• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skarpa warszawska  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Osuwisko - nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.Sadurka, Szadurka – nieistniejący obecnie potok przepływający przez tereny znajdujące się w granicach administracyjnych Warszawy. W jego zlewni znajdowały się tereny obecnych Włoch, Ochoty, Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Najważniejszą pozostałością po cieku jest jego dolny bieg w postaci Potoku Służewieckiego.
  Osuwiska i inne ruchy masowe[ | edytuj kod]

  Warszawska skarpa jest obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi (m.in. osuwaniem i spełzywaniem), zaznaczającymi się w przeszłości i obecnie. Ich natężenie uzależnione jest od wysokości i nachylenia skarpy w danym rejonie, lokalnej budowy geologicznej oraz działalności człowieka (wykopy, wznoszenie nowych budynków) – nie tylko bezpośrednio na skarpie, ale również u jej podnóża oraz w pewnej strefie powyżej krawędzi skarpy. Skutki przemieszczania się ziemi widoczne są w wielu miejscach w postaci pęknięć ścian, murów oporowych, schodów, przesuwania się chodników itp.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – kościół znajdujący się na Nowym Mieście w Warszawie przy ul. Przyrynek 2.

  Największe zagrożenie dla skarpy wiązało się z realizacją tunelu Trasy W-Z oraz Wisłostrady w rejonie Lasu Bielańskiego, której planowany pierwotnie przebieg dzięki interwencji przyrodników został zmieniony. Najgroźniejsze zsuwy mas gruntu wraz z kościołem św. Anny miały miejsce w 1948 wskutek rozcięcia skarpy wykopem Trasy W-Z.

  Łazienki Królewskie w Warszawie – zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.Czerniaków – rejon warszawskiego Mokotowa, leżący między Skarpą Wiślaną a korytem Wisły (Dolny Mokotów). Od północy graniczy z Powiślem, od południa z Sadybą. Główną arterią Czerniakowa jest ulica Czerniakowska Na przedwojennych mapach lokalizowany był w okolicach placu Bernardyńskiego (gdzie znajdował się historyczny środek wsi Czerniaków), z czasem jednak przyjęło się określać tym mianem także tereny na wschód od ulicy Czerniakowskiej - obszar przyporządkowywany do tej pory Siekierkom - uwzględniono to w podziale MSI - niemniej północna część włączona została do rejonu MSI Ujazdow i częściowo Solec (północny fragment Cypla Czerniakowskiego).

  W ostatnich latach zwiększoną aktywność procesów osuwiskowych obserwowano w rejonach:

 • pałacu Brühla,
 • na północ od kościoła Kamedułów na Bielanach,
 • wokół Cytadeli,
 • Nowego Miasta (od ul. Starej na południe), Starego Miasta z Górą Gnojną, Mariensztatu i Powiśla aż do Alej Jerozolimskich,
 • kompleksu budynków Sejmu, osiedla Jazdów i Zamku Ujazdowskiego,
 • ul. Chocimskiej na Mokotowie,
 • Parku Morskie Oko,
 • kościoła św. Michała i terenów klubu sportowego Warszawianka,
 • kościoła św. Katarzyny,
 • rezerwatu Skarpa Ursynowska i kompleksu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie.
 • W czerwcu 2010 po obfitych opadach deszczu osunęła się skarpa w rejonie ul. Kokosowej na Ursynowie. Ewakuowano mieszkańców trzech domów. W marcu 2013 portal dobraulica.pl upublicznił fragmenty mapy sporządzonej przez Instytut Techniki Budowlanej, na której dokładnie zaznaczono zamieszkałe przez ludność tereny zagrożone osunięciem i objęte stałym monitoringiem przez służby miasta.

  Wysięk (helokren) - miejsce słabego, nieskoncentrowanego wypływu wód gruntowych na powierzchnię terenu. Zazwyczaj woda ta pozbawiona jest odpływu, wskutek tego teren wysięku jest zawilgocony lub zabagniony. Wysączająca się woda powoduje zawilgocenie terenu i nie ma widocznego odpływu na zewnątrz, lecz paruje lub ponownie infiltruje. Stąd wyróżnia się wysięki ewaporacyjne, infiltracyjne i infiltracyjno-ewaporacyjne. Wysięki mogą być stałe lub okresowe.Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie – ogród botaniczny powołany w 1974 roku decyzją prezydium Polskiej Akademii Nauk zajmuje powierzchnię ok 40 ha.

