a także służyć ocenie pracy socjologa.

  Uczciwość zawodowa[ | edytuj kod]

  Podrozdział drugi Kodeksu wskazuje wartości jakimi w swojej pracy powinien kierować się socjolog - prawda, dobro wspólne oraz dążenie do najwyższego poziomu profesjonalizmu. Zapisy tej części dotyczą również kompetencji zawodowych socjologa, zwracając uwagę na zakres działań, którym socjolog jest w stanie sprostać. Socjologowie jako badacze rzeczywistości społecznej mają obowiązek ochrony interesów osób biorących udział w ich badaniach. Obliguje się ich także do dokładnego oraz zgodnego z prawdą relacjonowania wyników uzyskiwanych w trakcie ich prac.

  Etnometodologia - orientacja badawcza w socjologii wywodząca się z nurtu interakcjonistycznego i fenomenologii oraz perspektywy dramaturgicznej.Szkoła chicagowska - nurt w socjologii empirycznej związany z Uniwersytetem w Chicago, utworzonym w 1892 roku z pierwszym wydziałem socjologii na świecie, rozwijający się od lat 20. XX wieku.

  Relacje z uczestnikami badań[ | edytuj kod]

  Socjologowie przeprowadzając swoje badania wchodzą w relacje z różnymi osobami - stosunki te często posiadają wymiar etyczny. Socjologowie ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie oraz rozpowszechnienie wyników ich badań - od tej odpowiedzialności nie uwalnia jednak fakt sytuacji konfliktu społecznego, konkurencyjnych interesów społecznych czy niewłaściwego wykorzystania wyników przez strony trzecie. W trakcie pracy, obowiązkiem socjologów, jest zapewnienie ochrony praw oraz interesów jednostek włączonych do ich działań. Socjologowie w swej pracy powinni postępować bezstronnie, w sposób wzbudzający zaufanie. Jednostki biorące udział w badaniach socjologicznych powinny zostać, w zrozumiały dla nich sposób, poinformowane o celu badania, podmiocie zlecającym/finansującym, podmiocie realizującym badania, o tym w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki badań, oraz gdzie zostaną one opublikowane. Podmiotom biorącym udział w badaniu przysługuje prawo odmowy oraz prawo do odstąpienia od udziału na każdym etapie badań - w żadnej z tych sytuacji respondent nie jest zobligowany do podawania przyczyny. W sytuacji prowadzenia badań z wykorzystaniem narzędzi rejestrujących dźwięk oraz obraz (np. IDI, CATI czy fokusy) należy otrzymać odrębną zgodę. Obowiązkiem socjologów jest także sprawdzenie, czy przeprowadzenie badania nie będzie dolegliwe dla respondentów. Jeżeli jest to możliwe obliguje się socjologów do zmniejszenia, złagodzenia niedogodności. W trakcie badań szczególną troską należy otoczyć osoby starsze oraz dzieci.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.

  Badania niejawne[ | edytuj kod]

  Badania niejawne, oprócz kontekstu etycznego stwarzają także problemy natury prawnej, natomiast w niektórych przypadkach wykorzystanie takiej formy badań może być uzasadnione. W sytuacji, kiedy można przypuszczać, że badane jednostki zmienią swoje zachowanie dopuszcza się wykorzystanie tej techniki (dotyczy to np. grup przestępczych, mniejszości seksualnych). Podejmując się badań niejawnych socjolog zmuszony jest do dołożenia wszelkich starań aby chronić anonimowość jednostek biorących udział w badaniu.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Leon Petrażycki (ur. 13 kwietnia 1867 w Kołłątajowie, zm. 15 maja 1931 w Warszawie) - polski prawnik, filozof, socjolog prawa, etyk i logik działający w Rosji.

  Anonimowość, prywatność, poufność[ | edytuj kod]

  Socjolog w swojej pracy zobowiązany jest do przestrzegania zasad anonimowości, prywatności oraz poufności. Socjolog jest również zobowiązany do przechowywania zebranych danych w sposób gwarantujący biorącym w nim podmiotom bezpieczeństwo - dotyczy to również braku możliwości identyfikacji osób badanych.

  Teoria wymiany - teoria socjologiczna powstała jako reakcja na funkcjonalizm, który koncentrował się na wpływie jakiegoś zjawiska na system. Nie jest to jednolita teoria, ale raczej zespół teorii, opisujących świat społeczny jako układ wymian dóbr (materialnych i niematerialnych) pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Teoretycy wymiany społecznej postrzegają każdą interakcję w charakterze transakcji – "coś za coś". Jest to jakby "teoria interesu własnego jednostki". Jeżeli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie, to robi to z perspektywą korzyści dla siebie. Często jest to pożytek niematerialny, w postaci np. szacunku od innych, posłuszeństwa, satysfakcji itd.Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości można mówić w różnych aspektach.

