• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skala nominalna

  Przeczytaj także...
  Skala interwałowa (przedziałowa) – jeden z rodzajów skal pomiarowych. Zmienna jest na skali interwałowej, gdy różnice między dwiema jej wartościami dają się obliczyć i mają interpretację w świecie rzeczywistym, jednak nie ma sensu dzielenie dwóch wartości zmiennej przez siebie. Innymi słowy określona jest jednostka miary, jednak punkt zero jest wybrany umownie.Skala porządkowa – jeden z rodzajów skal pomiarowych. Zmienne są na skali porządkowej, gdy przyjmują wartości, dla których dane jest uporządkowanie (kolejność), jednak nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami.
  Skala dychotomiczna – jeden z rodzajów skal pomiarowych, szczególny przypadek skali nominalnej. Zmienne są na skali dychotomicznej, gdy przyjmują tylko dwie wartości.

  Skala nominalna – rodzaj skali pomiarowej. Zmienne są na skali nominalnej, gdy przyjmują wartości (etykiety), dla których nie istnieje wynikające z natury danego zjawiska uporządkowanie.

  Nawet jeśli wartości zmiennej nominalnej są wyrażane liczbowo, to liczby te są tylko umownymi identyfikatorami, nie można więc wykonywać na nich działań arytmetycznych, ani ich porównywać.

  Przykłady zmiennych nominalnych: powiat zamieszkania, płeć.

  Skala pomiarowa – system symboli kodujących wyniki pomiaru, lub ogólniej dowolne dane. Symbole te charakteryzują mierzone obiekty pod względem określonej zmiennej.Częstość – pojęcie opisujące stosunek wystąpień danego zjawiska lub przedmiotu w czasie (na jednostkę czasu), w przestrzeni (np. na jednostkę długości, powierzchni) lub w funkcji innej zmiennej:

  Przykłady zmiennych niebędących nominalnymi: prędkość samochodu, wiek

  Szczególnym przypadkiem skali nominalnej jest skala dychotomiczna, w przypadku której istnieją tylko dwie możliwe wartości zmiennej (np. płeć, odpowiedzi na pytania typu tak/nie)

  Dopuszczalne operacje statystyczne[ | edytuj kod]

 • zliczanie,
 • obliczanie frakcji (procent całości),
 • moda,
 • binaryzacja (zamiana zmiennej nominalnej na szereg zmiennych dychotomicznych przyjmujących np. wartość 1, gdy i 0 w przeciwnym wypadku).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • skala absolutna
 • skala dychotomiczna
 • skala ilorazowa
 • skala interwałowa
 • skala porządkowa
 • Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Intuicyjnie: odwzorowanie przenoszące badania prawdopodobieństwa z niewygodnej przestrzeni probabilistycznej do dobrze znanej przestrzeni euklidesowej. Zmienne losowe to funkcje mierzalne względem przestrzeni probabilistycznych.Skala ilorazowa (także: skala stosunkowa) – jeden z rodzajów skal pomiarowych. Zmienna jest na skali ilorazowej, gdy stosunki między dwiema jej wartościami mają interpretację w świecie rzeczywistym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Skala absolutna – najbogatszy rodzaj skal pomiarowych, w którym z natury danego zjawiska wynika zarówno umiejscowienie zera na skali, jak i jednostka miary. Skala absolutna łączy cechy skali interwałowej i ilorazowej. Dla zmiennych na skali absolutnej interpretację mają zarówno iloraz, jak i różnica dwóch pomiarów.
  Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.819 sek.