  Znaczenie w urbanistyce Warszawy[ | edytuj kod]

  Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, skarpa wraz ze skarpami tarasów nadzalewowych, Wisłą i układem sieci hydrograficznej miasta – rzekami, kanałami, jeziorkami i stawami – są zrębem systemu przyrodniczego Warszawy, i tworzą podstawę do kształtowania najbardziej atrakcyjnych i wartościowych przestrzeni miasta dostępnych dla mieszkańców.

  Rudawka, nazywana też Rudawą, w górnym biegu zaś Pisią, to obecnie częściowo skanalizowana rzeka w Warszawie, mająca pierwotnie swoje źródła w dzielnicy Wola i Bemowo, płynąc także przez Żoliborz wpadająca do Wisły w dzielnicy Bielany w Lesie Bielańskim. Rzeka ta dała nazwę wsi Ruda, dziś osiedle Ruda.Góra Gnojna (znana też jako Góra Gnojowa) – skarpa znajdująca się na Starym Mieście w Warszawie, średniowieczne wysypisko śmieci.
  Zamek Ostrogskich na skarpie obudowanej wysokim murem oporowym

  Skarpa Warszawska z historyczną sylwetą Warszawy ma stanowić zasadniczy element panoramy miasta, którą tworzą historyczne obiekty i założenia rezydencjonalne, parkowe i sakralne położone na skarpie, wśród nich w szczególności:

  Pałac Szustra (Pałacyk Szustra, Pałacyk Lubomirskich) – pałac na terenie Warszawy, znajdujący się w dzielnicy Mokotów przy ul. Morskie Oko 2 (dawniej przy ul. Puławskiej 55/57). Obecnie mieści się w nim siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki.Potok Bielański to w przeważającym stopniu obecnie skanalizowany ciek w lewobrzeżnej Warszawie. Swoje źródła miał w okolicy dzisiejszego Wawrzyszewa, następnie malowniczym wąwozem (o nazwie "Kiełbasa") spływał w kierunku Wisły, gdzie miał swoje ujście w pobliżu Góry Polkowej i ujścia rzeczki Rudawki. W miejscu dawnych źródlisk Potoku Bielańskiego znajdują się tzw. stawy Brustmana, obecnie zasilane również wodami wodociągowymi. Z dawnego koryta cieku pozostał tylko dolny fragment na terenie Lasu im. Samuela Lindego oraz Lasu Bielańskiego.
 • kościoły i pałace na Trakcie Królewskim, Starym i Nowym Mieście:
 • kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
 • kościół św. Kazimierza i klasztor Sakramentek
 • kościół Paulinów
 • kościół Dominikanów
 • katedra św. Jana
 • Zamek Królewski z Arkadami Kubickiego
 • kościół Jezuitów
 • kościół św. Anny
 • Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca
 • Pałac Namiestnikowski
 • kościół i klasztor Wizytek
 • Pałac Kazimierzowski
 • kościół św. Krzyża
 • Zamek Ostrogskich
 • Pałac Zamoyskich
 • Muzeum Narodowe
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Zamek Ujazdowski
 • Belweder i Łazienki,
 • na północy:
 • pałac i park Brühla (Młociny)
 • park Młociński
 • zespół klasztorny Kamedułów na Górze Polkowej przy dolinie Potoku Bielańskiego
 • Cytadela
 • zespół Akademii Wychowania Fizycznego,
 • na południu:
 • pałac i park Natoliński
 • pałac i park Rozkosz (Ursynów)
 • kościół św. Katarzyny i Gucin Gaj
 • pałac i park Królikarnia
 • park Arkadia
 • pałac i park Szustra
 • kościół św. Michała.
 • Studium ustala:

