• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sobór Ziemski

  Przeczytaj także...
  Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Michał I Fiodorowicz (ur. 22 lipca 1596, zm. 23 lipca 1645) – car Rosji w latach 1613-1645, dziad Piotra Wielkiego, wyniósł dynastię Romanowów na tron carski.
  Zemskysobor.jpg

  Sobór Ziemski (ros. Зе́мский собо́р) – zgromadzenie przedstawicieli stanów, głównie bojarów (prawosławnej szlachty ruskiej), duchowieństwa i niekiedy wolnych chłopów w Rosji, w latach 1549-1684. Należały do niego najważniejsze decyzje państwowe, w tym wybór carów, określanie kompetencji monarchy, ustalanie traktatów pokojowych. W trakcie wojny domowej w Rosji, w 1922 roku, w nawiązaniu do dawnych tradycji ruskich, zebrał się tzw. "nadamurski sobór ziemski".

  Pokój Grzymułtowskiego (Traktat Grzymułtowskiego, Pokój wieczysty ros. Вечный мир) – traktat zawarty 6 maja 1686 w Moskwie między Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim. Tzw. wieczysty mir, utrwalał warunki rozejmu andruszowskiego z 1667.Święty sobór (zwany również najświętszym) - w Kościele prawosławnym stała rada biskupów przy patriarsze Kościoła, która ma za zadanie rządzenie Kościołem oraz pilnowanie depozytu wiary.

  Nazewnictwo[]

  Nazwa „sobór ziemski” jest pojęciem ukutym przez XIX. wiecznych historyków rosyjskich, w celu jego odróżnienia od cerkiewnego świętego soboru. Wcześniej używano naprzemiennie nazw „sobór” lub „zgromadzenie”.

  Historia soboru ziemskiego[]

  Pierwszy znany sobór zebrał się w 1549. W 1613 Sobór Ziemski, o szczególnie szerokiej reprezentacji społeczeństwa rosyjskiego (udział wzięli nawet tzw. czarni chłopi), wybrał na nowego cara Michała I Romanowa.

  Sobór był zwoływany przez cara bądź – w okresie bezkrólewia – przez Dumę bojarską. Do jego kompetencji należały: wybór cara oraz prawodawstwo. Oprócz samego wyboru cara każdy inny akt prawny wydany przez Sobór Ziemski mógł być w zależności od okresu czasu sankcjonowany przez monarchę.

  Bojarzy (z bułgarskiego boliare, boliarin) – w średniowiecznej Bułgarii (do XIV wieku), Wołoszczyźnie, Mołdawii i później na Rusi - wyższa szlachta feudalna, magnaci, wielcy właściciele ziemscy.Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedprzemysłowych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. W przedindustrialnym społeczeństwie chłopi dzielili się na gospodarzy, zagrodników i komorników.

  Po raz ostatni sobór ziemski zebrał się w latach 1683-1684 w celu zawarcia pokoju wieczystego Rosji z Rzeczypospolitą. Pokój został ostatecznie zawarty w 1687 roku.

  Przypisy

  1. Земский собор, pravoteka.ru [dostęp 2016-01-08].
  2. Richard Pipes, Rosja carów, Warszawa 2006, s. 109-110.
  3. Земские соборы, stepanov01.narod.ru [dostęp 2016-01-08].
  4. Земский собор, pravoteka.ru [dostęp 2016-01-08].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.
  Richard Edgar Pipes (ur. 11 lipca 1923 w Cieszynie) – amerykański historyk i sowietolog pochodzenia polsko-żydowskiego. Specjalista w zakresie historii Rosji, były doradca prezydenta USA Ronalda Reagana ds. Rosji i Europy Środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.