  Relacje ze sponsorami i podmiotami finansującymi badania[ | edytuj kod]

  Socjologa, sponsora oraz podmiot finansujący badania łączy wspólny interes tak długo, jak długo celem ich współpracy jest rozwój nauki. Relacje te powinna łączyć staranność w osiąganiu najwyższych standardów zawodowych. Socjologa, prócz sponsorów oraz podmiotów finansujących, wiążą obowiązki wobec społeczeństwa, badanych oraz społeczności socjologicznej. Socjologowie w swej pracy powinni być ostrożni przy zawieraniu umów, które uzależnione będą od wyników bądź rezultatów proponowanych badań.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Socjobiologia jest syntetyczną dyscypliną naukową, której celem jest wyjaśnianie zachowań społecznych wszystkich gatunków, łącznie z Homo sapiens, poprzez rozpatrywanie tych zachowań w kontekście działania sił doboru naturalnego. Dobór naturalny jest rozpatrywany jako mechanizm działający na poziomie organizmu lub poszczególnych genów (egoizm genetyczny). Socjobiologia jest często traktowana jako część biologii i socjologii, ma związki z etologią, ewolucjonizmem, zoologią, genetyką populacyjną, i innymi dyscyplinami. W ramach studiów nad społecznościami ludzkimi socjobiologia jest ściśle związana z ekologią behawioralną i psychologią ewolucyjną.

  Socjolog jako nauczyciel[ | edytuj kod]

  Socjolog w swej pracy dydaktycznej powinien przestrzegać zasad otwartości, krytycyzmu oraz szacunku dla wszystkich perspektyw naukowych, a treść jego wykładów powinna być zgodna z aktualną wiedzą socjologiczną. W trakcie swej pracy socjolog powinien dbać i chronić prawa swoich studentów. Zachęcać ich do samodzielności, krytycyzmu oraz szanować prawo studentów do wyrażania własnych opinii. Przygotowując ich do samodzielnego uprawiania zawodu powinien zwracać uwagę na aspekty etyczne, ucząc ich w jaki sposób z nimi postępować. Socjolog-nauczyciel nie powinien nadużywać wobec swoich studentów przewagi erudycyjnej, ani także stosunku zależności.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Polskie Towarzystwo Socjologiczne - organizacja socjologów polskich powstała w 1957 roku, licząca ok. 1,5 tys. członków. Siedziba towarzystwa mieści się w Warszawie.

  Zobowiązania wobec nauki i społeczeństwa[ | edytuj kod]

  Socjologowie powinni jak najszerzej upowszechniać wyniki otrzymane w toku prowadzenia działań, a także w miarę możliwości udostępniać dane innym badaczom. Socjologowie podejmując głos w sprawach społecznie istotnych powinni być świadomi własnej wiedzy oraz umiejętności. Nie dopuszcza się używania tytułów naukowych w sytuacji podejmowania głosu przez socjologa w dziedzinie, w której nie jest ekspertem. Socjolog, w jasny i zrozumiały dla wszystkich sposób, powinien rozdzielać opinie naukowe od innych sądów - zwłaszcza ocen politycznych. Socjologowie w swej pracy powinni przeciwstawiać się wszelkim próbom ograniczania swobody publikacji lub udostępniania wyników badań naukowych. Socjologowie powinni także uznawać wkład wszystkich jednostek, które uczestniczyły w przygotowaniu badania, opracowaniu jego wyników czy też w trakcie każdego innego etapu. W sytuacji życia społecznego socjologowie nigdy nie powinni działać na szkodę społeczeństwa w związku z posiadaną przez nich wiedzą. Socjologowie w swej pracy powinni dokładać wszelkich starań aby dbać o dobro i wizerunek swej dyscypliny. Powinni unikać wszelkich działań, które szkodziłyby kolejnym pokoleniom socjologów lub obniżałyby renomę socjologii jako dziedziny naukowej.

  Socjologia prawa nauka społeczna sytuująca się między socjologią a naukami prawnymi. Zajmuje się genezą, funkcjami, i społecznym działaniem zjawisk prawnych. Naukami pokrewnymi są kryminologia, socjotechnika i antropologia prawa. Niekiedy odróżnia się od niej socjologiczną jurysprudencję, czyli naukę prawną sięgającą pomocniczo po wiedzę socjologiczną.Proces społeczny- jest to seria zjawisk mających wpływ na osobowość jednostki bądź grupy społecznej. Grupy te i jednostki ścierają się ze sobą pod wpływem różnego rodzaju zależności przyczynowych lub strukturalno-funkcjonalnych. I w wyniku tych zjawisk następują różnego rodzaju przeobrażenia społeczno-kulturowe.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • socjologia jakościowa (qualitative sociology)
 • socjolingwistyka


 • Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.
  Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.
  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
  Friedrich Engels, pol. Fryderyk Engels (ur. 28 listopada 1820 w Wuppertalu w Niemczech – zm. 5 sierpnia 1895 w Londynie w Wielkiej Brytanii) – niemiecki filozof i socjolog. Był jednym z głównych ideologów socjalizmu, a także jednym z organizatorów i przywódców I i II Międzynarodówki.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Florian Witold Znaniecki (ur. 15 stycznia 1882 w Świątnikach, zm. 23 marca 1958 w Urbana-Champaign w stanie Illinois) – polski filozof i socjolog. Twórca polskiej socjologii akademickiej. Jego prace są znane w świecie, szczególnie w USA, gdzie mieszkał i pracował przez wiele lat.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.