  Ruchy masowe (geologiczne ruchy masowe, ruchy grawitacyjne) - ruchy materiału skalnego (w tym osadów, zwietrzelin, a także gleby) skierowane w dół zbocza wywołane siłą ciężkości. W ruchy masowe zaangażowana jest tylko siła grawitacji, tzn. nie obejmują one ruchów spowodowanych prądem wody, ruchem lodowców oraz wiatrem. Ruchy masowe (transport materiału po stoku) odbywają się w zarówno z dużą prędkością, nagle i gwałtownie (np. osuwiska, obrywy), jak również w tempie bardzo wolnym i w sposób trudny do bezpośredniego zaobserwowania (np. spełzywanie).Bełcząca - rzeczka w Warszawie, lewy dopływ rzeki Wisły, obecnie całkowicie skanalizowana. Wypływała ze źródła w pobliżu ulicy Bagno i płynęła dalej ulicą Nalewki (na tym odcinku zwana również Nalewką), dalej ulicą Wójtowską do Wisły. W XIV wieku na Nalewce utworzono ujęcie wody dla Nowego Miasta.
 • ochronę i eksponowanie historycznej sylwety miasta na Skarpie Warszawskiej i panoramy miasta według wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych;
 • ochronę wartości krajobrazowych Doliny Wisły i Skarpy Warszawskiej według wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych oraz ochrony środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem punktów i osi widokowych oraz płaszczyzn widokowych i panoram;
 • obszar bezpośredniej ochrony stoku skarpy (teren zagrożony ruchami mas ziemnych – zbocze skarpy i teren do 30 m od korony skarpy i do 20 m od dolnej krawędzi stoku): zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych, nadbudowy i rozbudowy obiektów istniejących oraz zakaz grodzenia.
 • Wpływ na gwarę warszawską[ | edytuj kod]

  W gwarze czerniakowskiej Czerniaków i Powiśle były określane jako „Dół”, gdyż aby wydostać się stamtąd do położonego na skarpie miasta trzeba było wejść do góry.

  Wisłostrada - ciąg ulic w Warszawie leżących wzdłuż lewego brzegu Wisły. Warszawska Wisłostrada ma 21 km długości, powstawała 39 miesięcy, została otwarta 22 lipca 1974 roku.Równina Warszawska (318.76) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący centralną część Niziny Środkowomazowieckiej. Region graniczy od północy z Kotliną Warszawską, od zachodu z Równiną Łowicko-Błońską i Wysoczyzną Rawską, od południa z Równiną Kozienicką, a od wschodu z Doliną Środkowej Wisły; na południowym zachodzie region styka się z Doliną Białobrzeską. Równina Warszawska leży w całości w obrębie woj. mazowieckiego.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zamek Ostrogskich w Warszawie (pałac Gnińskich, pałac Zamoyskich, pałac Ordynacki) – pałac mieszczący się w Warszawie przy ul. Tamka 41 na Powiślu. Zamek jest siedzibą Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.
  Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (do 1992 Centralny Park Kultury, także Centralny Park Kultury i Wypoczynku „Powiśle”) – zespół kilku dużych układów ogrodowych na warszawskim Powiślu, o powierzchni ok. 90 ha. Powstał na terenach dawnej zabudowy miejskiej Powiśla oraz dawnych ogrodów Frascati, częściowo na skarpie wiślanej.
  Jezioro Gocławskie lub Jeziorko Gocławskie – niewielki zbiornik wodny o powierzchni 1,4738 ha w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, między zabudowaniami osiedli Gocław i Saska Kępa.
  Belweder w Warszawie, pałac Belwederski – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, na Ujazdowie, w Łazienkach Królewskich, przy Trakcie Królewskim, klasycystyczny, wzniesiony w latach 1819–1822 według projektu Jakuba Kubickiego w miejscu pałacu barokowego wzniesionego według projektu Jakuba Fontany; w latach 1918–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1922–1926 i 1989–1993 siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  Potok Służewiecki – potok wypływający z rejonu Szczęśliwic, płynący przez tereny Służewca, poprzez Dolinę Służewiecką aż do Wilanowa, gdzie poprzez Jezioro Wilanowskie i Kanał Sobieskiego uchodzi do rzeki Wilanówki.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.