• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skala Glasgow

  Przeczytaj także...
  Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.Pediatryczna skala GCS – skala używana w pediatrii do określanie stopnia przytomności. Zawiera się w przedziale od 3 do 15 punktów, gdzie 3 oznacza najgorsze rokowanie, a 15 najlepsze.
  AVPU ocena przytomności – schemat kolejno ocenianych reakcji na bodźce zewnętrzne, stosowany w celu oceny stanu przytomności poszkodowanego/chorego. Stosowane w niej litery oznaczają:

  Skala Glasgow, GCS (od ang. Glasgow Coma Scale) jest używana w medycynie w celu oceny poziomu świadomości. Początkowo wprowadzono ją w celu umożliwienia szybkiej oceny stanu pacjentów po urazie głowy i wstępnego ustalenia rokowania. Obecnie jest powszechnie stosowana zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do śledzenia zmian poziomu świadomości pacjentów w czasie leczenia.

  Odkorowanie (łac. decorticatio) – zniszczenie kory mózgowej, zależy zwykle od niedotlenienia, także w postępujących chorobach degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego. Niekiedy dochodzi tylko do przejściowej utraty czynności kory mózgowej (odkorowanie odwracalne).Niedowład – (łac. paresis) zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu powstałe najczęściej na skutek zmian organicznych ośrodkowych, obwodowych lub dotyczących samego mięśnia. Niekiedy może być następstwem zaburzeń psychicznych, np. histerii i ma wtedy charakter wyłącznie czynnościowy.

  Ocenie podlega:

 • Otwieranie oczu
 • 4 punkty – spontaniczne
 • 3 punkty – na polecenie
 • 2 punkty – na bodźce bólowe
 • 1 punkt – nie otwiera oczu
 • Kontakt słowny:
 • 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
 • 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
 • 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk
 • 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
 • 1 punkt – bez reakcji
 • Reakcja ruchowa:
 • 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
 • 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
 • 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
 • 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
 • 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
 • 1 punkt – bez reakcji
 • Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, ale należy zaznaczyć z jakich składowych powstał wynik (np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).

  Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie).Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography – CT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.

  Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności najczęściej dzieli się na:

 • GCS 13-15 – łagodne
 • GCS 9-12 – umiarkowane
 • GCS 6-8 – brak przytomności
 • GCS 5 – odkorowanie
 • GCS 4 – odmóżdżenie
 • GCS 3 – śmierć mózgu
 • Należy uwzględnić sytuacje, w których ocena w skali Glasgow jest utrudniona. Do najczęstszych należą:

 • intubacja – pacjent przytomny nie toleruje rurki intubacyjnej, a wynik GCS ≤ 8 stanowi wskazanie do intubacji, a także rozważenia inwazyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • niedowład lub porażenie – pacjent nie porusza się z innego powodu.
 • W przypadku urazu głowy utrata choćby jednego punktu w skali GCS jest jednym ze wskazań do wykonania tomografii komputerowej głowy.

  Glasgow Meningococcal Septicemia Prognostic Score (GMSPS) – skala medyczna umożliwiająca ocenę stanu klinicznego, ale też rokowania, chorych na inwazyjną chorobę meningokokową. Ocena stanu i monitorowanie chorego według tej skali powinno się już odbywać przed przyjęciem do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.Odmóżdżenie (łac. decerebratio, zwane też śmiercią mózgową, łac. mors cerebralis) – trwałe wygaśnięcie wszystkich integracyjnych czynności ośrodkowego układu nerwowego (śmierć pnia mózgu), przy sztucznie podtrzymywanej lub samoistnej akcji serca i oddychania.

  Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, to znaczy od 4 roku życia. U mniejszych dzieci stosuje się pediatryczną skalę Glasgow.

  Zobacz też[]

 • skala AVPU
 • Glasgow Meningococcal Septicemia Prognostic Score
 • Piśmiennictwo[]

 • Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974,2:81-84. PMID 4136544.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Intubacja – umieszczenie plastikowej rurki długości ok. 25 - 28 cm, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta. Rurka jest wprowadzana z pomocą laryngoskopu.Porażenie, paraliż (łac. plegia) – stan charakteryzujący się całkowitą niemożnością wykonywania ruchu, na skutek braku dopływu bodźców nerwowych do mięśni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.