Socjoekonomika

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Socjoekonomika (inaczej: ekonomia społeczna; ang. social economics lub socioeconomics) – interdyscyplinarna specjalność, analizująca rzeczywistość łącząc w jeden obszar wiedzy zagadnienia tradycyjnie rozdzielane pomiędzy ekonomię, socjologię, historię społeczno-gospodarczą i kulturoznawstwo.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Jednostka społeczna w socjologii jest to określenie jakiego używa się wobec człowieka jako społecznego indywiduum, ukształtowanego przez społeczeństwo w procesie socjalizacji.

Jako taka nastawiona jest na odkrywanie, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów powstających w wyniku interakcji pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i kulturą, w tym szczególnie przekształceń społeczeństwa związanych z rozwojem gospodarki globalnej i budową społeczeństwa wiedzy. Przekształcanie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne rodzi szereg nowych zjawisk pojawiających się na styku życia politycznego, gospodarczego społecznego i kulturowego, które są postrzegane w tradycyjny sposób lub pozostają poza zakresem zainteresowania dotychczas istniejących nauk i kierunków kształcenia. Z reguły procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne badane są jako zjawiska odrębne, często bez dostatecznego uwzględnienia ich powiązań i dynamiki. Tymczasem wymienione obszary w życiu pojedynczego człowieka i całych społeczeństw splatają się w jedną nierozerwalną całość, nową jakość, której nie można poznać bez nowych narzędzi ich analizy. Stanowią one dynamiczną strukturę składającą się z równie dynamicznych elementów wchodzących ze sobą w liczne interakcje, które nieustannie podlegają szybkim zmianom zarówno ilościowym, jak i jakościowym.

Nowa ekonomia instytucjonalna - teoria ekonomiczna, która powstała jako odpowiedź na zarzut kierowany przez zwolenników instytucjonalizmu i jego kontynuatorów wobec ekonomii neoklasycznej. Instytucjonaliści zajmowali się głównie badaniem instytucji, wśród których toczy się życie polityczne, społeczne i gospodarcze, i krytykowali ekonomię neoklasyczną za brak analizy teoretycznej instytucji.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

W sferze założeń metodologicznych socjoekonomika zakłada analizę:

 • interdyscyplinarną – zmierzającą do ukształtowania nowego sposobu myślenia o otaczającym nas świecie (rozwijania interdyscyplinarności na poziomie umysłu badacza poprzez jego odpowiednie kształcenie) oraz wykorzystującą dorobek wspomnianych wcześniej nauk społecznych do formułowania własnych, oryginalnych tez odpowiadających współczesnym potrzebom analizy otaczającej nas rzeczywistości
 • uwzględniającą dynamikę zjawisk (poprzez uwzględnienie w analizie czasu jako wewnętrznej zmiennej konstytutywnej oddziałującej na badaną rzeczywistość i badacza)
 • uwzględniającą podmiotowość jednostki i społeczeństwa oraz zachodzące pomiędzy nimi interakcje
 • uznającą człowieka społeczno-ekonomicznego (zakorzenionego instytucjonalnie), obdarzonego podmiotowością za główny czynnik sprawczy dziejów
 • uwzględniającą środowisko naturalne (przyroda) i ideologiczne (świadomość), w których funkcjonują podmiot i badacz
 • Socjoekonomika wpisuje się w szeroki nurt poszukiwań nowego paradygmatu w naukach społecznych, zmierzający do przezwyciężenia dotychczasowych podziałów i stworzenia nowego sposobu opisu i wyjaśniania procesów zachodzących we współczesnym świecie. Wychodzi z podobnych założeń poznawczych jak starsze od niej historia społeczno-gospodarcza (F.J.Turner, Marc Bloch, Fernand Braudel), socjologia historyczna (Alexis de Tocqueville, Max Weber, Ch. Tilly, Ch. Lloyd), socjologia ekonomiczna (Joseph Schumpeter, Talcott Parsons, N.J. Smelser, Wojciech Morawski), socjologia zmian społecznych (Anthony Giddens, Piotr Sztompka) czy „nowa ekonomia instytucjonalna” (Douglass North, Francis Fukuyama). W obszarze anglojęzycznym interdyscyplinarne badania o charakterze socjoekonomicznym prowadzone są od wczesnych lat 70. Na gruncie polskim idea badań socjoekonomicznych jest stosunkowo młoda. Dotychczas funkcjonuje w następujących obszarach badań i kształcenia jako: socjoekonomika usług medycznych – przedmiot nauczania na studiach medycznych, socjoekonomika – specjalność na studiach historycznych oraz socjoekonomiczne podejście badawcze przy analizie niektórych zjawisk związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Socjoekonomika stanowi próbę dostosowania systemu kreowania wiedzy oraz systemu edukacji do wymogów rozwijającej się cywilizacji informacyjnej i gospodarki globalnej.

  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.Fernand Braudel (ur. 24 sierpnia 1902; zm. 27 listopada 1985) – francuski historyk czasów nowożytnych, przedstawiciel szkoły Annales.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedyna uczelnia w Polsce oferująca studia na tej specjalności. W ślad za pionierami tej specjalności ze Stanów Zjednoczonych swoje miejsce administracyjne odnalazła w zakładzie historii gospodarczej na poznańskim Wydziale Historycznym.

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Marc Bloch (Marc Léopold Benjamin Bloch; ur. 6 lipca 1886, zm. 16 czerwca 1944) – francuski historyk średniowiecza, członek francuskiego ruchu oporu, rozstrzelany przez hitlerowców, współzałożyciel szkoły Annales.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Socjoekonomika
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Francis Fukuyama (ur. 27 października 1952 w Chicago) – amerykański politolog, filozof polityczny i ekonomista japońskiego pochodzenia.
  Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.
  Interakcja społeczna - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii.
  Talcott Parsons (ur. 13 grudnia 1902 w Colorado Springs, zm. 8 maja 1979 w Monachium) - amerykański socjolog, uważany za jednego z najwybitniejszych teoretyków socjologicznych. Jest twórcą funkcjonalno-strukturalistycznej teorii systemów społecznych.
  Paradygmat − w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo - tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.
  Podmiotowość społeczna - (indywidualna i kolektywna). Pojęcia wiążące się z podmiotowością to autonomia, eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji. Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę społeczną, a także podatność tej struktury na wpływ. Podmiotowość jest wypracowana, a nie dana raz na zawsze, nie wszystkie jednostki są podmiotami.

  Reklama